Bosch GST 150 CE User Manual – Page 136

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

136
|
М
акедонски
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Технички податоци
Техничките податоци за производот се дадени во табелата
на страна 183.
П
одатоците важат за номинален напон [U] од 230 волти.
Овие податоци може да отст
апуваат при различни напони,
во зависност од изведбата во односната зем
ј
а.
Из
ј
ава за сообразност
Тврдиме на наша одговорност, дека опишаните
производи во „Технички податоци“ се сообразни со
следните норми или нормативни документи: EN 60745
според одредбите на регулативите 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EC, EN 50581.
Техничка документаци
ј
а (2006/42/EC) при:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Информации за бучава/вибрации
М
ерните вредности на производ
от се дадени во табелата
на страна 183.
Вкупните вредности на буча
ва и вибрации (векторски
збир на трите правци) се дадени во согласност со
EN 60745.
Нивото на вибрации наведено во овие упатства е
измерено со нормирана постапка според EN 60745 и
може да се користи за ме
ѓ
усебна споредба на
електричните апарати. Исто така може да се прилагоди за
предвремена процена на оптоварува
њ
ето со вибрации.
Наведеното ниво на вибрации е за основната примена на
електричниот апарат. Доколк
у електричниот апарат се
користи за други примени, со
различна опрема, алатот
што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се
одржува, може да отстапув
а нивото на вибрации. Ова
може значително да го зголеми оптоварува
њ
ето со
вибрации во периодот на целокупното работе
њ
е.
З
а прецизно одредува
њ
е на оптоварува
њ
ето со
вибрации, треба да се земе во об
ѕ
ир и периодот во ко
ј
уредот е исклучен или едва
ј
работи, а не во моментот кога
е во употреба. Ова може значително да го намали
оптоварува
њ
ето со вибрации во периодот на целокупното
работе
њ
е.
Утврдете ги дополнителните
мерки за безбедност за
заштита на корисникот од вли
ј
анието на вибрациите, како
на пр.: одржува
ј
те ги внимателно електричните апарати и
алатот за вметнува
њ
е, одржува
ј
те
ј
а топлината на
дланките, организира
ј
те го текот на работата.
Монтажа и користе
њ
е
Следната табела
ј
а прикажува постапката при монтажа и работа со
електричниот апарат. Упатствата за користе
њ
ето се
прикажани на дадената слика. Во зави
сност од видот на примената, потребни
се различни комбинации на упатства.
Внимава
ј
те на безбедносните напомени.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Ц
ел на користе
њ
ето
Слика
Внимава
ј
те
Страна
Вметнува
њ
е на листот за пилата
1
184
Исфрла
њ
е на листот за пила
2
184
Вклучува
њ
е на уредот за
оддувува
њ
е на струготините
3
184
П
риклучува
њ
е на вшмукувачот
4
185 – 186
П
одесува
њ
е на закосениот агол
5
186 – 187
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 136 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM