Bosch GST 150 CE User Manual – Page 127

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Б
ъ
лгарски |
127
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
рашенията, д
ъ
лгите коси могат да б
ъ
дат захванати и ув-
лечени от в
ъ
ртящи се звена.
»
А
ко е в
ъ
зможно използването на в
ъ
ншна аспира-
ционна система, се уверявайте, че тя е включена и
функционира изправно.
Използването на аспира-
ционна система намалява рисковете, д
ъ
лжащи се на от-
делящата се при работа прах.
Г
рижливо отношение к
ъ
м електроинстру-
ментите
»
Не претоварвайте електроинструмента. Използвай-
те електроинструментите само с
ъ
образно тяхното
предназначение.
Щ
е работите по-добре и по-безопас-
но, когато използвате подх
одящия електроинструмент
в зададения от производит
еля диапазон на натоварва-
не.
»
Не използвайте електроинструмент, чиито пусков
прек
ъ
свач е повреден.
Е
лектроинструмент, който не
може да б
ъ
де изключван и включван по предвидения от
производителя начин, е опасен и трябва да б
ъ
де ремон-
тиран.
»
Преди да променяте настро
йките на електроинстру-
мента, да заменяте работни инструменти и доп
ъ
лни-
телни приспособления, както и когато про-
д
ъ
лжително време няма да
използвате електроин-
струмента, изключвайте ще
псела от захранващата
мрежа и/или изваждайте ак
умулаторната батерия.
Тази мярка премахва опас
ността от задействане на
електроинструмента по невнимание.
»
С
ъ
хранявайте електроинструментите на места, к
ъ
-
дето не могат да б
ъ
дат достигнати от деца. Не допус-
кайте те да б
ъ
дат използвани от лица, които не са за-
познати с начина на работа
с тях и не са прочели тези
инструкции.
Когато са в р
ъ
цете на неопитни потребите-
ли, електроинструментите могат да б
ъ
дат изключи-
телно опасни.
»
Подд
ъ
ржайте електроинструментите си грижливо.
Проверявайте дали подвижните звена функциони-
рат безукорно, дали не за
клинват, дали има счупени
или повредени детайли, които нарушават или изме-
нят функциите на електро
инструмента. Преди да из-
ползвате електроинструмента, се погрижете по-
вредените детайли да б
ъ
дат ремонтирани.
М
ного от
трудовите злополуки се д
ъ
лжат на недобре подд
ъ
ржа-
ни електроинструменти и уреди.
»
Подд
ъ
ржайте режещите инструменти винаги добре
заточени и чисти.
Добре подд
ъ
ржаните режещи ин-
струменти с остри р
ъ
бове оказват по-малко с
ъ
про-
тивление и се водят по-леко.
»
Използвайте електроинструментите, доп
ъ
лнителни-
те приспособления, работните инструменти и т. н.,
с
ъ
образно инструкциите на производителя. При то-
ва се с
ъ
образявайте и с конкретните работни усло-
вия и операции, които трябва да изп
ъ
лните.
Използването на електроинс
трументи за различни от
предвидените от производ
ителя приложения повиша-
ва опасността от в
ъ
зникване на трудови злополуки.
Подд
ъ
ржане
»
Допускайте ремонт
ъ
т на електроинструментите Ви
да се изв
ъ
ршва само от квалифицирани специали-
сти и само с използване
то на оригинални резервни
части.
П
о този начин се гарантира с
ъ
храняване на без-
опасността на електроинструмента.
Указания за безопасна работа с
прободни триони
»
Когато с
ъ
ществува опасност по време на работа ра-
ботният инструмент да засегне скрити под пов
ъ
рх-
ността проводници под напрежение или захранва-
щия кабел, захващайте ел
ектроинструмента само
до изолираните р
ъ
кохватки.
П
ри контакт с проводни-
ци под напрежение то може да се предаде на металните
елементи на електроинструмента и това да предизвика
токов удар.
Доп
ъ
лнителни указания за
безопасна работа
»
Др
ъ
жте р
ъ
ц е т е с и н а ра зс т о я н ие о т з о н ат а н а ря за не .
Не пипайте под обработвания детайл.
С
ъ
ществува
опасност да се нараните, ако допрете режещия лист.
»
Допирайте електроинструмента до обработвания
детайл, след като предварително сте го включили.
В
противен случай с
ъ
ществува опасност от в
ъ
зникване
на откат, ако режещият лист се заклини в обработвания
детайл.
»
По време на рязане внимавайте основната плоча да
контактува с обработвания
детайл стабилно по цяла-
та си пов
ъ
рхност.
А
ко режещият лист се заклини, това
може да предизвика откат или счупване на режещия
лист.
»
След приключване на работа п
ъ
рво изключвайте
електроинструмента и изва
ждайте режещия лист от
междината едва след окончателното му спиране.
Та-
ка избягвате опасността от в
ъ
зникване на откат и може-
те безопасно да оставите електроинструмента на работ-
ната пов
ъ
рхност.
»
Използвайте само ножове в безукорно с
ъ
стояние.
Ог
ъ
нати или зат
ъ
пени ножове могат да се счупят, да по-
вредят среза или да предизвикат заклинване.
»
След изключване на елек
троинструмента не спи-
райте режещия лист принудително, като го притис-
кате от двете страни.
Режещият лист може да б
ъ
де по-
вреден, да се счупи или да предизвика обратен откат.
»
Използвайте подходящи приб
ори, за да откриете
евентуално скрити под пов
ъ
рхността тр
ъ
бопроводи,
или се об
ъ
рнете к
ъ
м с
ъ
ответното местно снабдител-
но дружество.
Влизането в с
ъ
прикосновение с про-
водници под напрежение може да предизвика пожар и
токов удар. Увреждането на газопровод може да дове-
де до експлозия.
П
овреждането на водопровод има за
последствие големи материал
ни щети и може да пре-
дизвика токов удар.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 127 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM