Bosch GST 150 CE User Manual – Page 144

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

144
| Slovensko
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Električna varnost
»
Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati
vtičnici. Spreminjanje vtikač
a na kakršenkoli način ni
dovoljeno. Pri ozemljenih
električnih orodjih ne upo-
rabljajte vtikačev z adapterji.
Nespremenjeni vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
»
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami
kot so na primer cevi, grelci
, štedilniki in hladilniki.
Tve-
ganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemlje-
no.
»
Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električ-
nega udara.
»
Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električ-
nega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtikač izvle-
či iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem,
ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.
Poško-
dovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega
udara.
»
Kadar uporabljate električno
orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljške, ki
so primerni za delo na pro-
stem.
Uporaba kabelskega podaljška,
ki je primeren za de-
lo na prostem, zmanjšuje tv
eganje električnega udara.
»
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju ne-
izogibna, uporabljajte stikal
o za zaščito pred kvarnim
tokom.
Uporaba zaščitnega stikal
a zmanjšuje tveganje ele-
ktričnega udara.
Osebna varnost
»
Bodite pozorni, pazite kaj de
late ter se dela z električ-
nim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte elek-
tričnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vpli-
vom mamil, alkohola ali zdravil.
Trenutek nepazljivosti
med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne
telesne poškodbe.
»
Uporabljajte osebno zaščitno
opremo in vedno nosite
zaščitna očala.
Nošenje osebne zaščitne opreme, na pri-
mer maske proti prahu, nedrse
čih zaščitnih čevljev, varno-
stne čelade ali zaščitnih glušni
kov, kar je odvisno od vrste
in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje
telesnih poškodb.
»
Izogibajte se nenamernemu za
gonu. Pred priključitvijo
električnega orodja na električno omrežje in/ali na aku-
mulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte,
če je električno orodje izklopljeno.
Prenašanje naprave s
prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega električnega
orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
»
Pred vklapljanjem električne
ga orodja odstranite na-
stavitvena orodja ali izvijače.
Orodje ali ključ, ki se naha-
ja v vrtečem se delu naprave,
lahko povzroči telesne po-
škodbe.
»
Izogibajte se nenormalni te
lesni drži. Poskrbite za tr-
dno stojišče in za stalno ravnotežje.
Tako boste v nepri-
čakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzoro-
vali.
»
Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in
nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premi-
kajočim se delom naprave.
Premikajoči se deli naprave
lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
»
Če je na napravo možno montirati priprave za odsesa-
vanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te
priključene in če se pravilno uporabljajo.
Uporaba pri-
prave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogro-
ženost zaradi prahu.
Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji
»
Ne preobremenjujte naprave.
Pri delu uporabljajte ele-
ktrična orodja, ki so za to delo namenjena.
Z ustreznim
električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem
področju delali bolje in varneje.
»
Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim sti-
kalom.
Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklo-
piti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
»
Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora
ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne
vtičnice in/ali odstranite akumulator.
Ta previdnostni
ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
»
Električna orodja, katerih ne
uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali
niso prebrale teh navodil za
uporabo, naprave ne dovo-
lite uporabljati.
Električna orodja so nevarna, če jih upo-
rabljajo neizkušene osebe.
»
Skrbno negujte električno
orodje. Kontrolirajte brez-
hibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne sme-
jo zatikati. Če so ti deli zl
omljeni ali poškodovani do te
mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je
potrebno pred uporabo naprave popraviti.
Slabo vzdr-
ževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
»
Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in
čista.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so lažje vodljiva.
»
Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
uporabljajte ustrezno tem
navodilom. Pri tem upošte-
vajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravlja-
li.
Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od
predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.
Servisiranje
»
Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih re-
zervnih delov.
Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.
Varnostna opozorila za žage luknjarice
»
Če izvajate dela, pri katerih lahko vstavno orodje pride
v stik s skritimi omrežnimi napeljavami ali z lastnim
omrežnim kablom, morate električno orodje držati na
izoliranem ročaju.
Stik z napeljavo, ki je pod napetostjo,
lahko povzroči, da so tudi kovinski deli orodja pod napeto-
stjo, kar lahko povzroči električni udar.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 144 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM