Bosch GST 150 CE User Manual – Page 120

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

120
| Română
1 609 92A 2BV | (10.6.16)
Bosch Power Tools
қауіпті, денсаулығыңызға зиян
келтіруі мүмкін. Өнімдерді
заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық
тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.
Қазақстан
ЖШС „Роберт Бош“
Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы
Алматы қаласы
Қазақстан
050050
Райымбек данғылы
Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
Ресми сайты: www.bosch
.kz; www.bosch-pt.kz
Кәдеге жарату
Электр құралдар, жабдықтар және бумаларын айналаны
қорғайтын кәдеге жаратуға апару қажет.
Электр құрлдарды үй қоқысына тастамаңыз!
Тек қана ЕО елдері үшін:
Электр және электронд
ық ескі құралдар
бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі
және оның ұлттық заңдарда орындалуы
бойынша басқа пайдаланып болмайтын
электр құралдар бөлек жиналып кәдеге
жаратылуы қажет.
Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.
Română
Indicaţii generale de
avertizare pentru
scule electrice
Citiţi toate indicaţiile de avertiza-
re şi instrucţiunile.
Nerespectarea
indicaţiilor de avertizare şi
a instrucţiunilor poate provoca
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
Termenul de „sculă electrică“ fo
losit în indicaţiile de avertiza-
re se referă la sculele electrice
alimentate de la reţea (cu cablu
de alimentare) şi la
sculele electrice cu ac
umulator (fără cablu
de alimentare).
Siguranţa la locul de muncă
»
Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.
»
Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de ex-
plozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflama-
bile.
Sculele electrice generează scântei care pot aprinde
praful sau vaporii.
»
Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în tim-
pul utilizării sculei electrice.
Dacă vă este distrasă aten-
ţia puteţi pierde cont
rolul asupra maşinii.
Siguranţă electrică
»
Ştecherul sculei electrice treb
uie să fie potrivit prizei
electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea
ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electri-
ce legate la pământ de protecţie.
Ştecherele nemodifica-
te şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electro-
cutare.
»
Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pă-
mânt ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere.
Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul
vă este legat la pământ.
»
Feriţi maşina de ploaie sau umezeală.
Pătrunderea apei
într-o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.
»
Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pen-
tru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de căl-
dură, ulei, muchii ascuţite
sau componente aflate în
mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul
de electrocutare.
»
Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, folo-
siţi numai cabluri prelungito
are adecvate şi pentru me-
diul exterior.
Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminu
ează riscul de electrocutare.
»
Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electri-
ce în mediu umed, folosiţi
un întrerupător automat de
protecţie împotriva tens
iunilor periculoase.
Între-
buinţarea unui întrerupător
automat de protecţie împotri-
va tensiunilor pericu
loase reduce riscul de electrocutare.
AVERTISMENT
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 120 Friday, June 10, 2016 8:43 AM