Bosch GST 150 CE User Manual – Page 122

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

122
| Român
ă
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Folosi
ţ
i detectoare adecvate pentru a localiza conduc-
te de alimentare ascunse sau adresa
ţ
i-v
ă
î
n acest scop
regiei locale furnizoare de utilit
ăţ
i.
Contactul cu conduc-
torii electrici poate duce la in
cendiu şi electrocutare. Dete-
riorarea unei conducte de gaz poate provoca explozii.
Spargerea unei conducte de ap
ă
cauzeaz
ă
pagube materi-
ale sau poate duce la electrocutare.
»
Asigura
ţ
i piesa de lucru.
O pies
ă
de lucru fixat
ă
cu dispo-
zitive de prindere sau într-o menghin
ă
este
ţ
inut
ă
mai sigur
decât cu mâna dumneavoastr
ă
.
»
Î
nainte de a pune jos scula electric
ă
aştepta
ţ
i ca aceasta
s
ă
se opreasc
ă
complet.
Dispozitivul de lucru se poate ag
ă
-
ţ
a şi duce la pierderea controlului asupra sculei electrice.
»
Î
naintea oric
ă
ror interven
ţ
ii asupra sculei electrice
scoate
ţ
i cablul de alimentare afar
ă
din priz
ă
.
»
Pânza de fer
ă
str
ă
u nu ar trebui s
ă
fie mai lung
ă
decât es-
te necesar pentru t
ă
ierea preconizat
ă
. La t
ă
ierea
î
n linie
curb
ă
strâns
ă
folosi
ţ
i o pânz
ă
de fer
ă
str
ă
u
î
ngust
ă
.
»
Verifica
ţ
i dac
ă
pânza de fer
ă
str
ă
u este bine fixat
ă
.
O
pânz
ă
de fer
ă
str
ă
u cu fixare sl
ă
bit
ă
poate s
ă
cad
ă
afar
ă
şi
s
ă
v
ă
r
ă
neasc
ă
.
»
Ţ
ine
ţ
i astfel scula electric
ă
la extragerea pânzei de fe-
r
ă
str
ă
u
î
ncât pânza de fer
ă
str
ă
u extras
ă
s
ă
nu r
ă
neasc
ă
persoane sau animale.
»
Pulberile de materiale cum sunt vopselele pe baz
ă
de
plumb, unele sortimente de lemn, minerale şi metale
pot fi nocive şi provoca reac
ţ
ii alergice, afec
ţ
iuni ale
c
ă
ilor respiratorii şi/sau cancer.
Materialele care con
ţ
in
azbest nu pot fi prelucrate decât de c
ă
tre specialişti.
Folosi
ţ
i pe cât posibil o instala
ţ
ie de aspirare a prafului
adecvat
ă
pentru materialul prelucrat.
Asigura
ţ
i buna ventila
ţ
ie a locului de munc
ă
.
Este recomandabil s
ă
se utilizeze o masc
ă
de protec
ţ
ie
a respira
ţ
iei având clasa de filtrare P2.
Respecta
ţ
i prescrip
ţ
iile din
ţ
ara dumneavoastr
ă
referitoa-
re la materialel
e de prelucrat.
»
Evita
ţ
i acumul
ă
rile şi depunerile de praf la locul de
munc
ă
.
Pulberile se pot aprinde cu uşurin
ţă
.
»
Aten
ţ
ie la tensiunea re
ţ
elei de alimentare! Tensiunea
sursei de curent trebuie s
ă
coincid
ă
cu datele de pe pl
ă
-
cu
ţ
a indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele elec-
trice inscrip
ţ
ionate cu 230 V pot func
ţ
iona şi racordate
la 220 V.
»
Pentru a economisi energie,
ţ
ine
ţ
i scula electric
ă
pornit
ă
numai atunci când o folosi
ţ
i.
»
Bara de protec
ţ
ie montat
ă
pe carcas
ă
(vezi figura 15,
pagina 193)
î
mpiedic
ă
atingerea accidental
ă
a pânzei
de fer
ă
str
ă
u
î
n timpul procesului de lucru şi nu trebuie
scoas
ă
.
»
Î
nainte de a t
ă
ia lemn, pl
ă
ci aglomerate, materiale de
construc
ţ
ii etc., verifica
ţ
i dac
ă
acestea nu prezint
ă
cor-
puri str
ă
ine cum ar fi cuie, şuruburi sau altele asem
ă
n
ă
-
toare iar dac
ă
este cazul,
î
ndep
ă
rta
ţ
i-le.
»
Prelucra
ţ
i prin procedee de t
ă
iere cu p
ă
trundere direc-
t
ă
numai materiale moi ca
lemnul, gips-cartonul,
ş.a.m.d.
Î
ntrebuin
ţ
a
ţ
i pentru t
ă
ierea cu p
ă
trundere di-
rect
ă
î
n material numai pânze de fer
ă
str
ă
u scurte.
»
Sabotul de protec
ţ
ie poate
î
mpiedica zgârierea supra-
fe
ţ
ei. Ap
ă
r
ă
toarea antişpan poate
î
mpiedica ruperea
aşchiilor de pe suprafa
ţ
a lemnului
î
n timpul debit
ă
rii
acestuia. Nu folosi
ţ
i ap
ă
r
ă
toarea antişpan
î
n cazul t
ă
ie-
rilor oblice.
»
Adapta
ţ
i reglajele sculei dumneavoastr
ă
electrice la fi-
ecare utilizare
î
n parte. Reduce
ţ
i num
ă
rul de curse şi
pendularea, de ex. la pr
elucrarea metalelor sau
î
n cazul
t
ă
ierilor
î
n linie curb
ă
strâns
ă
.
»
La prelucrarea pieselor de lucru mici sau sub
ţ
iri folosi
ţ
i
î
ntotdeauna un postament stabil resp. o mas
ă
de fer
ă
s-
tr
ă
u (accesoriu).
»
Î
n cazul unor condi
ţ
ii extreme de lucru, pe cât posibil,
folosi
ţ
i
î
ntotdeauna o instala
ţ
ie de aspirare. Sufla
ţ
i
frecvent fantele de aerisire şi conecta
ţ
i
î
n serie un
î
n-
trerup
ă
tor de protec
ţ
ie la curen
ţ
i reziduali (FI).
Î
n cazul
prelucr
ă
rii metalelor în interiorul sculei electrice se poate
depune praf bun conduc
ă
tor electric. Izola
ţ
ia de protec
ţ
ie
a sculei electrice poate fi afectat
ă
.
Simboluri
Urm
ă
toarele simboluri sunt importante pentru citirea şi în
ţ
e-
legerea instruc
ţ
iunilor de utilizare. Re
ţ
ine
ţ
i aceste simboluri şi
semnifica
ţ
ia lor. Interpretarea corect
ă
a simbolurilor v
ă
ajut
ă
s
ă
utiliza
ţ
i mai bine şi mai sigur scula electric
ă
.
Simbol
Semnifica
ţ
ie
GST 150 CE: Fer
ă
str
ă
u vertical cu
sistem Constant Electronic
zon
ă
marcat
ă
gri: mâner
(mâner izolat)
GST 150 BCE: Fer
ă
str
ă
u vertical cu
sistem Constant Electronic şi mâner
principal
zon
ă
marcat
ă
gri: mâner
(mâner izolat)
Citi
ţ
i toate instruc
ţ
iunile şi indica
ţ
iile
privind siguran
ţ
a
Î
naintea oric
ă
ror interven
ţ
ii asupra
sculei electrice scoate
ţ
i ştecherul
afar
ă
din priza de curent.
Purta
ţ
i m
ă
nuşi de protec
ţ
ie
Î
nforma
ţ
ie suplimentar
ă
Direc
ţ
ie de deplasare
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 122 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM