Bosch GST 150 CE User Manual – Page 134

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

134
|
М
акедонски
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Користете само неоштетени, беспрекорни листови
за пила.
Искривените или неостри листови за пила
може да се скршат, да вли
ј
аат негативно на сече
њ
ето
или да предизвикаат повратен удар.
»
По исклучува
њ
ето не го закочува
ј
те листот за пила
со странично притиска
њ
е.
Л
истот за пила може да се
оштети, скрши или да предизвика повратен удар.
»
Користете соодветни уреди за пребарува
њ
е, за да
ги прона
ј
дете скриените електрични кабли или
консултира
ј
те се со локалното претпри
ј
атие за
снабдува
њ
е со електрична енерги
ј
а.
Контактот со
електрични кабли може да доведе до пожар и
електричен удар. Оштетува
њ
ето на гасоводот може да
доведе до експлози
ј
а. Навлегува
њ
ето во водоводни
цевки предизвикува оштетува
њ
е или може да
предизвика електричен удар.
»
Зацврстете го парчето што се обработува.
Доколку го
зацврстите со уред за затегнува
њ
е или менгеме, тогаш
парчето што се обработува се држи поцврсто отколку
со Вашата рака.
»
Почека
ј
те додека електричниот апарат сосема не
прекине со работа, пред да го тргнете настрана.
А
латот што се вметнува може да се блокира и да доведе
до губе
њ
е контрола над уредот.
»
Пред било каква интервенци
ј
а на електричниот
апарат, извлечете го стру
ј
ниот приклучок од
ѕ
идната дозна.
»
Листот за пилата не треба да биде подолг отколку
што е потребно за предвидениот рез. За сече
њ
е на
тесни криви линии користете тесен лист пила.
»
Проверете дали е стабилен листот за пила.
Л
абаво
поставениот лист за пила може да испадне и да ве
повреди.
»
При исфрла
њ
ето на листот за пила, држете го
електричниот апарат на то
ј
начин што нема да биде
во близина на лица или животни кои би можеле да се
повредат од исфрлениот лист пила.
»
Правта од матери
ј
али како на пр. оловни бои, некои
видови дрво, минерали и метал може да биде
штетна по здрав
ј
ето и да доведе до алергиски
реакции, заболува
њ
а на дишните патишта и/или
рак.
М
атери
ј
алите што содржат азбест може да бидат
обработувани само од страна на стручни лица.
З
атоа, доколку е возможно, користете соодветен
вшмукувач за прав за матери
ј
алот што се
обработува.
П
огрижете се за добра проветреност на работното
место.
Се препорачува носе
њ
е на маска за заштита при
вдишува
њ
ето со класа на филтер P2.
Внимава
ј
те на важечките прописи на Вашата зем
ј
а за
матери
ј
алот ко
ј
го обработувате.
»
Избегнува
ј
те собира
њ
е прав на работното место.
П
равта лесно може да се запали.
»
Внимава
ј
те на електричниот
напон! Напонот на
изворот на стру
ј
а мора да одговара на оно
ј
ко
ј
е
наведен на спецификац
ионата плочка на
електричниот уред. Електричните апарати означени
со 230 волти исто така може да се користат и на
220 волти.
»
З
а да се заштеди енерги
ј
а, вклучува
ј
те го електричниот
алат само доколку го користите.
»
Заштитниот држач на ку
ќ
иштето (види слика 15,
страна 193) го спречува случа
ј
ното допира
њ
е на
листот за пилата за време на работниот процес и
истиот не смее да се вади.
»
Пред сече
њ
ето во дрво, шперплочи, градежни
матери
ј
али итн. проверете дали на нив има ту
ѓ
и тела
како на пр. клинци, шраф
ови и сл. и доколку има,
отстранете ги.
»
Доколку сечете со пила за вдлабнува
њ
е користете
само меки матери
ј
али како дрво, гипс картон и сл.
За пилата за вдлабнува
њ
е користете само кратки
листови за пила.
»
Лизгачката папуча го спречува гребе
њ
ето на
површината. Заштитата од кине
њ
е може да спречи
кине
њ
е на горната површина при сече
њ
е на дрво.
Не
ј
а користете заштитата од кине
њ
е при праве
њ
е
на закосени резови.
»
Поставките на вашиот
електричен апарат
прилагодете и соодветно на
употребата. На пр. при
обработка на метал или при тесни криви резови
намалете го бро
ј
от на удари и осцилации.
»
Доколку обработувате мали или тенки делови
секогаш користете стабилна
подлога или маса за
пила (Опрема).
»
При екстремни услови на примена, доколку е
возможно користете секогаш уред за вшмукува
њ
е.
Издувува
ј
те ги почесто отворите за проветрува
њ
е и
приклучете заштитен прекинувач за
диференци
ј
ална стру
ј
а-(FI-).
П
ри обработка на
метали, во внатрешноста на електричниот апарат може
да се собере спроводлива прав.
М
оже да се оштети
заштитната изолаци
ј
а на електричниот апарат.
Ознаки
Следните ознаки се важни за чита
њ
е и разбира
њ
е на
упатството за употреба.
З
апаметете ги ознаките и нивното
значе
њ
е. Вистинската интерпретаци
ј
а на ознаките Ви
помага подобро и побезбедно да го користите
електричниот апарат.
Ознака
Значе
њ
е
GST 150 CE: Убодна пила со
константна електроника
Сиво означено поле: рачка
(изолирана дршка)
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 134 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM