Bosch GST 150 CE User Manual – Page 149

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Hrvatski |
149
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Hrvatski
Opće upute za sigurnost za električne
alate
Treba pročitati sve napomene o si-
gurnosti i upute.
Ako se ne bi pošti-
vale napomene o sigurnosti i
upute to bi moglo uzrokovati
strujni udar, požar
i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigu
rnosti i upute za buduću
primjenu.
U daljnjem tekstu korišten pojam
„Električni alat“ odnosi se na
električne alate s priključkom na
električnu mrežu (s mrežnim
kabelom) i na električne alate
s napajanjem iz aku baterije
(bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
»
Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetlje-
nim.
Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokova-
ti nezgode.
»
Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi
ili prašina.
Električni alati proizvode iskre koje mogu zapa-
liti prašinu ili pare.
»
Tijekom uporabe električnog
alata djecu i ostale osobe
držite dalje od mjesta rada.
U slučaju skretanja pozorno-
sti mogli bi izgubiti kontrolu nad ure
đ
ajem.
Električna sigurnost
»
Priključni utikač električnog alata mora odgovarati
utičnici. Na utikaču se ni na
koji način ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa za-
štitno uzemljenim električnim alatom.
Utikač na kojem
nisu vršene izmjene i odgovara
juća utičnica smanjuju opa-
snost od strujnog udara.
»
Izbjegavajte dodir tijela s
uzemljenim površinama, kao
što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.
Postoji po-
većana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bi-
lo uzemljeno.
»
Ure
đ
aj držite dalje od kiše ili vlage.
Prodiranje vode u
električni alat povećava op
asnost od strujnog udara.
»
Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vje-
šanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrež-
ne utičnice. Priključni kabel
držite dalje od izvora topli-
ne, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova ure
đ
aja.
Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od
strujnog udara.
»
Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristi-
te samo produžni kabel koji
je prikladan za uporabu na
otvorenom.
Primjena produžnog kabela prikladnog za rad
na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
»
Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u vlaž-
noj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.
Pri-
mjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opa-
snost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
»
Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno
kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova.
Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata
može uzrokovati teške ozljede.
»
Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne
naočale.
Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je ma-
ska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna ka-
ciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog
alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
»
Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što
ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju,
provjerite je li električni alat isključen.
Ako kod nošenja
električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen
ure
đ
aj priključi na električno napajanje, to može dovesti do
nezgoda.
»
Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za
podešavanje ili vijčani ključ.
Alat ili ključ koji se nalazi u
rotirajućem dijelu ure
đ
aja može dovesti do nezgoda.
»
Izbjegavajte neuobičajene po
ložaje tijela. Zauzmite si-
guran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku odr-
žavajte ravnotežu.
Na taj način možete električni alat bo-
lje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
»
Nosite prikladnu odjeću. Ne no
site široku odjeću ili na-
kit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih
dijelova.
Nepričvršćenu odje
ću, dugu kosu ili nakit mogu
zahvatiti pomični dijelovi.
»
Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje
prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mo-
gu ispravno koristiti.
Primjena naprave za usisavanje mo-
že smanjiti ugroženost od prašine.
Brižljiva uporaba i opho
đ
enje s električnim
alatima
»
Ne preopterećujte ure
đ
aj. Za vaš rad koristite za to
predvi
đ
en električni alat.
S odgovarajućim električnim
alatom radit ćete bolje i si
gurnije u navedenom području
učinka.
»
Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.
Električni alat koji se više ne
može uključivati i isključivati
opasan je i mora se popraviti.
»
Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-ba-
teriju prije podešavanja ure
đ
aja, zamjene pribora ili
odlaganja ure
đ
aja.
Ovim mjerama opreza izbjeći će se ne-
hotično pokretanje električnog alata.
»
Električni alat koji ne kori
stite spremite izvan dosega
djece. Ne dopustite rad s ure
đ
ajem osobama koje nisu s
njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.
Električ-
ni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
»
Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li
pomični dijelovi ure
đ
aja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni
d a se n e m ože o sig u ra ti fu n k
cija električnog alata. Prije
primjene ove oštećene dijelove treba popraviti.
Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u sl
abo održavanim električnim
alatima.
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 149 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM