Bosch GST 150 CE User Manual – Page 118

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

118
| Қазақша
1 609 92A 2BV | (10.6.16)
Bosch Power Tools
Техникалық құжаттар (2006/42/EC) төмендегідеi:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат
Өнімдің көлемдері 183 беттегі кестеде көрсетілген.
Шуыл және дірілдеу көлемдері (бағыттардың векторлық
қосындысы) EN 60745 бойынша есептелген.
Осы ескертпелерде берілген дірілдеу пәрмені EN 60745
ережесінде мөлшерленген өлшеу әдісі бойынша
есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен
салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол дірілдеу қуатын
шамалап өлшеу үшін де жарамды.
Берілген діріл көлемі эл
ектр құралының негізгі
жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа
жұмыстар үшін түрлі керек-жарақтармен басқа алмалы-
салмалы аспаптар менен немесе жетімсіз күтумен
пайдаланылса дірілдеу көлемдері өзгереді. Бұл жұмыс
барысындағы діріл қуатын арттырады.
Дірілдеу қуатын нақты есептеу үшін құрал өшірілген және
қосылған болып пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру
қажет. Бұл дірілдеу қуатын бүкіл жұмыс уақытында қатты
төмендетеді.
Пайдаланушыны дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша
қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр
құралды және алмалы-салмалы аспаптарды күту,
қолдарды ыстық ұстау, жұмыс әдістерін ұйымдыстыру.
Монтаж және пайдалану
Төмендегі кесте электр құралды құрастыр
у және пайдалану әрекеттерінің мақсатта
рын көрсетеді. Әрекет мақсаттарының
ескертпелері берілген суретте көрсетілген. Пайдалану түріне байланысты ескертпелердің әртүрлі әдістері қажет.
Қауіпсіздік нұсқауларына назар аударыңыз.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Әрекет мақсаты
Сурет
Назар аударыңыз
Бет
Ара полотносын салу
1
184
Ара полотносын шығару
2
184
Жоңқа үрлеу құрылғысын қосу
3
184
Шаңсоруды қосу
4
185 – 186
Бағыт бұрышын реттеу
5
186 – 187
Сырғақты орнату
6
188
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 118 Friday, June 10, 2016 8:43 AM