Bosch GST 150 CE User Manual – Page 109

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Укра
ї
нська |
109
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Інші вказівки з техніки безпеки та
вказівки щодо роботи
»
Не підставляйте руки в зону розпилювання. Не
беріться рукою під оброблюваною деталлю.
Контакт
з пилковим полотном чреватий пораненням.
»
Підводьте електроприлад до оброблюваної деталі
тільки увімкнутим.
П
ри застряванн
і
електроприладу в
оброблюван
і
й детал
і
і
сну
є
небезпека в
і
дскакування.
»
Слідкуйте за тим, щоб під час розпилювання опорна
плита добре прилягала до заготовки.
П
ри перекос
і
пилкове полотно може переламатися або призводити
до в
і
дскакування приладу.
»
Після завершення робочої операції вимкніть
електроприлад; витягуйте пилкове полотно з
прорізу лише після того, як електроприлад
зупиниться.
Ц
им Ви уникните в
і
дскакування
електроприладу
і
зможете безпечно покласти його.
»
Використовуйте лише не
пошкоджені, бездоганні
пилкові полотна.
П
огнут
і
або затуплен
і
пилков
і
полотна можуть переламатися, негативно вплинути на
як
і
сть розпилу або спричинити рикошет.
»
Після вимкнення не гальмуйте пилкове полотно
натискуванням збоку.
А
дже це може пошкодити
пилкове полотно, переламати його або призвести до
в
і
дскакування.
»
Для знаходження захованих в стіні труб або
електропроводки користуйтеся придатними
приладами або зверніться в місцеве підприємство
електро-, газо- і водопостачання.
З
ачеплення
електропроводки може призводити до пожеж
і
та
ураження електричним струмом.
З
ачеплення газово
ї
труби може призводити до вибуху.
З
ачеплення
водопроводно
ї
труби може завдати шкоду
матер
і
альним ц
і
нностям або призвести до ураження
електричним струмом.
»
Закріплюйте оброблюваний матеріал.
З
а допомогою
затискного пристрою або лещат оброблюваний
матер
і
ал ф
і
ксу
є
ться над
і
йн
і
ше н
і
ж при триманн
і
його в
руц
і
.
»
Перед тим, як покласти ел
ектроприлад, зачекайте,
поки він не зупиниться.
А
дже робочий
і
нструмент
може зачепитися за що-небудь, що призведе до втрати
контролю над електроприладом.
»
Перед будь-якими маніпу
ляціями з електроприла-
дом витягніть штепсель з розетки.
»
Пилкове полотно не повинне бути довшим, аніж це
необхідно для запланованого прорізу. Для
виконання вузьких криволінійних розпилів
використовуйте вузьке пилкове полотно.
»
Перевірте міцність посадки пилкового полотна.
П
илкове полотно, що не заф
і
ксувалося, може випасти
і
поранити Вас.
»
При викидуванні пилкового полотна тримайте
електроприлад так, щоб не поранити ним людей або
тварин.
»
Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбові
покриття, що містять свинець, деякі види деревини,
мінералів і металу, може бути небезпечним для
здоров’я і викликати алергійні реакції або
призводити до захворювань дихальних шляхів
та/або раку.
М
атер
і
али, що м
і
стять азбест,
дозволя
є
ться обробляти лише фах
і
вцям.
З
а можлив
і
стю використовуйте придатний для
матер
і
алу в
і
дсмоктувальний пристр
і
й.
Сл
і
дкуйте за доброю вентиляц
іє
ю на робочому м
і
сц
і
.
Рекоменду
є
ться вдягати респ
і
раторну маску з
ф
і
льтром класу P2.
Додержуйтеся припис
і
в щодо оброблюваних
матер
і
ал
і
в, що д
і
ють у Ваш
і
й кра
ї
н
і
.
»
Уникайте накопичення пилу на робочому місці.
П
ил
може легко займатися.
»
Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела
струму повинна відпов
ідати значенню, що
зазначене на табличці з характеристиками
електроприладу. Електроприлад, що розрахований
на напругу 230 В, може працювати також і при
220 В.
»
З
м
і
ркувань заощадження електроенерг
ії
вмикайте
електро
і
нструмент лише тод
і
, коли Ви збира
є
тесь
користуватися ним.
»
Захисна дужка на корпусі (див. мал. 15, стор. 193)
захищає від ненавмисно
го доторкання до
пилкового полотна під час робочої операції, її не
можна знімати.
»
Перед тим, як розпилювати деревину,
деревостружкові плити, будівельні матеріали тощо,
перевірте, чи немає в них чужорідних тіл, як напр.,
цвяхів, гвинтів/шурупів тощо, і за необхідністю
приберіть їх.
»
Розпилюйте із зануренням
пилкового полотна лише
м’які матеріали, як напр.,
деревину, гіпсокартон і
т.п. Для розпилювання із зануренням пилкового
полотна використовуйте лише короткі пилкові
полотна.
»
Опорний башмак запобігає
утворенню подряпин на
поверхні. Захист від вири
вання матеріалу запобігає
вириванню матеріалу з поверхні під час
розпилювання деревини. Не застосовуйте захист
від виривання матеріалу
при розпилюванні під
нахилом.
»
Настроюйте свій електроприлад відповідно до
конкретної сфери заст
осування. Зменшуйте
частоту ходів і амплітуду маятникових коливань,
напр., при обробці металів або при криволінійному
розпилюванні з вузьким радіусом.
»
Для розпилювання невеликих або тонких заготовок
використовуйте стабільну опору або стіл
(приладдя).
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 109 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM