Bosch GST 150 CE User Manual – Page 123

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Român
ă
|
123
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Set de livrare
Fer
ă
str
ă
u vertical, protec
ţ
ie împotriva ruperii aşchiilor şi set
de aspirare.
Limitatorul paralel, sabotul de protec
ţ
ie, dispozitivul de lucru
şi alte accesorii ilustrate sau desc
rise nu sunt cuprinse în setul
de livrare standard.
G
ă
si
ţ
i gama complet
ă
de accesorii în programul nostru de ac-
cesorii.
Utilizare conform destina
ţ
iei
Maşina este destinat
ă
execut
ă
rii de t
ă
ieri şi decup
ă
ri cu rea-
zem fix în lemn, materi
al plastic, metal, pl
ă
ci ceramice şi cau-
ciuc. Este adecvat
ă
pentru t
ă
ieri în linie dreapt
ă
şi curb
ă
, cu
un unghi de înclinare de pân
ă
la 45 °. Trebuie respectate reco-
mand
ă
rile privind pânzele de fer
ă
str
ă
u.
Date tehnice
Datele tehnice ale produsului
sunt precizate la pagina 183.
Specifica
ţ
iile sunt valabile pentru o tensiune nominal
ă
[U] de
230 V.
Î
n cazul unor tensiuni diferite
şi al unor modele de exe-
cu
ţ
ie specifice anumitor
ţă
ri, aceste speifica
ţ
ii pot varia.
Declara
ţ
ie de conformitate
Declar
ă
m pe proprie r
ă
spundere c
ă
produsul descris la para-
graful „Date tehnice“ este
în conformitate cu urm
ă
toarele
standarde şi documente normative: EN 60745 conform pre-
vederilor Directivelor 2011/65/UE, 2014/30/UE,
2006/42/CE, EN 50581.
Documenta
ţ
ie tehnic
ă
(2006/42/CE) la:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Direc
ţ
ia reac
ţ
iei
Pasul urm
ă
tor
Suflant
ă
de şpan
Aspirare
Unghi de înclinare
Num
ă
r de curse mic/vitez
ă
mic
ă
Num
ă
r de curse mare/vitez
ă
mare
Pornire
Oprire
Fixare întrerup
ă
tor pornit/oprit
Ac
ţ
iune interzis
ă
Rezultat corect
T
ă
ia
ţ
i cu o ap
ă
sare moderat
ă
pentru
a ob
ţ
ine un rezultat de t
ă
iere optim şi
precis.
La t
ă
ierea metalului aplica
ţ
i agent de
r
ă
cire resp. lubrifiant de-a lungul lini-
ei de t
ă
iere
Num
ă
r de identificare (10 cifre)
P
1
Putere nominal
ă
n
0
Num
ă
r de curse la mersul în gol
Adâncime de t
ă
iere max.
Lemn
Aluminiu
Metal
Plac
ă
aglomerat
ă
Simbol
Semnifica
ţ
ie
Greutate conform
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Simbol pentru clasa de protec
ţ
ie
II
(complet izolat)
L
pA
Nivel presiune sonor
ă
L
wA
Nivel putere sonor
ă
KIncertitudine
a
h
Valoare total
ă
a vibra
ţ
iilor
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Simbol
Semnifica
ţ
ie
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 123 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM