Bosch GST 150 CE User Manual – Page 138

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

138
| Srpski
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Тимот за советува
њ
е при користе
њ
е на Bosch
ќ
е ви
помогне доколку имате праша
њ
а за нашите производи и
опрема.
З
а сите праша
њ
а и нарачки на резервни делови, Ве
молиме наведете го 10-цифрениот бро
ј
од
спецификационата плочка на уредот.
Македони
ј
а
Д.Д.
Е
лектрис
Сава Ковачеви
ќ
47
Њ
, бро
ј
3
1000 Скоп
ј
е
Е
-пошта: [email protected]
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
М
об.: 070 595 888
Отстранува
њ
е
Е
лектричните апарати, опремата и амбалажите треба да се
отстранат на еколошки прифатлив начин.
Не ги фрла
ј
те електричните апарати во домашната канта
за
ѓ
убре!
Само за зем
ј
и во рамки на ЕУ
Според
Е
вропската регулатива
2012/19/EU за електрични и
електронски уреди и нивна национална
употреба, електричните апарати што се
вон употреба мора одделно да се
собираат и да се рециклираат на
еколошки прифатлив начин.
Се задржува пра
вото на промена.
Srpski
Opšta upozorenja za
električne alate
Čitajte sva upozorenja i uputstva.
Propusti kod pridržavanja
upozorenja i uputstava mogu im
ati za posledicu električni
udar, požar i/ili teške povrede.
Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat“ odnosi se
na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i
na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog
kabla).
Sigurnost na radnom mestu
»
Držite Vaše radno područne čisto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi
nesrećama.
»
Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti,
gasovi ili prašine.
Električni alati prave varnice koje mogu
zapaliti prašinu ili isparenja.
»
Držite podalje decu i druge
osobe za vreme korišćenja
električnog alata.
Prilikom rada možete izgubiti kontrolu
nad aparatom.
Električna sigurnost
»
Priključni utikač električnog alata mora odgovarati
utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa
električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.
Ne
promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik
električnog udara.
»
Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama
kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani.
Postoji
povećani rizik od električno
g udara ako je Vaše telo
uzemljeno.
»
Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.
Prodor vode u
električni alat povećava rizik od električnog udara.
»
Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne
izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja,
oštrih ivica ili delova aparata koji se pokreću.
Oštećeni
ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
»
Ako sa električnim alat
om radite u prirodi,
upotrebljavajte samo produžne kablove koji su
pogodni za spoljnu upotrebu.
Upotreba produžnog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od
električnog udara.
»
Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u
vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri
kvaru.
Upotreba prekidača stru
jne zaštite pri kvaru
smanjuje rizik od električnog udara.
Sigurnost osoblja
»
Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno
na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge,
alkohola ili lekova.
Momenat nepažnje kod upotrebe elek-
tričnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
»
Nosite ličnu zaštitnu opremu
i uvek zaštitne naočare.
Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu,
sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštitu za
sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata,
smanjuju rizik od povreda.
»
Izbegavajte nenamerno puštanje
u rad. Uverite se da je
električni alat isključen, pre nego što ga priključite na
struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.
Ako
prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču
ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi
nesrećama.
»
Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje,
pre nego što uključite električni alat.
Neki alat ili ključ
koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi
nesrećama.
»
Izbegavajte nenormalno držanj
e tela. Pobrinite se uvek
da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.
Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u
neočekivanim situacijama.
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 138 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM