Bosch GST 150 CE User Manual – Page 126

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

126
| Б
ъ
лгарски
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direc
ţ
iona-
te c
ă
tre o sta
ţ
ie de revalorificare ecologic
ă
.
Nu arunca
ţ
i sculele electrice în gunoiul menajer!
Numai pentru
ţă
rile UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE
privind deşeurile de echipamente electrice
şi electronice şi transpunerea acesteia în le-
gisla
ţ
ia na
ţ
ional
ă
, sculele electrice scoase
din uz trebuie colectate separat şi direc
ţ
io-
nate c
ă
tre o sta
ţ
ie de reciclare ecologic
ă
.
Sub rezerva modific
ă
rilor.
Б
ъ
лгарски
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички ука-
зания.
Неспазването на приведени-
те по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
С
ъ
хранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин
«електроинструмент» се от-
нася до захранвани от електрическата мрежа електроин-
струменти (с
ъ
с захранващ кабел) и до захранвани от аку-
мулаторна батерия електроинструменти (без захранващ
кабел).
Безопасност на работното място
»
Подд
ъ
ржайте работното си място чисто и добре осве-
тено.
Безпоряд
ъ
к
ъ
т и недостат
ъ
чното осветление могат
да спомогнат за в
ъ
зникването на трудова злополука.
»
Не работете с електроинструмента в среда с пови-
шена опасност от в
ъ
зникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали.
П
о време на работа в електроин-
струментите се отделят искри, които могат да в
ъ
зпламе-
нят прахообразни материали или пари.
»
Др
ъ
жте деца и странични лица на безопасно раз-
стояние, докато работите с електроинструмента.
А
ко вниманието Ви б
ъ
де отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
»
Щ
епсел
ъ
т на електроинструмента трябва да е под-
ходящ за ползвания контакт. В никак
ъ
в случай не се
допуска изменяне на констр
укцията на щепсела. Ко-
гато работите с
ъ
с занулени електроуреди, не из-
ползвайте адаптери за щепсела.
П
олзването на
оригинални щепсели и контакти намалява риска от в
ъ
з-
никване на токов удар.
»
Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тр
ъ
би, отоплителни уреди, пещи и хладилни-
ци.
Когато тялото Ви е заземено, риск
ъ
т от в
ъ
зникване
на токов удар е по-голям.
»
Предпазвайте електроинс
трумента си от д
ъ
жд и
влага.
П
роникването на вода в електроинструмента по-
вишава опасността от токов удар.
»
Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
то той не е предвиден, напр. за да носите електроин-
струмента за кабела или да извадите щепсела от
контакта. Предпазвайте ка
бела от нагряване, ома-
сляване, допир до остри р
ъ
бове или до подвижни
звена на машини.
П
овредени или усукани кабели
увеличават риска от в
ъ
зникване на токов удар.
»
Когато работите с електроинструмент нав
ъ
н, из-
ползвайте само уд
ъ
лжителни кабели, подходящи за
работа на открито.
Използването на уд
ъ
лжител,
предназначен за работа на
открито, намалява риска от
в
ъ
зникване на токов удар.
»
А
ко се налага използването
на електроинструмента
в
ъ
в влажна среда, използвайте предпазен прек
ъ
с-
вач за утечни токове.
Използването на предпазен пре-
к
ъ
свач за утечни токове намалява опасността от в
ъ
з-
никване на токов удар.
Безопасен начин на работа
»
Б
ъ
дете концентрирани, следете внимателно дейст-
вията си и пост
ъ
пвайте предпазливо и разумно. Не
използвайте електроинструм
ента, когато сте уморе-
ни или под влиянието на наркотични вещества, алко-
хол или упойващи лекарства.
Е
дин миг разсеяност
при работа с електроинструмент може да има за по-
следствие изключително тежки наранявания.
»
Работете с предпазващо работно облекло и винаги с
предпазни очила.
Носенето на подходящи за ползва-
ния електроинструмент и изв
ъ
ршваната дейност лични
предпазни средства, като
дихателна маска, здрави
пл
ъ
тнозатворени обувки с
ъ
с стабилен грайфер, защит-
на каска или шумозаглушит
ели (антифони), намалява
риска от в
ъ
зникване на трудова злополука.
»
Избягвайте опасността от
включване на електроин-
струмента по невнимание. Преди да включите щеп-
села в захранващата мрежа или да поставите акуму-
латорната батерия, се уверявайте, че пусковият пре-
к
ъ
свач е в положение
«
изключено
»
.
А
ко, когато носи-
те електроинструмента, д
ъ
ржите пр
ъ
ста си в
ъ
рху пуско-
вия прек
ъ
свач, или ако подавате захранващо напреже-
ние на електроинструмента, когато е включен, с
ъ
щест-
вува опасност от в
ъ
зникване на трудова злополука.
»
Преди да включите електроинструмента, се уверя-
вайте, че сте отстранили от него всички помощни ин-
струменти и гаечни ключове.
П
омощен инструмент,
забравен на в
ъ
ртящо се звено, може да причини травми.
»
Избягвайте неестествените положения на тялото.
Работете в стабилно положение на тялото и в
ъ
в все-
ки момент подд
ъ
ржайте равновесие.
Така ще можете
да контролирате електроинструмента по-добре и по-
безопасно, ако в
ъ
зникне неочаквана ситуация.
»
Работете с подходящо облекло. Не работете с широ-
ки дрехи или украшения. Др
ъ
жте косата си, дрехите
и р
ъ
кавици на безопасно разстояние от в
ъ
ртящи се
звена на електроинструментите.
Ш
ироките дрехи, ук-
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 126 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM