Bosch GST 150 CE User Manual – Page 146

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

146
| Slovensko
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Obseg pošiljke
Vbodna žaga, ščitnik proti trganju obdelovanca in odsesovalni
komplet.
Paralelni prislon, drsnik, vstavn
o orodje in drug naslikan ali
opisan pribor niso del st
andardnega obsega dobave.
Celoten pribor najdete v našem programu pribora.
Uporaba v skladu z namenom
Naprava je namenjena rezanju in izrezovanju lesa, umetnih
mas, kovine, keramičnih plošč in gumija na trdni podlagi. Pri-
merna je za ravne in ukrivljene reze z jeralnim kotom do 45 °.
Upoštevajte priporočila o izbiri žaginega lista.
Tehnični podatki
Tehnični podatki izdelka so navedeni v tabeli na strani 183.
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih na-
petostih in državno specifičnih
izvedbah lahko te navedbe va-
riirajo.
Izjava o skladnosti
Izjavljamo pod izključno odgo
vornostjo, da proizvod pod
„Tehnični podatki“ ustreza nasl
ednjim standardom oz. stan-
dardiziranim dokumentom: EN 60745 v skladu z določili Di-
rektiv 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES, EN 50581.
Preberite si vsa varnostna opozorila
in navodila
Pred pričetkom vseh opravilna
električnem orodju potegnite vtič iz
vtičnice
Nosite zaščitne rokavice
Dodatna informacija
Smer premikanja
Smer reakcije
Naslednji korak opravila
Naprava za odpihavanje odrezkov
Odsesovanje
Jeralni kot
Nizko število hodov/hitrost
Visoko število hodov/hitrost
Vklop
Izklop
Fiksiranje vklopno/izklopnega
stikala
Prepovedano dejanje
Pravilni rezultat
Za optimalni in natančni rezultat pri
rezanju morate žagati z zmernim
pritiskanjem.
Simbol
Pomen
Pri žaganju kovine morate vzdolž re-
zalne linije nanesti hladilno tekočino
oz. mazivo
Številka izdelka (10-mestna)
P
1
Nazivna odjemna moč
n
0
Število hodov pri prostem teku
Maks. globina reza
les
Aluminij
Kovina
Iverna plošča
Teža po EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Simbol za zaščitni razred
II
(popolnoma izolirano)
L
pA
Nivo hrupa
L
wA
Moč hrupa
K
Negotovost
a
h
Skupna vrednost vibracij
Simbol
Pomen
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 146 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM