Bosch GST 150 CE User Manual – Page 147

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Slovensko |
147
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti izdelka so navedene v tabeli na strani 183.
Skupne vrednosti hrupa in vibracij (vektorska vsota treh sme-
ri) izračunane v skladu z EN 60745.
Podane vrednosti nivoja vibracij
v teh navodilih so bile izmer-
jene v skladu s standardizir
anim merilnim postopkom po
EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih
orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obreme-
njenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električne-
ga orodja. Če pa se električno
orodje uporablja še v druge na-
mene, z različnim priborom, od
stopajočimi vstavnimi orodji
ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa.
To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdo-
bjem uporabe občutno poveča.
Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate
upoštevati tudi tisti
čas, ko je naprava izklopljena in teče, ven-
dar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibraci-
jami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša.
Določite dodatne va
rnostne ukrepe za zaščito upravljalca
pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in
vstavnih orodij, segrevanje rok,
organizacija delovnih postop-
kov.
Montaža in obratovanje
Naslednja tabela prikazuje cilje delovanja za montažo in obratova
nje električnega orodja. Navodila
k ciljem delovanja so prikaz
a-
na z ustrezno sliko. Glede na vrsto uporabe so potrebne
različne kombinacije. Upoš
tevajte varnos
tna navodila.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Cilj dejanja
Slika
Upoštevajte
Stran
Vstavljanje žaginega lista
1
184
Odstranitev žaginega lista
2
184
Vklop naprave za odpihovanje odrez-
kov
3
184
Priključitev odsesovanja
4
185 – 186
Nastavitev jeralnega kota
5
186 – 187
Montaža drsnika
6
188
Montaža ščitnika proti trganju
7
188
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 147 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM