Bosch GST 150 CE User Manual – Page 107

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Укра
ї
нська |
107
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
П
олную и актуальную информ
ацию о расположении сер-
висных центров и приёмных пу
нктов Вы можете получить:
на официальном сайте www.bosch-pt.ru
либо по телефону справочно – сервисной службы
Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)
Беларусь
И
П
«Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65
А
-020
220035, г.
М
инск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Ф
акс: +375 (17) 254 78 75
Официальный сайт: www.bosch-pt.by
Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г.
А
лматы
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Ф
акс: +7 (727) 233 07 87
Официальный сайт: www.bosc
h.kz; www.bosch-pt.kz
Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты, принад-
лежности и упаковку следует
сдавать на экологически чи-
стую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте электроинс
трументы в бытовой мусор!
Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с европейской директи-
вой 2012/19/EU об отработанных элек-
трических и электронных приборах и ее
претворением в национальное законода-
тельство отслужившие электрические и
электронные приборы нужно собирать
отдельно и сдавать на экологически чи-
стую рекуперацию.
Возможны изменения.
Українська
Загальні застереження для
електроприладів
Прочитайте всі застере-
ження і вказівки.
Недотримання застережень
і
вказ
і
вок може призвести до
ураження електричним струмом, пожеж
і
та/або
серйозних травм.
Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і
вказівки.
Пі
д поняттям «електроприлад» в цих застереженнях
ма
є
ться на уваз
і
електроприлад, що працю
є
в
і
д мереж
і
електрокабелем) або в
і
д акумуляторно
ї
батаре
ї
(без
електрокабелю).
Безпека на робочому місці
»
Тримайте своє робоче місц
е в чистоті і забезпечте
добре освітлення робочого місця.
Безлад або погане
осв
і
тлення на робочому м
і
сц
і
можуть призвести до
нещасних випадк
і
в.
»
Не працюйте з електроприладом у середовищі, де
існує небезпека вибуху внаслідок присутності
горючих рідин, газів або пилу.
Е
лектроприлади
можуть породжувати
і
скри, в
і
д яких може займатися
пил або пари.
»
Під час праці з електропри
ладом не підпускайте до
робочого місця дітей та інших людей.
Ви можете
втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде
в
і
двернута.
Електрична безпека
»
Штепсель електроприладу
повинен підходити до
розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі.
Для роботи з електроприладами, що мають захисне
заземлення, не використовуйте адаптери.
Використання ориг
і
нального штепселя та належно
ї
розетки зменшу
є
ризик ураження електричним
струмом.
»
Уникайте контакту частин тіла із заземленими
поверхнями, як напр., трубами, батареями
опалення, плитами та холодильниками.
Коли Ваше
т
і
ло заземлене,
і
сну
є
зб
і
льшена небезпека ураження
електричним струмом.
»
Захищайте прилад від дощу і вологи.
П
опадання води
в електроприлад зб
і
льшу
є
ризик ураження
електричним струмом.
»
Не використовуйте кабель для перенесення
електроприладу, підвішув
ання або витягування
штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла,
олії, гострих країв та деталей приладу, що
рухаються.
П
ошкоджений або закручений кабель
зб
і
льшу
є
ризик ураження електричним струмом.
»
Для зовнішніх робіт обов
’язково використовуйте
лише такий подовжувач, що придатний для
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 107 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM