Bosch GST 150 CE User Manual – Page 124

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

124
| Român
ă
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Informa
ţ
ie privind zgomotul/vibra
ţ
iile
Valorile m
ă
surate ale produsului sunt precizate în tabelul de la
pagina 183.
Valorile zgomotelor şi ale vibra
ţ
iilor emise (suma vectorial
ă
a
trei direc
ţ
ii) au fost determinate conform EN 60745.
Nivelul vibra
ţ
iilor specificat în prezentele instruc
ţ
iuni a fost
m
ă
surat conform unei proceduri de m
ă
surare standardizate
în EN 60745 şi poate fi utilizat la compararea diferitelor scule
electrice. El poate fi folosit şi
pentru evaluarea provizorie a so-
licit
ă
rii vibratorii.
Nivelul specificat al vibra
ţ
iilor se refer
ă
la cele mai frecvente
utiliz
ă
ri ale sculei electrice.
Î
n eventualitatea în care scula
electric
ă
este utilizat
ă
pentru alte aplica
ţ
ii, împreun
ă
cu acce-
sorii diverse sau care difer
ă
de cele indicate sau nu beneficia-
z
ă
de o între
ţ
inere satisf
ă
c
ă
toare, nivelul vibra
ţ
iilor se poate
abate de la valoarea specificat
ă
. Aceasta poate amplifica con-
siderabil solicitarea vibratorie de
-a lungul întregului interval
de lucru.
Pentru o evaluare exact
ă
a solicit
ă
rii vibratorii ar trebui luate
în calcul şi intervalele de timp în care scula electric
ă
este
deconectat
ă
sau func
ţ
ioneaz
ă
, dar nu este utilizat
ă
efectiv.
Aceast
ă
metod
ă
de calcul ar putea duce la reducerea conside-
rabil
ă
a valorii solicit
ă
rii vibratorii pe întreg
intervalul de lucru.
Stabili
ţ
i m
ă
suri de siguran
ţă
suplimentare pentru protejarea
utilizatorului împotriva efectului vibra
ţ
iilor, ca de exemplu:
între
ţ
inerea sculei electrice şi a accesoriilor, men
ţ
inerea
c
ă
ldurii mâinilor, organizarea proceselor de munc
ă
.
Montare şi func
ţ
ionare
Tabelul urm
ă
tor arat
ă
scopurile ac
ţ
iunilor pentru montajul şi punerea în func
ţ
iune a sculei electrice. Instruc
ţ
iunile aferente sco-
purilor ac
ţ
iunilor sunt ilustrate în figurile men
ţ
ionate.
Î
n func
ţ
ie de fiecare utilizare în parte,
sunt necesare diferite combina
ţ
ii ale
acestor instruc
ţ
iuni. Respecta
ţ
i instruc
ţ
iunile de siguran
ţă
.
Scopul ac
ţ
iunii
Figura
Respecta
ţ
i
Pagina
Montarea pânzei de fer
ă
str
ă
u
1
184
Extragerea pânzei de fer
ă
str
ă
u
2
184
Conectarea suflantei de şpan
3
184
Racordarea instala
ţ
iei de aspirare
4
185 – 186
Reglarea unghiului de înclinare
5
186 – 187
Montarea sabotului de protec
ţ
ie
6
188
Montarea ap
ă
r
ă
toarei antişpan
7
188
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 124 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM