Bosch GST 150 CE User Manual – Page 137

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

М
акедонски |
137
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Одржува
њ
е и чисте
њ
е
»
Одржува
ј
те
ј
а чистотата на електричниот апарат,
отворите за проветрува
њ
е, како и прифатот на
алатот за да може добро и безбедно да работите.
Доколку е потребно користе
њ
е на приклучен кабел, тогаш
набавете го од Bosch или специ
ј
ализирана продавница за
Bosch-електрични апарати, за да го избегнете
загрозува
њ
ето на безбедноста.
Редовно чистете го прифатот за листовите за пила.
З
а го
исчистите, извадете го листот
за пила од електричниот
апарат и тропнете лесно со електричниот апарат на рамна
површина.
П
рифатот за листот за пилата редовно подмачкува
ј
те го со
масло (види слика 16, страна 194).
Редовно контролира
ј
те го водечкиот вал
ј
ак. Доколку е
истрошен, мора да се замени во овластената
специ
ј
ализирана продавница на Bosch.
П
одмачка
ј
те го водечкиот вал
ј
ак одвреме-навреме со
неколку капки масло (види слика 17, страна 194).
Сервисна служба и совети при
користе
њ
е
Сервисната служба
ќ
е одговори на Вашите праша
њ
а во
врска со поправката и одржува
њ
ето на Вашиот производ
како и резервните делови.
Е
ксплозивен цртеж и
информации за резервни делови
ќ
е на
ј
дете на:
www.bosch-pt.com
М
онтира
њ
е на лизгачката папуча
6
188
М
онтира
њ
е на заштитата од
кине
њ
е
7
188
П
оставува
њ
е на осцилациите
8
189
П
оставува
њ
е на бро
ј
от на удари
9
189
Вклучува
њ
е/исклучува
њ
е
10
190
Водете го електричниот апарат кон
делот што се обработува само
доколку е вклучен
11
191
П
одмачкува
њ
е при обработка на
метал
12
191
П
или за вдлабнува
њ
е
13
191 – 192
М
онтажа и користе
њ
е на
паралелниот граничник
14
192 – 193
Бира
њ
е на опрема
195 – 197
Ц
ел на користе
њ
ето
Слика
Внимава
ј
те
Страна
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 137 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM