Bosch GST 150 CE User Manual – Page 111

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Укра
ї
нська |
111
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Обсяг поставки
Л
обзик, захист в
і
д виривання матер
і
алу та комплект для
в
і
дсмоктування стружки.
П
аралельний упор, опорний башмак, вставн
і
робоч
і
і
нструменти та
і
нше зображене чи описане приладдя не
належить до стандартного обсягу поставки.
П
овний наб
і
р приладдя Ви знайдете в нашому асортимент
і
приладдя.
Призначення приладу
П
рилад призначений для розпилювання деревини,
пластмаси, метал
і
в, керам
і
ки
і
гуми
і
пропилювання
отвор
і
в в цих матер
і
алах. В
і
н дозволя
є
зд
і
йснювати як
р
і
вн
і
, так
і
закруглен
і
пропили з кутом нахилу до 45 °.
Дотримуйтесь рекомендац
і
й стосовно використовуваних
пилкових полотен.
Технічні дані
Техн
і
чн
і
дан
і
електроприладу наведен
і
в таблиц
і
на
стор. 183.
П
араметри зазначен
і
для ном
і
нально
ї
напруги [U] 230 В.
П
ри
і
нших значеннях напруги, а також у специф
і
чному для
кра
ї
ни виконанн
і
можлив
і
і
нш
і
параметри.
Заява про відповідність
М
и заявля
є
мо п
і
д нашу виключну в
і
дпов
і
дальн
і
сть, що
описаний в «Техн
і
чн
і
дан
і
» продукт в
і
дпов
і
да
є
таким
нормам або нормативним документам: EN 60745 у
в
і
дпов
і
дност
і
до положень директив 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EC, EN 50581.
Техн
і
чна документац
і
я (2006/42/EC):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Інформація щодо шуму і вібрації
Вим
і
рян
і
значення електроприладу наведен
і
в таблиц
і
на
стор. 183.
З
начення шуму та в
і
брац
ії
(векторна сума трьох
напрямк
і
в) визначен
і
в
і
дпов
і
дно до EN 60745.
З
азначений в цих вказ
і
вках р
і
вень в
і
брац
ії
був визначений
за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна
користуватися для пор
і
вняння електро
і
нструмент
і
в. В
і
н
придатний також
і
для попередньо
ї
оц
і
нки в
і
брац
і
йного
навантаження.
З
азначений р
і
вень в
і
брац
ії
стосу
є
ться головних роб
і
т, для
яких застосову
є
ться електроприлад. Однак при
застосуванн
і
електро
і
нструменту для
і
нших роб
і
т, робот
і
з
р
і
зним приладдям або з
і
ншими зм
і
нними робочими
і
нструментами або при недостатньому техн
і
чному
обслуговуванн
і
р
і
вень в
і
брац
ії
може бути
і
ншим. В
результат
і
в
і
брац
і
йне навантаження протягом всього
і
нтервалу використання прил
аду може значно зростати.
Для точно
ї
оц
і
нки в
і
брац
і
йного навантаження треба
враховувати також
і
і
нтервали часу, коли прилад
вимкнутий або, хоч
і
ув
і
мкнутий, але саме не в робот
і
.
Ц
е
може значно зменшити в
і
брац
і
йне навантаження
протягом всього
і
нтервалу використання приладу.
Визначте додатков
і
заходи безпеки для захисту в
і
д
в
і
брац
ії
працюючого з приладом, як напр.: техн
і
чне
обслуговування електроприладу
і
робочих
і
нструмент
і
в,
нагр
і
вання рук, орган
і
зац
і
я робочих процес
і
в.
Монтаж та експлуатація
В наступн
і
й таблиц
і
зазначен
і
д
ії
з монтажу та експлуатац
ії
електро
і
нструменту. Вказ
і
вки щодо виконання д
і
й показан
і
на
зазначеному малюнку. В залежност
і
в
і
д способу використання необх
і
дн
і
р
і
зноман
і
тн
і
комб
і
нац
ії
вказ
і
вок. Дотримуйтесь
вказ
і
вок з техн
і
ки безпеки.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Дія
Малюнок
Прийміть до уваги
Сторінка
М
онтаж пилкового полотна
1
184
Демонтаж пилкового полотна
2
184
Вмикання пристрою для здування
стружки
3
184
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 111 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM