Bosch GST 150 CE User Manual – Page 133

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

М
акедонски |
133
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
вли
ј
ание на дрога, алкохол или лекови.
Е
ден момент
на невнимание при употребата на електричниот апарат
може да доведе до сериозни повреди.
»
Носете заштитна опрема и
секогаш носете заштитни
очила.
Носе
њ
ето на заштитна опрема
, како на пр.маска
за прав, обувки за заштита од лизга
њ
е, заштитен шлем
или заштита за слухот, во зависност од видот и
примената на електричниот апарат, го намалува
ризикот од повреди.
»
Избегнува
ј
те неконтролирано користе
њ
е на
апаратите. Осигурете се, дека е исклучен
електричниот апарат, пред да го приклучите на
напо
ј
ува
њ
е со стру
ј
а и/или на батери
ј
а, пред да го
земете или носите.
Доколку при носе
њ
ето на
апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте
го приклучиле уредот додека е вклучен на напо
ј
ува
њ
е
со стру
ј
а, ова може да предизвика несре
ќ
а.
»
Извадете ги алатите за подесува
њ
е или клучевите за
зашрафува
њ
е, пред да го вклучите електричниот
апарат.
Доколку има алат или клуч во неко
ј
од деловите
на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреди.
»
Избегнува
ј
те абнормално држе
њ
е на телото.
Застанете во сигурна положба и посто
ј
ано држете
рамнотежа.
На то
ј
начин
ќ
е може подобро да го
контролирате електричниот
апарат во неочекувани
ситуации.
»
Носете соодветна облека. Не носете широка облека
или накит. Тргнете
ј
а косата, облеката и ракавиците
подалеку од подвижните делови.
Л
есната облека,
накитот или долгата коса
може да се зафатат од
подвижните делови.
»
Доколку треба да се инсталираат уреди за
вшмукува
њ
е прав, осигурете се дека тие правилно
се приклучени и прикладно се користат.
Користе
њ
ето на вшмукувач за прав не
ј
а намалува
опасноста од прав.
Користе
њ
е и ракува
њ
е со електричниот апарат
»
Не го преоптоварува
ј
те уредот. Користете го
соодветниот електричен апарат за Вашата работа.
Со соодветниот електричен апарат
ќ
е работите
подобро и посигурно во зададениот домен на работа.
»
Не користете го електричниот апарат, доколку има
дефектен прекинувач.
А
паратот ко
ј
пове
ќ
е не може
да се вклучи или исклучи,
ј
а загрозува безбедноста и
мора да се поправи.
»
Извлечете го приклучокот од
ѕ
идната дозна и/или
извадете
ј
а батери
ј
ата, пред да ги смените
поставките на уредот, да
ги замените деловите или
да го тргнете настрана уредот.
Овие мерки за
предупредува
њ
е го спречуваат невнимателниот старт
на електричниот уред.
»
Чува
ј
те ги подалеку од дофатот на деца
електричните апарати кои не ги користите. Ово
ј
уред не смее да го користат лица кои не се
запознаени со него или не ги имаат прочитано овие
упатства.
Е
лектричните апарати се опасни, доколку ги
користат неискусни лица.
»
Одржува
ј
те ги грижливо електричните апарати.
Проверете дали подвижнит
е делови функционираат
беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или
оштетени, што може да
ј
а попречи функци
ј
ата на
електричниот апарат. Поправете ги оштетените
делови пред користе
њ
ето на уредот.
М
ногу несре
ќ
и
сво
ј
ата причина
ј
а имаат во лошо одржуваните
електрични апарати.
»
А
латот за сече
њ
е одржува
ј
те го остар и чист.
Внимателно одржуваните алати за сече
њ
е со остри
рабови за сече
њ
е помалку се заглавуваат и со нив
полесно се работи.
»
Користете ги електричните апарати, опремата,
додатоците за алатите итн. во согласност со ова
упатство. Притоа земете ги во об
ѕ
ир работните
услови и де
ј
носта што треба да се изврши.
Користе
њ
ето на електрични апарати за друга употреба
освен наведената може да доведе до опасни ситуации.
Сервис
»
Поправката на Вашиот ел
ектричен апарат смее да
биде извршена само од ст
рана на квалификуван
стручен персонал и само со користе
њ
е на
оригинални резервни делови.
Само на то
ј
начин
ќ
е
бидете сигурни во безбед
носта на електричниот
апарат.
Безбедносни напомени за убодни
пили
»
Држете го уредот за изолираните површини на
рачките, доколку вршите работи каде алатот што се
вметнува може да наиде на скриени електрични
кабли или сопствениот струен кабел.
Контактот со
стру
ј
ниот кабел може металните делови на уредот да ги
стави под напон и да дове
де до електричен удар.
Останати напомени за безбедност и
работе
њ
е
»
Дланките држете ги подалеку од полето на работа со
убодна пила. Не посега
ј
те под делот што се
обработува.
Доколку до
ј
дете во контакт со листовите
за пила постои опасност од повреда.
»
Доколку е вклучен, не го водете електричниот
апарат директно кон делот што се обработува.
Инаку
постои опасност од повратен удар, доколку алатот што
се вметнува се заглави во делот што се обработува.
»
Внимава
ј
те на тоа, основната плоча да биде
стабилна при сече
њ
ето.
Свитканиот лист пила може да
се скрши или да доведе до повратен удар.
»
По завршува
њ
е на работниот процес исклучете го
електричниот апарат и извлечете го листот за пила
дури откако
ќ
е биде во состо
ј
ба на мирува
њ
е.
На то
ј
начин
ќ
е избегнете повратен удар и
ќ
е може безбедно
да го оставите електричниот апарат.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 133 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM