Bosch GST 150 CE User Manual – Page 155

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Eesti |
155
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega
ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liiku-
vatest osadest eemal.
Lotendavad riided, ehted või pikad
juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
»
Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on sead-
mega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmu-
eemaldusseadise kasutamine
vähendab tolmust põhjusta-
tud ohte.
Elektriliste tööriistade
hoolikas käsitsemine ja
kasutamine
»
Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks
selleks ettenähtud el
ektrilist tööriista.
Sobiva elektrili-
se tööriistaga töötate et
tenähtud jõudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.
»
Ärge kasutage elektrilist töörii
sta, mille lüliti on rikkis.
Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse
ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
»
Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme ärapanekut.
See ettevaatus-
abinõu väldib elektrilise töör
iista soovimatut käivitamist.
»
Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele
kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isi-
kutel, kes seadet ei tunne võ
i pole siintoodud juhiseid
lugenud.
Asjatundmatute isikute kä
es on elektrilised töö-
riistad ohtlikud.
»
Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini.
Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kah-
justatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Las-
ke kahjustatud detailid enne seadme kasutamist
parandada.
Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hool-
datud elektrilised tööriistad.
»
Hoidke lõiketarvikud
teravad ja puhtad.
Hoolikalt hool-
datud, teravate lõikeservade
ga lõiketarvikud kiilduvad
harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
»
Kasutage elektrilist tööriista
, lisavarustust, tarvikuid
jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konk-
reetse seadmetüübi jaoks ette nähtud. Arvestage see-
juures töötingimuste ja te
ostatava töö iseloomuga.
Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib
põhjustada ohtlikke olukordi.
Teenindus
»
Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitsee-
ritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.
Nii tagate püsivalt
seadme ohutu töö.
Ohutusnõuded tikksaagide
kasutamisel
»
Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud
elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke
seadet ainult käepideme isoleeritud pindadest.
Kokku-
puude pinge all oleva elektrijuhtmega seab pinge alla ka
tööriista metallosad ja põhjustab elektrilöögi.
Muud ohutusnõuded ja tööjuhised
»
Hoidke käed töödeldavast
piirkonnast eemal. Ärge vii-
ge sõrmi tooriku alla.
Saelehega kokkupuutel võite end vi-
gastada.
»
Viige seade töödeldava esem
ega kokku alles siis, kui
seade on sisse lülitatud.
Vastasel korral tekib tagasilöögi
oht, kui tarvik toorikus kinni kiildub.
»
Veenduge, et alustald oleks saagimisel stabiilses asen-
dis.
Kinnikiildunud saeleht võib
rebeneda või põhjustada
tagasilöögi.
»
Pärast saagimise lõppu lülitage tööriist välja ja oodake,
kuni saeleht seiskub. Alles siis tõmmake saeleht lõike-
jäljest välja.
Nii väldite tagasilööki ja saate tööriista ohu-
tult käest panna.
»
Kasutage ainult teravaid, töökorras olevaid saelehti.
Kõverdunud või nürid saelehed
võivad murduda, mõjutada
lõike kvaliteeti või põhjustada tagasilöögi.
»
Ärge pidurdage saelehte pära
st väljalülitamist, avalda-
des saelehele külgsurvet.
Saeleht võib kahjustuda, mur-
duda või põhjustada tagasilöögi.
»
Varjatult paiknevate elektrij
uhtmete, gaasi- või veeto-
rude avastamiseks kasutage sobivaid otsimisseadmeid
või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või veevarustus-
firma poole.
Kokkupuutel elektrijuhtmetega tekib tulekah-
ju- ja elektrilöögioht. Gaasitorustiku vigastamisel tekib
plahvatusoht. Veetorustiku
vigastamine põhjustab mate-
riaalse kahju ja võib tekitada elektrilöögi.
»
Kinnitage töödeldav toorik.
Kinnitusseadmete või kruus-
tangidega kinnitatud toorik pü
sib kindlamalt kui käega hoi-
des.
»
Enne käestpanekut oodake, ku
ni elektriline tööriist on
seiskunud.
Kasutatav tarvik võib kinni kiilduda ja põhjus-
tada kontrolli kaotuse seadme üle.
»
Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
»
Saeleht ei tohiks olla pike
m kui konkreetse
lõike jaoks
vajalik. Kitsaste kurvide sa
agimiseks kasutage kitsast
saelehte.
»
Kontrollige, kas saeleht kinnitub korralikult.
Lahtine
saeleht võib välja kukkuda ja Teid vigastada.
»
Saelehe väljahüppamisel hoidke seadet nii, et välja-
hüppav saeleht ei vigastaks inimesi ega loomi.
»
Selliste materjalide nagu pliisisaldusega värvide, tea-
tavate puiduliikide, mineraalide ja metalli tolm võib
kahjustada tervist ja tekitada allergilisi reaktsioone,
hingamisteede haigusi ja/või vähki.
Asbesti sisaldavat
materjali tohivad töödelda üksnes vastava ala asjatundjad.
Kasutage konkreetse materj
ali eemaldamiseks sobivat
tolmuimejat.
Tagage töökohas hea ventilatsioon.
Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtri-
ga P2.
Pidage kinni töödeldavate mate
rjalide suhtes Teie riigis
kehtivatest eeskirjadest.
»
Vältige tolmu kogunemist töökohta.
Tolm võib kergesti
süttida.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 155 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM