Bosch GST 150 CE User Manual – Page 132

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

132
|
М
акедонски
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Сервиз и технически с
ъ
вети
Отговори на в
ъ
просите си относно ремонта и поддр
ъ
жката
на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен
отдел.
М
онтажни чертежи и информация за резервни час-
ти можете да намерите с
ъ
що на адрес:
www.bosch-pt.com
Е
кип
ъ
т на Бош за технически с
ъ
вети и приложения ще от-
говори с удоволствие на в
ъ
просите Ви относно нашите
продукти и доп
ъ
лнителните приспособления за тях.
Когато се обр
ъ
щате с В
ъ
проси к
ъ
м представителите, моля,
непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер,
означен на табелката на електроинструмента.
Роберт Бош EООД – Б
ъ
лгария
Бош Сервиз
Ц
ент
ъ
р
Гаранционни и изв
ъ
нгаранционни ремонти
бyл.
Ч
ерни вр
ъ
x 51-Б
FPI Бизнес цент
ъ
р 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Ф
акс: (02) 9625302
www.bosch.bg
Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструмент
ъ
т,
доп
ъ
лнителните приспособления и опаковката трябва да
б
ъ
дат подложени на подходяща
преработка за повторното
използване на с
ъ
д
ъ
ржащите се в тях суровини.
Не изхв
ъ
рляйте електроинструменти при битовите
отпад
ъ
ци!
Само за страни от ЕС:
С
ъ
гласно
Е
вропейска директива
2012/19/EC относно излязла от употре-
ба електрическа и електронна апаратура
и утв
ъ
рждаването й като национален за-
кон електрическите и електронни устрой-
ства, които не могат да се използват пове-
че, трябва да се с
ъ
бират отделно и да б
ъ
дат подлагани на
подходяща преработка за оползотворяване на с
ъ
д
ъ
ржа-
щите се в тях суровини.
Правата за изменения запазени.
Македонски
Општи напомени за безбедност за
електричните апарати
Прочита
ј
те ги сите
напомени и упатства за
безбедност.
Грешките настанати како резултат од
непридржува
њ
е до безбедносните напомени и упатства
може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или
тешки повреди.
Зачува
ј
те ги безбедносните напомени и упатства за
користе
њ
е и за во иднина.
П
оимот „електричен алат“ во на
помените за безбедност се
однесува на електрични
апарати што користат стру
ј
а (со
струен кабел) и електрични
апарати што користат батерии
(без струен кабел).
Безбедност на работното место
»
Работниот простор секогаш нека биде чист и добро
осветлен.
Неуредниот или неосветлен работен
простор може да доведе до несре
ќ
и.
»
Не работете со електричниот апарат во околина
каде постои опасност од експлози
ј
а, каде има
запаливи течности, гас или прашина.
Е
лектричните
апарати создаваат искри, кои може да
ј
а запалат правта
или пареата.
»
Држете ги децата и другите лица подалеку за време
на користе
њ
ето на електричниот апарат.
Доколку
нешто Ви го попречи вниманието, може да
ј
а изгубите
контролата над уредот.
Електрична безбедност
»
Приклучокот на електрич
ниот апарат мора да
одговара на приклучокот во
ѕ
идната дозна.
Приклучокот во нико
ј
случа
ј
не смее да се менува.
Не употребува
ј
те прекинувач со адаптер заедно со
зазем
ј
ениот електричен апарат.
Неменува
њ
ето на
прекинувачот и соодветните
ѕ
идни дозни го намалуваат
ризикот од електричен удар.
»
Избегнува
ј
те физички контакт со зазем
ј
ените
површини на цевки, ради
ј
атори, шпорет и
фрижидери.
П
остои зголемен ризик од електричен
удар, доколку Вашето тело е зазем
ј
ено.
»
Електричните апарати држете ги подалеку од дожд
и влага.
Навлегува
њ
ето на вода во електричниот
апарат го зголемува ризикот од електричен удар.
»
Не го користите кабелот за друга намена, за да го
носите електричниот апарат, за да го закачите или
да го влечете
приклучокот од
ѕ
идната дозна. Држете
го кабелот понастрана од
топлина, масло, остри
рабови или подвижните компоненти на уредот.
Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за
електричен удар.
»
Доколку со електричниот апарат работите на
отворено, користете само продолжен кабел што е
погоден за користе
њ
е на надворешен простор.
Користе
њ
ето на соодветен продолжен кабел на
отворено го намалува ризи
кот од електричен удар.
»
Доколку користе
њ
ето на електричниот апарат во
влажна околина не може да се избегне, користете
заштитен уред со диференци
ј
ална стру
ј
а.
Употребата на заштитниот уред со диференци
ј
ална
стру
ј
а го намалува ризикот од електричен удар.
Безбедност на лица
»
Бидете внимателни како работите и разумно
користете го електричниот апарат. Не користете
електрични апарати, доколку сте уморни или под
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 132 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM