Bosch GST 150 CE User Manual – Page 121

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Român
ă
|
121
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Siguran
ţ
a persoanelor
»
Fi
ţ
i aten
ţ
i, ave
ţ
i grij
ă
de ceea ce face
ţ
i şi proceda
ţ
i ra
ţ
i-
onal atunci când lucra
ţ
i cu o scul
ă
electric
ă
. Nu folosi
ţ
i
scula electric
ă
atunci când sunte
ţ
i obosi
ţ
i sau v
ă
afla
ţ
i
sub influen
ţ
a drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-
telor.
Un moment de neaten
ţ
ie în timpul utiliz
ă
rii maşinii
poate duce la r
ă
niri grave.
»
Purta
ţ
i echipament personal de protec
ţ
ie şi
î
ntotdeau-
na ochelari de protec
ţ
ie.
Purtarea echipamentului perso-
nal de protec
ţ
ie, ca masca pentru praf, înc
ă
l
ţă
minte de si-
guran
ţă
antiderapant
ă
, casca de protec
ţ
ie sau protec
ţ
ia
auditiv
ă
, în func
ţ
ie de tipul şi utilizar
ea sculei electrice,
diminueaz
ă
riscul r
ă
nirilor.
»
Evita
ţ
i o punere
î
n func
ţ
iune involuntar
ă
.
Î
nainte de a
introduce ştecherul
î
n priz
ă
şi/sau de a introduce acu-
mulatorul
î
n scula electric
ă
, de a o ridica sau de a o
transporta, asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
aceasta este oprit
ă
.
Dac
ă
atunci când transporta
ţ
i scula electric
ă
ţ
ine
ţ
i degetul pe
întrerup
ă
tor sau dac
ă
porni
ţ
i scula electric
ă
înainte de a o
racorda la re
ţ
eaua de curent, pute
ţ
i provoca accidente.
»
Î
nainte de pornirea sculei electrice
î
ndep
ă
rta
ţ
i dispozi-
tivele de reglare sau cheile fixe din aceasta.
Un dispozi-
tiv sau o cheie l
ă
sat
ă
într-o component
ă
de maşin
ă
care se
roteşte poate duce la r
ă
niri.
»
Evita
ţ
i o
ţ
inut
ă
corporal
ă
nefireasc
ă
. Adopta
ţ
i o pozi
ţ
ie
stabil
ă
şi men
ţ
ine
ţ
i-v
ă
î
ntotdeauna echilibrul.
Astfel
ve
ţ
i putea controla mai bine maşina în situa
ţ
ii neaşteptate.
»
Purta
ţ
i
î
mbr
ă
c
ă
minte adecvat
ă
. Nu purta
ţ
i
î
mbr
ă
c
ă
-
minte larg
ă
sau podoabe. Feri
ţ
i p
ă
rul,
î
mbr
ă
c
ă
mintea şi
m
ă
nuşile de piesele aflate
î
n mişcare.
Î
mbr
ă
c
ă
mintea
larg
ă
, p
ă
rul lung sau podoabele pot fi
prinse în piesele afla-
te în mişcare.
»
Dac
ă
pot fi montate echipamente de aspirare şi colec-
tare a prafului, asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
acestea sunt racordate
şi folosite
î
n mod corect.
Folosirea unei instala
ţ
ii de aspi-
rare a prafului poate duce la reducerea polu
ă
rii cu praf.
Utilizarea şi manevrarea atent
ă
a sculelor
electrice
»
Nu suprasolicita
ţ
i maşina. Folosi
ţ
i pentru executarea
lucr
ă
rii dv. scula electric
ă
destinat
ă
acelui scop.
Cu
scula electric
ă
potrivit
ă
lucra
ţ
i mai bine şi mai sigur în do-
meniul de putere indicat.
»
Nu folosi
ţ
i scula elecric
ă
dac
ă
aceasta are
î
ntrerup
ă
to-
rul defect.
O scul
ă
electric
ă
, care nu mai poate fi pornit
ă
sau oprit
ă
, este periculoas
ă
şi trebuie reparat
ă
.
»
Scoate
ţ
i ştecherul afar
ă
din priz
ă
şi/sau
î
ndep
ă
rta
ţ
i
acumulatorul,
î
nainte de a executa reglaje, a schimba
accesorii sau de a pune maşina la o parte.
Aceast
ă
m
ă
su-
r
ă
de prevedere împiedic
ă
pornirea involuntar
ă
a sculei
electrice.
»
P
ă
stra
ţ
i sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil co-
piilor. Nu l
ă
sa
ţ
i s
ă
lucreze cu maşina persoane care nu
sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste
instruc
ţ
iuni.
Sculele electrice devin periculoase atunci
când sunt folosite de persoane lipsite de experien
ţă
.
»
Î
ntre
ţ
ine
ţ
i-v
ă
scula electric
ă
cu grij
ă
. Controla
ţ
i dac
ă
componentele mobile ale sculei electrice func
ţ
ioneaz
ă
impecabil şi dac
ă
nu se blocheaz
ă
, sau dac
ă
exist
ă
pie-
se rupte sau deteriorate astfel
î
ncât s
ă
afecteze func
ţ
i-
onarea sculei electrice.
Î
nainte de utilizare da
ţ
i la repa-
rat piesele deteriorate.
Cauza multor accidente a fost în-
tre
ţ
inerea necorespunz
ă
toare a sculelor electrice.
»
Men
ţ
ine
ţ
i bine ascu
ţ
ite şi curate dispozitivele de t
ă
ie-
re.
Dispozitivele de t
ă
iere între
ţ
inute cu grij
ă
, cu t
ă
işuri as-
cu
ţ
ite se în
ţ
epenesc în mai mic
ă
m
ă
sur
ă
şi pot fi conduse
mai uşor.
»
Folosi
ţ
i scula electric
ă
, accesoriile, dispozitivele de lu-
cru etc. conform prezentelor instruc
ţ
iuni.
Ţ
ine
ţ
i cont
de condi
ţ
iile de lucru şi de activitatea care trebuie des-
f
ă
şurat
ă
.
Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pen-
tru utiliz
ă
rile prev
ă
zute, poate duce la situa
ţ
ii periculoase.
Service
»
Î
ncredin
ţ
a
ţ
i scula electric
ă
pentru reparare numai per-
sonalului de specialitate, calificat
î
n acest scop, repa-
rarea f
ă
cându-se numai cu piese
de schimb originale.
Astfel ve
ţ
i fi siguri c
ă
este men
ţ
inut
ă
siguran
ţ
a maşinii.
Instru
ţ
iuni privind siguran
ţ
a şi protec-
ţ
ia muncii pentru fer
ă
straie verticale
»
Prinde
ţ
i scula electric
ă
de suprafe
ţ
ele de prindere izo-
late atunci când executa
ţ
i opera
ţ
ii
î
n cursul c
ă
rora ac-
cesoriul poate atinge conduc
tori ascunşi
sau propriul
cordon de alimentare.
Contactul cu un cablu aflat sub ten-
siune poate pune sub tensiune şi componentele metalice
ale sculei electrice şi duce la electrocutare.
Alte instruc
ţ
iuni de siguran
ţă
şi de
lucru
»
Ţ
ine
ţ
i mâinile
î
n afara sectorului de debitare. Nu apu-
ca
ţ
i pe dedesubt piesa prelucrat
ă
.
Î
n caz de contact cu
pânza de fer
ă
str
ă
u exist
ă
pericol de r
ă
nire.
»
Porni
ţ
i scula electric
ă
şi numai dup
ă
aceasta condu-
ce
ţ
i-o asupra piesei prelucrate.
Î
n caz contrar exist
ă
pe-
ricol de recul în situa
ţ
ia în care dispozitiv
ul de lucru se aga-
ţă
în piesa prelucrat
ă
.
»
Ave
ţ
i grij
ă
ca talpa de fixare s
ă
se sprijine sigur
î
n tim-
pul t
ă
ierii.
O pânz
ă
de fer
ă
str
ă
u înclinat
ă
greşit se poate
rupe sau poate provoca recul.
»
Dup
ă
terminarea procesului de lucru opri
ţ
i scula elec-
tric
ă
şi scoate
ţ
i pânza de fer
ă
str
ă
u afar
ă
din t
ă
ietur
ă
numai dup
ă
ce aceasta s-a oprit.
Astfel evita
ţ
i reculul şi
pute
ţ
i pune jos scula electric
ă
în condi
ţ
ii de siguran
ţă
.
»
Folosi
ţ
i numai pânze de fer
ă
str
ă
u nedeteriorate, impe-
cabile.
Pânzele de fer
ă
str
ă
u îndoite sau tocite se pot rupe
şi influen
ţ
a negativ t
ă
ierea sau pot provoca recul.
»
Dup
ă
oprirea maşinii nu frâna
ţ
i pânza de fer
ă
str
ă
u prin
contrapresiuni laterale.
Pânza de fer
ă
str
ă
u se poate de-
teriora, rupe sau poate provoca un recul.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 121 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM