Bosch GST 150 CE User Manual – Page 141

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Srpski |
141
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Obim isporuke
Ubodna testera, zaštita od kidanja iverja i garnitura za
usisavanje.
Paralelni graničnik, klizna papu
ča, upotrebljeni alat i dalji
pribor na slici ili koji je opis
an ne spadaju u standardni obim
isporuke.
Kompletan pribor naći ćete
u našem programu pribora.
Upotreba prema svrsi
Aparat je odredjen da kod čvrste podloge izvodi sečenja sa
razdvajanjem i isečke u drvetu, plastiti, metalu, keramičkim
pločicama i gumi. Pogodan je za prava i kružna sečenja sa
uglom iskošenja do 45 °. Obratite pažnju na preporuke o
listovima testere.
Tehnički podaci
Tehnički podaci proizvoda su navedeni na tabeli na
strani 183.
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona
koji odstupaju i izvodjenja specifičnih za zemlje mogu ovi
podaci varirati.
Izjava o usaglašenosti
Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod „Tehnički po-
daci“ opisani proizvod usaglaše
n sa sledećim standardima ili
normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama smernica
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, EN 50581.
Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Informacije o šumovima/vibracijama
Merne vrednosti proizvoda su navedene na tabeli na
strani 183.
Ukupne vrednosti šumova i vi
bracija (zbir vektora triju
pravaca) se dobijaju prema EN 60745.
Nivo vibracija naveden u ovim
uputstvima je izmeren prema
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može
da se koristi za pore
đ
enje električnih alata jedan sa drugim.
Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama.
Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu
električnog alata. Ako se svakak
o električni alat upotrebljava
za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno
održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo
može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama
preko celog radnog vremena.
Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u
obzir i vreme, u kojem je ure
đ
aj uključen ili radi, me
đ
utim nije
stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati
opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog
alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija
odvijanja posla.
Nanosite pri testerisanju metala duž
linije sečenja rashladno odn.
sredstvo za podmazivanje
Broj predmeta (10-mesta)
P
1
Nominalna primljena snaga
n
0
Broj podizanja u praznom hodu
maks. dubina sečenja
Drvo
Aluminium
Metal
Iverica
Težina prema
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Simbol za klasu zaštite
II
(potpuno izolirano)
L
pA
Nivo pritiska zvuka
L
wA
Nivo snage zvuka
KNesigurnost
a
h
Ukupna vrednost vibracija
Simbol
Značenje
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 141 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM