Bosch GST 150 CE User Manual – Page 129

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Б
ъ
лгарски |
129
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Окомплектовка
П
рободен трион, предпазна пластина и комплект за прахо-
улавяне.
Опората за успоредно водене, антифрикционната под-
ложка, работните инструменти и други изобразени на фи-
гурите или описани в р
ъ
ководството за експлоатация
приспособления не са включени в стандартната оком-
плектовка.
Пъ
лен спис
ъ
к с доп
ъ
лнителните приспособления можете
да намерите в каталога ни за доп
ъ
лнителни приспособле-
ния.
Предназначение на електро-
инструмента
Е
лектроинструмент
ъ
т е предназначен за разрязване и из-
рязване на в
ъ
трешен контур в д
ъ
рвесни материали, пласт-
маси, метали, керамични плочи
и гума при използване на
стабилна основа. Той може да се използва за прави и кри-
волинейни срезове с
ъ
г
ъ
л на скосяване до 45 °.
П
ри това
трябва да б
ъ
дат спазвани и указанията
за ползване на ре-
жещия лист.
Технически данни
Техническите параметри на пр
одукта са посочени в табли-
цата на страница 183.
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V.
П
ри различно напрежение, както и при специалните из-
п
ъ
лнения за някои страни данните могат да се различават.
Работете с предпазни р
ъ
кавици
Доп
ъ
лнителна информация
П
осока на движение
П
осока на реакцията
следваща ст
ъ
пка
П
риспособление за издухване на
стружките
П
рахоулавяне
Наклон
ниска скорост/честота на в
ъ
зврат-
но/пост
ъ
пателните движения
висока скорост/честота на в
ъ
з-
вратно/пост
ъ
пателните движения
Включване
Изключване
З
астопоряване на пусковия пре-
к
ъ
свач
З
абранено действие
П
равилен резултат
З
а да постигате оптимални резул-
тати и висока точност на работа,
разрязвайте с умерено притиска-
не.
П
ри разрязване на метал нанесете
по прод
ъ
лжение на линията на
среза смазваща течност
Каталожен номер (10-цифрен)
Символ
Значение
P
1
Номинална консумирана мощност
n
0
Ч
естота на в
ъ
звратно-пост
ъ
пател-
ните движения на празен ход
М
акс. д
ъ
лбочина на рязане
в д
ъ
рво
в алуминий
М
етал
П
лочи шперплат
М
аса с
ъ
гласно
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Символ за клас на защита
II
(нап
ъ
лно изолиран)
L
pA
Налягане на звука
L
wA
З
вукова мощност
K
Неопределеност
a
h
Пъ
лна стойност на вибрациите
Символ
Значение
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 129 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM