Bosch GST 150 CE User Manual – Page 159

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Latviešu |
159
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Hooldus ja puhastus
»
Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke sea-
de, ventilatsiooniavad ja
tarviku kinnitusava puhtad.
Tööohutuse tagamiseks tuleb toit
ejuhe lasta vajaduse korral
vahetada Boschi elektriliste
tööriistade volitatud parandus-
töökojas.
Puhastage saelehe kinnitusava
regulaarselt. Selleks võtke
saeleht tööriistast välja ja kopu
tage tööriista kergelt vastu si-
ledat pinda.
Pihustage saelehe kinnituskohale regulaarselt immutusõli
(vt joonist 16, lk 194).
Kontrollige juhtrulli regulaarselt. Kui see on kulunud, tuleb see
Boschi volitatud remonditöök
ojas välja vahetada lasta.
Määrige juhtrullikut aeg-ajalt paari tilga õliga (vt joonis 17,
lk 194).
Klienditeenindus ja müügijärgne
nõustamine
Klienditeeninduses vastatakse
toote paranduse ja hoolduse
ning varuosade kohta esitatud kü
simustele. Joonised ja teabe
varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:
www.bosch-pt.com
Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimus-
tes meeleldi abi.
Järelepärimiste esitamisel ja
tagavaraosade tellimisel näida-
ke kindlasti ära seadme andmes
ildil olev 10-kohaline toote-
number.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitöör
iistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud
seadmete käitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja
pakendid tuleks keskkonna-
säästlikult ringlusse võtta.
Ärge visake kasutusressursi a
mmendanud elektrilisi tööriistu
olmejäätmete hulka!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikasead-
mete jäätmete kohta ning direktiivi kohalda-
misele liikmesriikides tuleb kasutusressursi
ammendanud elektrilised tööriistad eraldi
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ring-
lusse võtta.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
Latviešu
Visp
ā
r
ē
jie droš
ī
bas noteikumi darbam
ar elektroinstrumentiem
Uzman
ī
gi izlasiet visus droš
ī
bas
noteikumus.
Šeit sniegto droš
ī
bas
noteikumu un nor
ā
d
ī
jumu neiev
ē
rošana var izrais
ī
t aizdegša-
nos un b
ū
t par c
ē
loni elektriskajam triecienam vai nopietnam
savainojumam.
P
ē
c izlas
ī
šanas uzglab
ā
jiet šos noteikumus turpm
ā
kai iz-
mantošanai.
Turpm
ā
kaj
ā
izkl
ā
st
ā
lietotais apz
ī
m
ē
jums „elektroinstru-
ments“ attiecas gan uz t
ī
kla elektroinstrumen
tiem (ar elektro-
kabeli), gan ar
ī
uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez
elektrokabe
ļ
a).
Droš
ī
ba darba viet
ā
»
Sekojiet, lai darba vieta b
ū
tu t
ī
ra un sak
ā
rtota.
Nek
ā
rt
ī
-
g
ā
darba viet
ā
un slikt
ā
apgaismojum
ā
var viegli notikt ne-
laimes gad
ī
jums.
»
Nelietojiet elektroinstrumentu eksploz
ī
vu vai uguns-
nedrošu vielu tuvum
ā
un viet
ā
s ar paaugstin
ā
tu g
ā
zes
vai putek
ļ
u saturu gais
ā
.
Darba laik
ā
elektroinstruments
nedaudz dzirkste
ļ
o, un tas var izsaukt viegli degošu putek
ļ
u
vai tvaiku aizdegšanos.
»
Lietojot elektroinstrumentu, ne
ļ
aujiet nepiederoš
ā
m
person
ā
m un jo
ī
paši b
ē
rniem tuvoties darba vietai.
Ci-
tu personu kl
ā
tb
ū
tne var nov
ē
rst uzman
ī
bu, k
ā
rezult
ā
t
ā
j
ū
s varat zaud
ē
t kontroli p
ā
r elektroinstrumentu.
Määrimine metalli töötlemisel
12
191
Saagimise alustamine materjali
keskelt („uputamine“)
13
191 – 192
Paralleeljuhiku pa
igaldamine ja
kasutamine
14
192 – 193
Lisatarviku valik
195 – 197
Toimingu eesmärk
Joonis
Pöörake tähelepanu
Lehekülg
BRIDINAJUMS
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 159 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM