Bosch GST 150 CE User Manual – Page 130

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

130
| Б
ъ
лгарски
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Декларация за с
ъ
ответствие
С п
ъ
лна отговорност ние декларираме, че описаният в
«Технически данни» продукт с
ъ
ответства на следните
стандарти или нормативни документи: EN 60745 с
ъ
гласно
изискванията на Директиви 2011/65/EC, 2014/30/
Е
C,
2006/42/
Е
О, EN 50581.
Техническа документация (2006/42/
Е
О) при:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Информация за изл
ъ
чван шум и
вибрации
Измерените стойности за прод
укта са посочени в таблица-
та на страница 183.
Стойностите за генерираните шум и вибрации (векторната
сума по трите направления) са определени с
ъ
гласно
EN 60745.
П
осоченото в това р
ъ
ководство за експлоатация равнище
на генерираните вибрации е измерено с
ъ
гласно процеду-
ра, стандартизирана в EN 60745,
и може да служи за срав-
няване на електроинструменти един с друг. То е подходя-
що с
ъ
що и за предварителна ориентиров
ъ
чна преценка на
натоварването от вибрации.
П
осоченото ниво на генерира
ните вибрации е представи-
телно за най-често срещаните приложения на електроин-
струмента.
А
ко обаче електроинструмент
ъ
т б
ъ
де използ-
ван за други дейности, с ра
злични работни инструменти
или без необходимото техническо обслужване, нивото на
вибрациите може да се различава. Това би могло да увели-
чи значително сумарното натоварване от вибрации в про-
цеса на работа.
З
а точната преценка на натова
рването от вибрации трябва
да б
ъ
дат взимани предвид и периодите, в които електро-
инструмент
ъ
т е изключен или работи, но не се ползва. То-
ва би могло значително да на
мали сумарното натоварване
от вибрации.
П
редписвайте доп
ъ
лнителни мерки за предпазване на ра-
ботещия с електроинструмента от в
ъ
здействието на ви-
брациите, например: техническо обслужване на
електроинструмента и работните инструменти, подд
ъ
ржа-
не на р
ъ
цете топли, целес
ъ
образна организация на работ-
ните ст
ъ
пки.
Монтиране и работа
Таблицата по-долу показва различни дей
ности, монтирането на приспособления и
начина на работа с електроинструмен-
та. Указанията за дейностите се показват
на посочената фигура. В зависимост от
вида на приложението са необходими
различни комбинации на указанията. Спаз
вайте указанията за безопасна работа.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Дейност
Ф
игура
Внимание
Страница
П
оставяне на режещ лист
1
184
Изхв
ъ
рляне на режещия лист
2
184
Включване на приспособлението
за издухване на стружките
3
184
Включване на прахоулавяне
4
185 – 186
Регулиране на
ъ
г
ъ
ла на скосяване
5
186 – 187
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 130 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM