Bosch GST 150 CE User Manual – Page 139

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Srpski |
139
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Nosite pogodnu odeću. Ne nosi
te široku odeću ili nakit.
Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova.
Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotirajući delovi.
»
Ako mogu da se montiraju
uredjaji za usisavanje i
skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i
upotrebljeni kako treba.
Upotreba usisavanja prašine
može smanjiti opasnosti od prašine.
Brižljiva upotreba i ophodjenje sa električnim
alatima
»
Ne preopterećujte aparat
. Upotrebljavajte za Vaš
posao električni alat odredjen za to.
Sa odgovarajućim
električnim alatom radite bo
lje i sigurnije u navedenom
području rada.
»
Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u
kvaru.
Električni alat koji se ne može više uključiti ili
isključiti, je opasan i mora se popraviti.
»
Izvucite utikač iz utičnice
i/ili uklonite akumulator pre
nego što preduzmete podešavanja na aparatu,
promenu delova pribora ili ostavite aparat.
Ova mera
opreza sprečava nenameran start električnog alata.
»
Čuvajte nekorišcene električne alate izvan dometa
dece. Ne dozvoljavajte korišcenje aparata osobama
koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva.
Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
»
Održavajte brižljivo električni alat. Kontrolišite da li
pokretni delovi aparata be
sprekorno funkcionišu i ne
lepe
, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da
je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove
oštećene delove pre upotrebe.
Mnoge nesreće imaju
svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.
»
Održavajte alate za sečenja oštre i čiste.
Brižljivo
održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje
„slepljuju“ i lakše se vode.
»
Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se
umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju
pritom na uslove rada i po
sao koji morate obaviti.
Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu
predvidjene, može voditi opasnim situacijama.
Servisi
»
Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim
delovima.
Tako se obezbedjuje, da ostane sačuvana
sigurnost aparata.
Uputstva za bezbednost za ubodne
testere
»
Držite ure
đ
aj za izolovane površine drške, ako izvodite
radove pri kojima upotrebl
jeni alat može da nai
đ
e
skrivene vodove električne struje ili sopstveni mrežni
kabl.
Kontakt sa vodom koji provodi napon može da stavi
pod napon i metalne delove ure
đ
aja i da dovede do
električnog udara.
Dalja uputstva o sigurnosti i radu
»
Držite ruke podalje od podr
učja testere. Ne hvatajte
ispod radnog komada.
Pri kontaktu sa listom testere
postoji opasnost od povreda.
»
Vodite električni alat samo
uključen na radni komad.
Inače postoji opasnost od povratnog udarca, ako
upotrebljeni alat za
pne u radnom komadu.
»
Pazite na to da ploča podnož
ja sigurno naleže prilikom
testerenja.
Iskošen list testere se može slomiti ili voditi
povratnom udarcu.
»
Isključite po završetku rada el
ektrični alat i izvucite list
testere tek onda iz reza, kada se umiri.
Tako ćete izbeći
povratni udarac i možete sigu
rno ostaviti električni alat.
»
Upotrebljavajte samo neoštećene besprekorne listove
testere.
Izvijeni ili tupi listovi testere mogu se slomiti, ne-
gativno uticati na presek ili
prouzrokovati povratan udarac.
»
Ne kočite list testere posle isključivanja bočnim
pritiskivanjem.
List testere se može oštetiti, slomiti ili
prouzrokovati povratni udarac.
»
Upotrebljavajte pogodne aparate za potragu, da bi
našli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno
društvo za snabdevanje.
Kontakt sa električnim
vodovima može voditi požaru i električnom udaru.
Oštećenja gasovoda mogu vodi
ti eksploziji. Prodiranje u
vod sa vodom prouzrokovaće oštećenja predmeta ili može
prouzrokovati električni udar.
»
Obezbedite radni komad.
Radni komad kojeg čvrsto drže
zatezni uredjaji ili stega sigu
rnije se drži nego sa Vašom
rukom.
»
Sačekajte da se električni alat umiri, pre nego što ga
ostavite.
Upotrebljeni alat se može zakačiti i gubitkom
kontrole voditi preko električnog alata.
»
Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni
utikač iz utičnice.
»
List testere ne bi trebao
da bude duži nego što je
potrebno za predvidjeno pr
esecanje. Upotrebljavajte
za testerisanje uskih krivi uzan list testere.
»
Prekontrolišite list testere da li čvrsto naleže.
Otpušteni list testere može
ispasti i Vas povrediti.
»
Držite električni alat kod vad
jenja lista testere tako, da
se ne povredi nijedna osoba ili životinja od izvadjenog
lista.
»
Prašine od materijala kao što je premaz koji sadrži
olovo, nekoliko vrsta drveta, minerala i metala mogu
biti štetni po zdravlje i uticati na alergijske reakcije,
obolenja disajnih organa i/ili na rad.
Materijal koji sadrži
azbest smeju da rade samo stručnjaci.
Koristite što je više moguće usisavanje prašine pogodno
za materijal.
Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
Preporučuje se, da se nosi za
štitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.
Obratite pažnju na propise
za materijale koje treba
obradjivati u Vašoj zemlji.
»
Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu.
Prašine se mogu lako zapaliti.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 139 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM