Bosch GST 150 CE User Manual – Page 145

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Slovensko |
145
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Druga varnostna opoz
orila in delovna
navodila
»
Ne približujte se z rokami
območju žaganja. Ne segajte
pod obdelovanec.
Stik z žaginim listom lahko povzroči te-
lesne poškodbe.
»
Obdelovancu se približajte samo z vklopljenim električ-
nim orodjem.
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost,
da se bo vsadno orodje zataknilo v obdelovanec in povzro-
čilo povratni udarec.
»
Poskrbite, da bo podnožje pri žaganju varno naleglo.
Zataknjen žagin list se lahko zlomi ali povzroči povratni
udarec.
»
Po zaključenem delovnem postopku izklopite električ-
no orodje in potegnite žagin list iz reza šele takrat, ko
list povsem obmiruje.
Tako se boste izognili povratnemu
udarcu, električno orodje pa boste varno odložili.
»
Uporabljajte le nepoškodovane, brezhibne žagine liste.
Skrivljeni ali neostri žagini listi se lahko zlomijo, negativno
vlivajo na rez ali povzročijo povratni udarec.
»
Po izklopu ne ustavljajte žaginega lista s pritiskanjem v
nasprotni smeri.
Ž
agin list se lahko
poškoduje, zlomi ali
povzroči povratni udarec.
»
Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte
ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri
lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali pli-
nom.
Stik z električnim vodom la
hko povzroči požar ali ele-
ktrični udar. Poškodbe na plinovodu so lahko vzrok za eks-
plozijo, vdor v vodovodno omre
žje pa lahko povzroči mate-
rialno škodo ali električni udar.
»
Zavarujte obdelovanec.
Obdelovanec bo proti premika-
nju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s prime-
žem, kot če bi ga držali z roko.
»
Pred odlaganjem električnega
orodja počakajte, da se
orodje popolnoma ustavi.
Električno orodje se lahko za-
takne, zaradi česar lahko izgubite nadzor nad njim.
»
Pred začetkom kakršnih koli
del na električnem orodju
izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
»
Ž
agin list ne sme biti daljši kot je za predviden rez po-
trebno. Pri žaganju ozkih krivulj uporabite ozki žagin
list.
»
Preverite trdno nasedanje žaginega lista.
Ohlapen žagin
list lahko pade ven in Vas poškoduje.
»
Pri odstranjevanju žaginega
lista držite električno
orodje tako, da izvržen žagi
n list ne bo mogel poškodo-
vati oseb ali živali.
»
Prah nekaterih materialov kot npr. svinčenega prema-
za, nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko
zdravju škodljiv in lahko povzroči alergične reakcije,
obelenje dihal in/ali rak.
Material z vsebnostjo azbesta
smejo obdelovati le strokovnjaki.
Po možnosti uporabljajte sesalnik prahu, ki je primeren
glede na vrsto materiala.
Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrir-
nim razredom P2.
Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne
materiale.
»
Preprečite nabiranje prahu na delovnem mestu.
Prah se
lahko hitro vname.
»
Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električ-
ne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici
električnega orodja. Orodje, ki je označeno z 230 V,
lahko priključite tudi na napetost 220 V.
»
Da bi privarčevali z energijo,
vklopite električno orodje le
takrat, ko ga boste uporabljali.
»
Na ohišju je nameščen ščitnik (glejte sliko 15,
stran 193), ki onemogoča nenameren dotik žaginega li-
sta med delovnim postopkom in se ga ne sme odstrani-
ti.
»
Pred žaganjem preverite les,
iverice, gradbene materi-
ale, ipd. na tujke kot so žeblji, vijaki, ipd. in jih po potre-
bi odstranite.
»
Pri postopku potopnega žaganja obdelujte le mehke
materiale, kot npr les, mavč
ni karton, ipd. Za potopno
žaganje uporabljajte le kratke žagine liste.
»
Drsnik lahko prepreči spraskanje površine.
Š
čitnik pro-
ti trganju obdelovanca lahko
prepreči iztrganje površi-
ne pri žaganju lesa.
Š
čitnika proti trganju obdelovanca
ne uporabljajte pri zajeralnih rezih.
»
Prilagodite nastavitve vašega električnega orodja kon-
kretnemu primeru uporabe. Np
r. pri obdelavi kovin ali
ozkih vijugastih rezih morate zmanjšati število hoda in
nihanje.
»
Pri žaganju majhnih ali tankih obdelovancev vedno
uporabite stabilno podlago oziroma rezalno mizo (pri-
bor).
»
Pri ekstremnih pogojih up
orabe po možnosti upora-
bljajte vedno odsesovalno pr
ipravo. Pogosto izpihujte
prezračevalne zareze in predvklopite tokovno zaščitno
stikalo (FI).
Prevodni prah, ki nastane pri obdelavi kovin,
se lahko nabira v notranjosti
električnega orodja. Pri tem
se lahko poškoduje zaščitna izolacija električnega orodja.
Simboli
Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje na-
vodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov pomen.
Pravilna interpretacija simbol
ov vam pomaga, da električno
orodje lahko bolje in varneje uporabljate.
Simbol
Pomen
GST 150 CE: Vbodna žaga s kon-
stantno elektroniko
Sivo označeno območje: ročaj (izoli-
rana površina ročaja)
GST 150 BCE: Vbodna žaga s kon-
stantno elektroniko in ročajem
Sivo označeno območje: ročaj (izoli-
rana površina ročaja)
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 145 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM