Bosch GST 150 CE User Manual – Page 135

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

М
акедонски |
135
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Обем на испорака
Убодна пила, заштита од кине
њ
е и сет за вшмукува
њ
е.
П
аралелен граничник, лизгачка папуча, алатот што се
вметнува и другата опишан
а опрема прикажана на
сликите не е дел од станда
рдниот обем на испорака.
Комплетната опрема може да
ј
а на
ј
дете во нашата
П
рограма за опрема.
Употреба со соодветна намена
Е
лектричниот апарат е наменет за сече
њ
е во дрво,
пластика, метал, керамички плочки и гумени матери
ј
али
на стабилна подлога. То
ј
е погоден за прави и криви
резови под закосени агли до 45 °. Внимава
ј
те на
безбедносните напомени за пила.
GST 150 BCE: Убодна пила со
константна електроника и дршка
Сиво означено поле: рачка
(изолирана дршка)
П
рочита
ј
те ги сите напомени и
упатства за безбедност
П
ред било каква интервенци
ј
а на
електричниот апарат, извлечете го
стру
ј
ниот приклучок од
ѕ
идната
дозна
Носете заштитни ракавици
Дополнителна информаци
ј
а
П
равец на движе
њ
е
П
равец на реакци
ј
а
Следен чекор на акци
ј
а
Уред за оддувува
њ
е на
струготините
Вшмукува
њ
е
А
гол на косо сече
њ
е
М
ал бро
ј
на удари/брзина
Голем бро
ј
на удари/брзина
Вклучува
њ
е
Исклучува
њ
е
П
роверка на прекинувачот за
вклучува
њ
е/исклучува
њ
е
Ознака
Значе
њ
е
З
абранети акции
Точен резултат
Сечете со масивен притисок за да
добиете оптимален и прецизен
резултат од сече
њ
ето.
П
ри сече
њ
е на метал, по
должината на лини
ј
ата на резот
нанесете средство за
разладува
њ
е одн. подмачкува
њ
е
Бр. на артикл (10-цифрен)
P
1
Номинална
ј
ачина
n
0
Бро
ј
на удари во празен од
макс. длабочина на резот
Дрво
А
луминиум
М
етал
Ш
перплоча
Тежина согласно
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Ознака за класа на заштита
II
(целосно изолиран)
L
pA
З
вучен притисок
L
wA
З
вучна
ј
ачина
K
Несигурност
a
h
Вкупна вредност на осцилации
Ознака
Значе
њ
е
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 135 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM