Bosch GST 150 CE User Manual – Page 157

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Eesti |
157
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Tarnekomplekt
Tikksaag, rebimisvastane kaitse ja tolmueemalduskomplekt.
Paralleeljuhik, liugta
ld, kasutatav tarvik ja teised joonistel
kujutatud või kirjeldatud lisa
tarvikud ei kuulu standard-
varustusse.
Lisatarvikute täieliku loetelu le
iate meie lisatarvikute kataloo-
gist.
Nõuetekohane kasutamine
Seade on ette nähtud puidu, plastmaterjalide, metalli, keraa-
miliste plaatide ja kummi saagim
iseks, samuti eelpool nimeta-
tud materjalides väljalõigete te
ostamiseks. Tööriist on ette
nähtud nii sirgete kui figuurlõ
igete teostamiseks, kusjuures
lõikenurk võib olla kuni 45 °. Järgige soovitusi saelehtede
osas.
Tehnilised andmed
Toote tehnilised omadused on
toodud tabelis leheküljel 183.
Andmed kehtivad nimipingel [U
] 230 V. Teistsuguste pingete
ja kasutusriigis spetsiifiliste
mudelite puhul võivad toodud
andmed varieeruda.
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et
punktis „Tehnilised andmed“
kirjeldatud toode vastab jä
rgmistele standarditele või
normdokumentidele: EN 607
45 vastavalt direktiivide
2011/65/EL, 2014/30/EL, 2006/42/EÜ, EN 50581.
Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Andmed müra/vibratsiooni kohta
Andmed on toodud ta
belis leheküljel 183.
Vibratsiooni koguväärtus (kolme
suuna vektorsumma), kind-
laks tehtud vastavalt standardile EN 60745.
Käesolevas juhendis esitatud
vibratsioonitase on mõõdetud
standardi EN 60745 kohase mõõtemeetodi järgi ja seda saab
kasutada elektriliste tööriis
tade omavaheliseks võrdlemi-
seks. See sobib ka vibratsi
ooni esialgseks hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tüüpil
ine elektrilise tööriista kasu-
tamisel ettenähtud töödeks. Kui
elektrilist tööriista kasutatak-
se muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid või kui
tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla siiski
teistsugune. Sellest tingituna võ
ib vibratsioon olla tööperioo-
dil tervikuna tunduvalt suurem.
Vibratsiooni täpseks hindamisek
s tuleb arvesse võtta ka ae-
ga, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid te-
gelikult tööle rakendamata. Sell
est tingituna võib vibratsioon
olla tööperioodil terv
ikuna tunduvalt väiksem.
Rakendage tööriista kasutaja ka
itsmiseks vibratsiooni mõju
eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu
ja tarvikuid piisavalt, hoidke kä
ed soojas, tagage sujuv töökor-
raldus.
Tootenumber (10-kohaline)
P
1
Nimivõimsus
n
0
Tühikäigusagedus
Max lõikesügavus
Puit
Alumiinium
Metall
Laastplaat
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi
/
II
Kaitseklassi
II
sümbol
(täielikult isoleeritud)
L
pA
Helirõhu tase
L
wA
Helivõimsuse tase
K
Mõõtemääramatus
a
h
Vibratsiooni kogutase
Sümbol
Tähendus
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 157 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM