Bosch GST 150 CE User Manual – Page 150

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

150
| Hrvatski
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Rezne alate održavajte oštrim i čistim.
Pažljivo održava-
ni rezni alati s oštrim oštricam
a manje će se zaglaviti i lakše
se s njima radi.
»
Električni alat, pribor, radne
alate, itd. koristite prema
ovim uputama i na način kako je to propisano za pose-
ban tip ure
đ
aja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i
izvo
đ
ene radove.
Uporaba električnih alata za druge pri-
mjene nego što je to predvi
đ
eno, može dovesti do opasnih
situacija.
Servisiranje
»
Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kva-
lificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo
s originalnim reze
rvnim dijelovima.
Na taj će se način
osigurati da ostane sačuvana sigurnost ure
đ
aja.
Upute za sigurnost za ubodne pile
»
Kada radite na mjes
tima gdje bi svrdlo moglo oštetiti
skrivene električne kablove ili vlastiti priključni kabel,
električni alat držite na izoliranim površinama zahvata.
Kontakt s električnim vodom pod naponom mogao bi stavi-
ti pod napon metalne dijelove ure
đ
aja i prouzročiti strujni
udar.
Ostale upute za sigurnost i rad
»
Ruke držite dalje od područja
rezanja. Ne dirajte ispod
izratka.
Kod dodira lista pile postoji opasnost od ozljeda.
»
Električni alat približavajt
e izratku samo u uključenom
stanju.
Inače postoji opasnost od povratnog udara ako bi
se radni alat zaglavio u izratku.
»
Pazite da ploča podnožja ko
d piljenja sigurno naliježe.
Zaglavljeni list može se odlo
miti ili dovesti do povratnog
udara.
»
Nakon završene radne operacije isključite električni
alat, a list pile izvucite iz reza tek nakon što se zaustavi.
Na taj ćete način izbjeći povratni udar, a električni alat mo-
žete sigurno odložiti.
»
Koristite samo neoštećene, besprijekorne listove pile.
Savijeni ili tupi listovi pile mogu puknuti, negativno utjecati
na kvalitetu rezanja ili pr
ouzročiti povratni udar.
»
Nakon isključivanja, list pile
ne kočite bočnim pritiska-
njem.
List pile se može isključiti, odlomiti ili uzrokovati po-
vratni udar.
»
Primijenite prikladan ure
đ
aj za traženje kako bi se pro-
našli skriveni opskrbni vodovi ili zatražite pomoć lokal-
nog distributera.
Kontakt s električnim vodovima može
dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske ci-
jevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cije-
vi uzrokuje materijalne štete ili može prouzročiti električni
udar.
»
Osigurajte izradak.
Izradak stegnut pomoću stezne na-
prave ili škripca sigurnije će
se držati nego s vašom rukom.
»
Prije njegovog odlaganja pričekajte da se električni
alat zaustavi do stanja mirovanja.
Električni alat se može
zaglaviti, što može dovesti gu
bitka kontrole nad električ-
nim alatom.
»
Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni
utikač iz utičnice.
»
List pile ne smije biti duži nego što je to potrebno za
predvi
đ
eno rezanje. Za piljenje na malim radijusima za-
krivljenosti koristite uski list pile.
»
Provjerite list pile na čvrsto dosjedanje.
Labavi list pile
može ispasti i ozlijediti vas.
»
Kod izbacivanja lista pile električni alat držite tako da
list pile ne može ozlijediti ljude ili životinje.
»
Prašina od materijala kao i od premaza sa sadržajem
olova, te prašina od nekih vrsta drva, minerala i metala,
može biti štetna za zdravlje i može dovesti do alergij-
skih reakcija, oboljenja dišnih putova i/ili raka.
Materi-
jal koji sadrži azbest smiju obra
đ
ivati samo stručne osobe.
Po mogućnosti koristite usis
avanje prašine prikladno za
materijal.
Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
Preporučuje se uporaba zaštit
ne maske sa filterom kla-
se P2.
Pridržavajte se važećih propisa za obra
đ
ivane materijale.
»
Izbjegavajte nakupljanje prašine na radnom mjestu.
Prašina se može lako zapaliti.
»
Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje
mora se podudarati s podaci
ma na tipskoj pločici elek-
tričnog alata. Električni alati označeni s 230 V mogu ra-
diti i na 220 V.
»
Za štednju električne energije,
električni alat uključite sa-
mo ako ćete ga koristiti.
»
Zaštitni stremen koji se nalazi na kućištu (vidjeti
sliku 15, stranica 193) sprječava nehotično dodiriva-
nje lista pile tijekom radne operacije, i ne smije se ski-
dati.
»
Prije piljenja drva, ploča iverica, gra
đ
evnih materijala,
itd., kontrolirajte ih na postojanje stranih tijela kao što
su čavli, vijci ili slično, i prema potrebi ih izvadite.
»
Postupkom piljenja zarezivanjem obra
đ
ujte samo me-
ke materijale, kao što je drvo, gipsani karton ili slični
materijali.
»
Klizna papuča može spriječi
ti ogrebotine na površini.
Zaštita od lomljenja strugotine može spriječiti otkida-
nje površine kod piljenja drva. Zaštitu od lomljenja
strugotine ne koristite kod kosih rezova.
»
Podešavanja vašeg električnog alata prilagodite dotič-
noj primjeni. Npr. kod obrade metala ili na rezovima
malih radijusa smanjite broj hodova i njihanje.
»
Kod obrade manjih ili tanjih izradaka uvijek koristite
stabilnu podlogu, odnosno stol za piljenje (pribor).
»
Kod ekstremnih uvjeta primjene po mogućnosti uvijek
treba koristiti usisni ure
đ
aj. Često ispuhavajte otvore
za hla
đ
enje i predspojite zaštitnu sklopku struje kvara
(FI).
Kod obrade metala vodljiva prašina se može nakupiti
unutar električnog alata. To može negativno utjecati na za-
štitnu izolaciju električnog alata.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 150 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM