Bosch GST 150 CE User Manual – Page 152

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

152
| Hrvatski
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Uporaba za odre
đ
enu namjenu
Uz uvjet čvrstog nalijeganja ure
đ
aj je predvi
đ
en za odreziva-
nje i izrezivanje drva, plastike
, metala, keramičkih pločica i
gume. Prikladan je za ravne i zakrivljene rezove, s kutom isko-
šenja do 45 °. Treba se pridržavati savjeta za list pile.
Tehnički podaci
Tehnički podaci za proizvod navedeni su u tablici na
stranici 183.
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstu-
panja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi
podaci mogu varirati.
Izjava o uskla
đ
enosti
Izjavljujemo uz punu odgovornost
da je ovaj proizvod opisan u
„Tehnički podaci“ uskla
đ
en sa slijedećim normama ili norma-
tivnim dokumentima: EN 60745, prema odredbama smjerni-
ca 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, EN 50581.
Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Informacije o buci i vibracijama
Mjerne vrijednosti za proizvod navedeni su u tablici na
stranici 183.
Ukupne vrijednosti buke i vibrac
ija (vektorski zbroj u tri smje-
ra) odre
đ
ene su prema EN 60745.
Prag vibracije naveden u ovim
uputama izmjeren je postup-
kom mjerenja propisanim u EN 60745 i može se primijeniti za
me
đ
usobnu usporedbu električnih al
ata. Prikladan je i za pri-
vremenu procjenu opterećenja od vibracija.
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električ-
nog alata. Ako se me
đ
utim električni alat koristi za druge pri-
mjene, s različitim priborom,
radnim alatima koji odstupaju
od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može
odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje
od vibracija tijekom čitavo
g vremenskog perioda rada.
Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u
obzir i vremena u kojima je ure
đ
aj isključen, ili doduše radi ali
stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti
opterećenje od vibracija tijeko
m čitavog vremenskog perioda
rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za
zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i rad-
nih alata, kao i organiziranje radnih operacija.
Montaža i rad
Donja tablica prikazuje radnje za montažu i rad električnog alata.
Na prikazanoj slici pokazane su upute uz navedene radnje. Ov
i-
sno od načina primjene potrebne su različite komb
inacije uputa. Pridržavajte se uputa za sigurnost.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Radnja
Slika
Molimo obratite pozornost
Stranica
Umetanje lista pile
1
184
Izbacivanje lista pile
2
184
Uključivanje naprave za puhanje stru-
gotine
3
184
Priključak usisavanja
4
185 – 186
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 152 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM