Bosch GST 150 CE User Manual – Page 154

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

154
| Eesti
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Servisiranje i savjetovanje o primjeni
Ovlašteni servis će odgovoriti
na vaša pitanja o popravcima i
održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Pove-
ćane crteže i informacije o reze
rvnim dijelovima možete naći
na adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći od-
govorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.
Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova,
molimo vas neizostavno navedi
te 10-znamenkasti kataloški
broj sa tipske pločice električnog alata.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050
Zbrinjavanje
Električni alat, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki pri-
hvatljivu ponovnu primjenu.
Električne alate ne bacajte u kućni otpad!
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama
2012/19/EU za električne i elektroničke
stare ure
đ
aje, neuporabivi električni alati
moraju se odvojeno sakupljati i dovoditi na
ekološki prihvatljivo recikliranje.
Zadržavamo pravo na promjene.
Eesti
Üldised ohutusjuhised
Kõik ohutusnõuded ja juhised tu-
leb läbi lugeda.
Ohutusnõuete ja ju-
histe eiramise tagajärjeks võib
olla elektrilöök, tulekahju
ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutami-
seks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud mõiste
„Elektriline tööriist“ käib võrgutoite-
ga (toitejuhtmega) elektriliste
tööriistade ja akutoitega (ilma
toitejuhtmeta) elektril
iste tööriistade kohta.
Ohutusnõuded tööpiirkonnas
»
Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Tööko-
has valitsev segadus ja hämaru
s võib põhjustada õnnetusi.
»
Ärge kasutage elektrilist
tööriista plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
või tolmu.
Elektrilistest tööriistade
st lööb sädemeid, mis
võivad tolmu või aurud süüdata.
»
Elektrilise tööriista kasutami
se ajal hoidke lapsed ja
teised isikud töökohast eema.
Kui Teie tähelepanu kõr-
vale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
»
Elektrilise tööriista pistik
peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha
mingeid muudatusi. Ärge ka-
sutage kaitsemaandusega el
ektriliste tööriistade pu-
hul adapterpistikuid.
Muutmata pistikud ja sobivad pisti-
kupesad vähendavad elek
trilöögi saamise riski.
»
Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu to-
rud, radiaatorid, pl
iidid ja külmikud.
Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
»
Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.
Kui elektrilisse
tööriista on sattunud vett,
on elektrilöögi oht suurem.
»
Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole
ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks,
ülesriputamiseks võ
i pistiku pistikup
esast väljatõmba-
miseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate ser-
vade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud või
keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
»
Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud ka-
sutada ka välistingimustes.
Välistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuht
me kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
»
Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkon-
nas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit.
Rikkevoolukaitselüliti kasutami
ne vähendab elektrilöögi
ohtu.
Inimeste turvalisus
»
Olge tähelepanelik, jälgige,
mida Te teete, ning toimige
elektrilise tööriistaga töötad
es kaalutletult. Ärge kasu-
tage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimasti-
te, alkoholi või ravimite mõju all.
Hetkeline tähelepane-
matus seadme kasutamisel võib
põhjustada tõsiseid vigas-
tusi.
»
Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.
Isiku-
kaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate
turvajalatsite, kaitsekiivri
või kuulmiskaitsevahendite
kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja
kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
»
Vältige seadme tahtmatut kä
ivitamist. Enne pistiku
ühendamist pistikupessa, aku ühendamist seadme kül-
ge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tööriist on välja lülitatud.
Kui hoiate elektrili-
se tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate voo-
luvõrku sisselülitatud seadme,
võivad tagajärjeks olla õn-
netused.
»
Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage
selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Seadme
pöörleva osa küljes olev regu
leerimis- või mutrivõti võib
põhjustada vigastusi.
»
Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne töö-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.
Nii saate elektrilist
tööriista ootamatutes olukor
dades paremini kontrollida.
TÄHELEPANU
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 154 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM