Bosch GST 150 CE User Manual – Page 100

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

100
| Magyar
1 609 92A 2BV | (10.6.16)
Bosch Power Tools
Vevőszolgálat és használati
tanácsadás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékal
katrészekkel ka
pcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaiva
l kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni,
okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám típustáblá-
ján található 10-jegyű cikkszámot.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888
Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csoma-
golást a környezetvédelmi sz
empontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elektromos kézi
szerszámokat a háztartási sze-
métbe!
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus be-
rendezésekre vonatkozó 2012/19/EU eu-
rópai irányelvnek és a megfelelő országos
törvényekbe való átültetésének megfelelő-
en a már nem használható elektromos kézi-
szerszámokat külön össze kell gyűjteni és a
környezetvédelmi szempontoknak megfe-
lelően kell újrafelhasználásra leadni.
A változtatások joga fenntartva.
Русский
В состав эксплуатационных документов, предусмотрен-
ных изготовителем для продук
ции, могут входить настоя-
щее руководство по эксплуат
ации, а также приложения.
Информация о подтверждении
соответствия содержится
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпусе
изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на
последней странице облож-
ки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изго-
товления без предварительной
проверки (дату изготовле-
ния см. на этикетке).
Перечень критических отка
зов и ошибочные действия
персонала или пользователя
не использовать с поврежденной рукояткой или повре-
жденным защитным кожухом
не использовать при появлении дыма непосредствен-
но из корпуса изделия
не использовать с перебитым или оголенным электри-
ческим кабелем
не использовать на открытом пространстве во время
дождя (в распыляемой воде)
не включать при попадании воды в корпус
не использовать при сильном искрении
не использовать при появлении сильной вибрации
Критерии предельных состояний
перетёрт или повреждён электрический кабель
поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждо-
го использования.
Хранение
необходимо хранить в сухом месте
необходимо хранить вдали от источников повышенных
температур и воздействия солнечных лучей
при хранении необходимо избегать резкого перепада
температур
хранение без упаковки не допускается
подробные требования к условиям хранения смотрите
в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Транспортировка
категорически не допускается падение и любые меха-
нические воздействия на уп
аковку при транспортиров-
ке
при разгрузке/погрузке не допускается использование
л ю б о г о в и д а т е х н и к и , р а б о т а ю щ е й п о п р и н ц и п у з а ж и м а
упаковки
подробные требования к условиям транспортировки
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 100 Friday, June 10, 2016 8:37 AM