Bosch GST 150 CE User Manual – Page 140

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

140
| Srpski
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Obratite pažnju na napon mr
eže! Napon strujnog izvora
mora biti usaglašen sa
podacima tipske tablice
električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V
mogu da rade i sa 220 V.
»
Da bi štedeli energiju, uključujte električni alat samo kada
ga koristite.
»
Zaštitno koleno smešteno
na kućištu (pogledajte
sliku 15, strana 193) sprečava slučajno dodirivanje
lista testere za vreme rada i nesme se uklanjati.
»
Prekontrolišite pre testerisanja u drvetu, šper ploče,
gradjevinskih materijala itd. da li nemaju strana tela
kao eksere, zavrtnje ili. nešto drugo. i uklonite ih u
datom slučaju.
»
Radite u postupku sa uranja
njem samo meke materijale
kao drvo, gips karton ili. druge. Upotrebljavajte za
testerisanje sa uranjanjem samo kratke listove testere.
»
Klizna papuča može spre
čiti oštećenja površine.
Zaštita od kidanja iverja može da spreči otkidanje pri
testerisanju drveta. Ne upotrebljavajte zaštitu od
kidanja iverja kod preseka sa iskošenjem.
»
Prilagodite podešavanja Vašeg električnog alata
svakoj primeni. Smanjite na primer kod obrade metala
ili kod uskih preseka krivi broj podizanja i klatno
kretanje.
»
Upotrebljavajte kod obrade
manjih ili tanjih radnih
komada uvek stabilne podloge odnosno neki sto za
testerenje (pribor).
»
Upotrebljavajte kod ekstremnih uslova upotrebe po
mogućnosti uvek uredjaj za
usisavanje. Izduvavajte
često proreze za ventilaciju i uključite zaštitni prekidač
(FI-) ispred.
Pri preradi metala mogu se taložiti provodljive
prašine u unutrašnjosti električ
nog alata. Zaštitna izolacija
se može oštetiti.
Simboli
Sledeći simboli su od značaja za čitanje i razumevanje
uputstva za rad. Shvatite si
mbole i njihovo značenje. Prava
interpretacija simbola Vam pomaže
, da električni alat bolje i
sigurnije koristite.
Simbol
Značenje
GST 150 CE: Ubodna testera sa
konstantnom elektronikom
sivo markirano područje: Drška
(izolovana površina za hvatanje)
GST 150 BCE: Ubodna testera sa
konstantnom elektrinijom i
hvataljkom
sivo markirano područje: Drška
(izolovana površina za hvatanje)
Pročitajte sva sigurnosna uputstva i
upozorenja
Izvucite pre svih radova na
električnom alatu mrežni utikač iz
utičnice
Nosite zaštitne rukavice
Dodatne informacije
Pravac kretanja
Pravac reakcije
Sledeći korak za rad
Uredjaj za oduvavanje opiljaka
Usisavanje
Ugao iskošenja
Mali broj podizanja/mala brzina
Veliki broj podizanja/velika brzina
Uključivanje
Isključivanje
Fiskiranje prekidača za
uključivanje/isključivanje
Zabranjeno rukovanje
Pravi rezultat
Testerišitre sa umerenim pritiskom,
da bi dobili oprimalan i precizan
rezultat presecanja.
Simbol
Značenje
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 140 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM