Bosch GST 150 CE User Manual – Page 156

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

156
| Eesti
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab
ühtima tööriista andmesildi
l märgitud pingega. And-
mesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka
220 V võrgupinge korral.
»
Energia säästmiseks lülitage el
ektriline tööriist sisse vaid
siis, kui seda kasutate.
»
Korpuse külge paigaldatud kaitsekaar (vt joonis 15,
lk 193) hoiab töötamise ajal ära soovimatu kokkupuute
saelehega ja seda ei tohi eemaldada.
»
Enne saagimise alustamist veenduge, et puidus, laast-
plaatides, ehitusmaterjalides jm ei ole võõrkehi, näi-
teks naelu, kruvisid jmt, vajaduse korral eemaldage
need.
»
Uputuslõikeid tehke üksnes pehmete materjalide, na-
gu puidu, kipskartongi jm
t lõikamisel. Uputuslõigete
tegemiseks kasutage üksnes lühikesi saelehti.
»
Liugtald võib ära hoida pi
nna kriimustumise. Materjali
rebimisvastane kaitse väldib puitmaterjalide saagimi-
sel pealispinna rebenemist. Ärge kasutage rebimisvas-
tast kaitset kaldlõigete puhul.
»
Seadistage tööriis
t vastavalt konkreetsele tööle. Näi-
teks metalli töötlemisel ja
kitsaste kurvide lõikamisel
vähendage käigusagedust ja pendelliikumist.
»
Väikeste või õhukeste toor
ikute saagimisel kasutage
alati stabiilset alust või saepinki (lisatarvik).
»
Äärmuslike töötingimuste korral kasutage võimaluse
korral tolmuimejat. Puhastage sageli ventilatsioo-
niavasid ja kasutage rikkevoolukaitselülitit.
Äärmuslike
töötingimuste korral võib se
admesse koguneda elektrit
juhtivat tolmu. Seadme kaitseisolatsioon võib kahjustuda.
Sümbolid
Järgmised piltsümbolid on olul
ised kasutusjuhendi lugemisel
ja mõistmisel. Pidage palun pi
ltsümbolid ja nende tähendus
meeles. Piltsümbolite õige tõlgen
damine aitab Teil seadet tõ-
husamalt ja ohutumalt käsitseda.
Sümbol
Tähendus
GST 150 CE: Konstantelektroonika-
ga tikksaag
halliga markeeritud ala: käepide
(isoleeritud haardepind)
GST 150 BCE: Konstantelektrooni-
kaga ja kaarkäepidemega tikksaag
halliga markeeritud ala: käepide
(isoleeritud haardepind)
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja
juhised
Enne mis tahes tööde teostamist
elektrilise tööriista kallal tõmmake
pistik pistikupesast välja
Kandke kaitsekindaid
Lisateave
Liikumissuund
Reaktsioonisuund
Järgmine tööetapp
Saepuru ärapuhumisseade
Tolmuimemine
Kaldenurk
Väike käigusagedus/kiirus
Suur käigusagedus/kiirus
Sisselülitamine
Väljalülitamine
Lüliti (sisse/välja) lukustamine
Keelatud toiming
Õ
ige tulemus
Optimaalse ja täpse lõiketulemuse
saavutamiseks saagige mõõduka
survega.
Metalli saagimisel kandke
lõikejoonele jahutus- või
määrdeainet
Sümbol
Tähendus
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 156 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM