Bosch GST 150 CE User Manual – Page 128

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

128
| Б
ъ
лгарски
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Осигурявайте обрабо
твания детайл.
Детайл, захва-
нат с подходящи приспособления или скоби, е застопо-
рен по здраво и сигурно, отколкото, ако го д
ъ
ржите с
р
ъ
ка.
»
Преди да оставите електр
оинструмента, изчаквайте
в
ъ
ртенето да спре нап
ъ
лно.
Впротивен случай из-
ползваният работен инструмент може да допре друг
предмет и да предизвика неконтролирано преместване
на електроинструмента.
»
Преди изв
ъ
ршване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.
»
Режещият лист не трябва да е по-д
ъ
л
ъ
г от необходи-
мото за изп
ъ
лняване на среза. При рязане по д
ъ
га с
мал
ъ
к радиус използвайте тесни ножове.
»
Проверете дали режещият лист е захванат здраво.
А
ко режещият лист не е захванат здраво, по време на
работа може да изхвр
ъ
кне и да Ви нарани.
»
Когато изхв
ъ
рляте режещия лист, др
ъ
жте електро-
инструмента така, че режещият лист да не нарани
намиращи се наблизо лица или животни.
»
Праховете на материали като с
ъ
д
ъ
ржащи олово бои,
някои д
ъ
рвесни видове, минерални материали и ме-
тали могат да са опасни за
здравето и да предизви-
кат алергични реакции, заболяване на дихателните
п
ъ
тища и/или ракови заболявания.
Допуска се обар-
ботването на азбестос
ъ
д
ъ
ржащи материали само от с
ъ
-
ответно обучени лица.
П
о в
ъ
зможност използвайте подходяща за обработ-
вания материал система за прахоулавяне.
Осигурявайте добро проветряване на работното
място.
П
репор
ъ
чва се използването на дихателна маска с
филт
ъ
р от клас P2.
Спазвайте валидните в
ъ
в Вашата страна законови раз-
поредби, валидни при обработване на с
ъ
ответните ма-
териали.
»
Избягвайте натрупване на
прах на работното място.
П
рах
ъ
т може лесно да се самов
ъ
зпламени.
»
Внимавайте за напрежението на захранващата мре-
жа! Напрежението на захранващата мрежа трябва
да с
ъ
ответства на данните, по
сочени на табелката на
електроинструмента. Уреди, обозначени с 230 V,
могат да б
ъ
дат захранвани и с напрежение 220 V.
»
З
а да пестите енергия, др
ъ
жте електроинструмента
включен само когато го ползвате.
»
Монтираната на корпуса предпазна скоба (вижте
фигура 15, страница 193) предотвратява допиране
по невнимание до триона
по време на работа и де-
монтирането й не се допуска.
»
При разрязване на детайли от д
ъ
рвесни материали,
ПДЧ плоскости, при рязане в строителни материали
и т.н. предварително пров
ерявайте за чужди тела
като пирони, пирони, винтове и др.п. и при необхо-
димост ги отстранявайте.
»
Използвайте техниката на
разрязване с пробиване
само при меки материали като д
ъ
рвесни материали,
гипскартон или др.п. При разрязване с пробиване
използвайте само к
ъ
си ножове.
»
А
нтифрикционната подложка предотвратява на-
драскването на пов
ъ
рхността на детайла. Предпаз-
ната вложка предотвратява отк
ъ
ртване по р
ъ
бчета-
та на разрязвания детайл
. Не използвайте предпаз-
ната вложка при рязане под наклон.
»
Избирайте подходящи настройки на електроинстру-
мента за конкретно изв
ъ
ршваната дейност. Напр.
при разрязване на метални детайли и при изп
ъ
лне-
ние на д
ъ
ги с мал
ъ
к радиус избирайте по-малка чес-
тота на в
ъ
звратно-пост
ъ
пателните движения и по-
малки колебателни движения.
»
При обработването на малки или т
ъ
нки детайли ви-
наги използвайте стабилна подложка, напр. стенд за
рязане (доп
ъ
лнително приспособление).
»
При екстремно тежки работни условия се старайте
винаги да използвате аспирационна система. Про-
духвайте вентилационните отвори често и включ-
вайте уреда през дефектнотоков предпазен прек
ъ
с-
вач (FI).
П
ри обработване на метали по в
ъ
трешността
на електроинструмента може да се отложи токопровеж-
дащ прах. Това може да наруши защитната изолация на
електроинструмента.
Символи
Символите по-долу са важни при запознаването с р
ъ
ко-
водството за експлоатация.
М
оля, прегледайте ги и запом-
нете значението им.
П
равилната интерпретация на симво-
лите ще Ви помогне да ползвате електроинструмента по-
добре и по-безопасно.
Символ
Значение
GST 150 CE:
П
рободен трион с
електронно управление
маркирана с
ъ
с сиво зона: р
ъ
кох-
ватка (изолирана пов
ъ
рхност за
захващане)
GST 150 BCE:
П
рободен трион с
електронно управление и ог
ъ
ната
р
ъ
кохватка
маркирана с
ъ
с сиво зона: р
ъ
кох-
ватка (изолирана пов
ъ
рхност за
захващане)
П
рочетете указанията за безопас-
на работа и за работа с електроин-
струмента
П
реди да изв
ъ
ршвате каквито и да
е дейности по електроинструмен-
та изключвайте щепсела от конта-
кта
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 128 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM