Bosch GST 150 CE User Manual – Page 131

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Б
ъ
лгарски |
131
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Подд
ъ
ржане и почистване
»
За да работите качествено и безопасно, подд
ъ
ржай-
те електроинструмента, вентилационните му канали
и патронника чисти.
Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя
трябва да се изв
ъ
рши в оторизиран сервиз за електроин-
струменти на Бош, за да се
запази нивото на безопасност
на електроинструмента.
Редовно почиствайте гнездото за захващане на режещите
листове.
З
а целта демонтирайте режещия лист и стр
ъ
скай-
те полепналите стружки чрез леко почукване в
ъ
рху ста-
билна основа.
П
ериодично напр
ъ
сквайте гнездото за режещия лист с ан-
тикорозионно и консервиращо машинно масло (вижте
фигура 16, страница 194).
Редовно проверявайте водещата ролка.
А
ко е износена,
тя трябва да б
ъ
де заменена в оторизиран сервиз за елек-
троинструменти на Бош.
П
ериодично смазвайте водещата ролка с една капка ма-
шинно масло (вижте фигура 17, страница 194).
М
онтиране на антифрикционната
подложка
6
188
М
онтиране на предпазната вложка
7
188
Регулиране на колебателните дви-
жения
8
189
П
редварително установяване на
честотата на в
ъ
звратно-пост
ъ
па-
телните движения
9
189
Включване и изключване
10
190
Допирайте електроинструмента до
детайла след като предварително
сте го включили
11
191
Смазване при рязане на метал
12
191
Разрязване с пробиване
13
191 – 192
М
онтиране и използване на
приспособлението за успоредно
водене
14
192 – 193
Избор на доп
ъ
лнителни
приспособления
195 – 197
Дейност
Ф
игура
Внимание
Страница
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 131 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM