Bosch GST 150 CE User Manual – Page 108

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

108
| Укра
ї
нська
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
зовнішніх робіт.
Використання подовжувача, що
розрахований на зовн
і
шн
і
роботи, зменшу
є
ризик
ураження електричним струмом.
»
Якщо не можна запобігти використанню
електроприладу у вологому середовищі,
використовуйте пристрій захисного вимкнення.
Використання пристрою
захисного вимкнення
зменшу
є
ризик ураження електричним струмом.
Безпека людей
»
Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите,
та розсудливо поводьтеся під час роботи з
електроприладом. Не користуйтеся
електроприладом, якщо Ви стомлені або
знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв
або ліків.
М
ить неуважност
і
при користуванн
і
електроприладом може приз
вести до серйозних травм.
»
Вдягайте особисте з
ахисне спорядження та
обов’язково вдягайте захисні окуляри.
Вдягання
особистого захисного спорядження, як напр., – в залеж-
ност
і
в
і
д виду роб
і
т– захисно
ї
маски, спецвзуття, що не
ковза
є
ться, каски та навушник
і
в, зменшу
є
ризик травм.
»
Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж
ввімкнути електроприлад в електромережу або
під’єднати акумуляторну ба
тарею, брати його в руки
або переносити, впевніться в тому, що
електроприлад вимкнутий.
Тримання пальця на
вимикач
і
п
і
д час перенесення електроприладу або
п
і
дключення в розетку ув
і
мкнутого приладу може
призвести до травм.
»
Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть
налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.
П
еребування налагоджувального
і
нструмента або
ключа в частин
і
приладу, що оберта
є
ться, може
призвести до травм.
»
Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте
стійке положення та завжди
зберігайте рівновагу.
Ц
е дозволить Вам краще збер
і
гати контроль над
електроприладом у неспод
і
ваних ситуац
і
ях.
»
Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий
одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та
рукавиці до деталей приладу, що рухаються.
П
ро-
сторий одяг, довге волосся та прикраси можуть
потрапити в детал
і
, що рухаються.
»
Якщо існує можливість монтувати пи-
ловідсмоктувальні або пи
лоуловлюючі пристрої,
переконайтеся, щоб вони були добре під’єднані та
правильно використовувалися.
Використання пило-
в
і
дсмоктувального пристрою може зменшити
небезпеки, зумовлен
і
пилом.
Правильне поводження та користування
електроприладами
»
Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий
прилад, що спеціально призначений для відповідної
роботи.
З
придатним приладом Ви з меншим ризиком
отрима
є
те кращ
і
результати роботи, якщо будете
працювати в зазначеному д
і
апазон
і
потужност
і
.
»
Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим
вимикачем.
Е
лектроприлад, який не можна ув
і
мкнути
або вимкнути,
є
небезпечним
і
його треба
в
і
дремонтувати.
»
Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі,
міняти приладдя або ховати прилад, витягніть
штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну
батарею.
Ці
попереджувальн
і
заходи з техн
і
ки безпеки
зменшують ризик випадкового запуску приладу.
»
Ховайте електроприлади, якими Ви саме не
користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте
користуватися електроприладом особам, що не
знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.
У
раз
і
застосування недосв
і
дченими особами прилади
несуть в соб
і
небезпеку.
»
Старанно доглядайте за електроприладом.
Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу
бездоганно працювали та не заїдали, не були
пошкодженими або настіл
ьки пошкодженими, щоб
це могло вплинути на функціонування
електроприладу. Пошкоджені деталі треба
відремонтувати, перш ніж користуватися ними
знов.
Велика к
і
льк
і
сть нещасних випадк
і
в
спричиня
є
ться поганим доглядом за
електроприладами.
»
Тримайте різальні інструменти нагостреними та в
чистоті.
Старанно доглянут
і
р
і
зальн
і
і
нструменти з
гострим р
і
зальним кра
є
м менше застряють та легш
і
в
експлуатац
ії
.
»
Використовуйте електроприла
д, приладдя до нього,
робочі інструменти т. і. відповідно до цих вказівок.
Беріть до уваги при цьому умови роботи та спе-
цифіку виконуваної роботи.
Використання
електроприлад
і
в для роб
і
т, для яких вони не
передбачен
і
, може призвести до небезпечних ситуац
і
й.
Сервіс
»
Віддавайте свій прилад на ремонт лише
кваліфікованим фахівцям та лише з використанням
оригінальних запчастин.
Ц
е забезпечить безпечн
і
сть
приладу на довгий час.
Вказівки з техніки безпеки для
лобзиків
»
При роботах, коли робочий інструмент може
зачепити заховану електропроводку або власний
шнур живлення, тримайте
електроінструмент за
ізольовані рукоятки.
З
ачеплення проводки, що
знаходиться п
і
д напругою, може заряджувати також
і
металев
і
частини
і
нструменту та призводити до
ураження електричним струмом.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 108 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM