Bosch GST 150 CE User Manual – Page 160

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

160
| Latviešu
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Elektrodroš
ī
ba
»
Elektroinstrumenta kontaktdakšai j
ā
b
ū
t piem
ē
rotai
elektrot
ī
kla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukci-
ju nedr
ī
kst nek
ā
d
ā
veid
ā
main
ī
t. Nelietojiet kontakt-
dakšas sal
ā
got
ā
jus, ja elektroinstruments caur kabeli
tiek savienots ar aizsargzem
ē
juma
ķē
di.
Neizmain
ī
tas
konstrukcijas kontaktdakša, kas piem
ē
rota kontaktligzdai,
ļ
auj samazin
ā
t elektrisk
ā
trieciena sa
ņ
emšanas risku.
»
Darba laik
ā
nepieskarieties sazem
ē
tiem priekšme-
tiem, piem
ē
ram, caurul
ē
m, radiatoriem, pl
ī
t
ī
m vai le-
dusskapjiem.
Pieskaroties sazem
ē
t
ā
m virsm
ā
m, pieaug
risks sa
ņ
emt elektrisko triecienu.
»
Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laik
ā
, neturiet to
mitrum
ā
.
Mitrumam iek
ļū
stot elektroinstrument
ā
, pieaug
risks sa
ņ
emt elektrisko triecienu.
»
Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elek-
trokabe
ļ
a. Neraujiet aiz kabe
ļ
a, ja v
ē
laties atvienot ins-
trumentu no elektrot
ī
kla kontaktligzdas. Sarg
ā
jiet
elektrokabeli no karstuma, e
ļļ
as, as
ā
m š
ķ
autn
ē
m un
elektroinstrumenta kust
ī
gaj
ā
m da
ļā
m.
Boj
ā
ts vai sa-
mezglojies elektrokabelis var b
ū
t par c
ē
loni elektriskajam
triecienam.
»
Darbinot elektroinstrumentu
ā
rpus telp
ā
m, iz-
mantojiet t
ā
pievienošanai vien
ī
gi t
ā
dus paga-
rin
ā
t
ā
jkabe
ļ
us, kuru lietošana
ā
rpus telp
ā
m ir at
ļ
auta.
Lietojot elektrokabeli, kas piem
ē
rots darbam
ā
rpus tel-
p
ā
m, samazin
ā
s risks sa
ņ
emt elektrisko triecienu.
»
Ja elektroinstrumentu tom
ē
r nepieciešams lietot vie-
t
ā
s ar paaugstin
ā
tu mitrumu, izmantojiet t
ā
pievieno-
šanai nopl
ū
des str
ā
vas aizsargreleju.
Lietojot nopl
ū
des
str
ā
vas aizsargreleju, samazin
ā
s risks sa
ņ
emt elektrisko
triecienu.
Personisk
ā
droš
ī
ba
»
Darba laik
ā
saglab
ā
jiet paškontroli un r
ī
kojieties sa-
ska
ņā
ar veselo sapr
ā
tu. P
ā
rtrauciet darbu, ja j
ū
taties
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izrais
ī
t
ā
reibum
ā
.
Str
ā
d
ā
jot ar elektroinstru-
mentu, pat viens neuzman
ī
bas mirklis var b
ū
t par c
ē
loni
nopietnam savainojumam.
»
Izmantojiet individu
ā
los darba aizsardz
ī
bas l
ī
dzek
ļ
us.
Darba laik
ā
n
ē
s
ā
jiet aizsargbrilles.
Individu
ā
lo darba
aizsardz
ī
bas l
ī
dzek
ļ
u (putek
ļ
u maskas, nesl
ī
došu apavu un
aizsarg
ķ
iveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši
elektroinstrumenta tipam un veicam
ā
darba raksturam
ļ
auj
izvair
ī
ties no savainojumiem.
»
Nepie
ļ
aujiet elektroinstrumenta patva
ļī
gu iesl
ē
gša-
nos. Pirms elektroinstrume
nta pievienošanas elektro-
t
ī
klam, akumulatora ievietošanas vai iz
ņ
emšanas, k
ā
ar
ī
pirms elektroinstrumenta p
ā
rnešanas p
ā
rliecinie-
ties, ka tas ir izsl
ē
gts.
P
ā
rnesot elektroinstrumentu, ja
pirksts atrodas uz iesl
ē
dz
ē
ja, k
ā
ar
ī
pievienojot to elektro-
barošanas avotam laik
ā
, kad elektroinstruments ir ie-
sl
ē
gts, var viegli notikt nelaimes gad
ī
jums.
»
Pirms elektroinstrumenta iesl
ē
gšanas neaizmirstiet iz-
ņ
emt no t
ā
regul
ē
jošos instrumentus vai atsl
ē
gas.
Re-
gul
ē
jošais instruments vai atsl
ē
ga, kas iesl
ē
gšanas br
ī
d
ī
at-
rodas elektroinstrumenta kust
ī
gaj
ā
s da
ļā
s, var rad
ī
t savai-
nojumu.
»
Darba laik
ā
izvairieties ie
ņ
emt ne
ē
rtu vai nedabisku
ķ
erme
ņ
a st
ā
vokli. Vienm
ē
r ieturiet stingru st
ā
ju un
centieties saglab
ā
t l
ī
dzsvaru.
Tas atvieglo elektroinstru-
menta vad
ī
bu neparedz
ē
t
ā
s situ
ā
cij
ā
s.
»
Izv
ē
lieties darbam piem
ē
rotu ap
ģē
rbu. Darba laik
ā
ne-
n
ē
s
ā
jiet br
ī
vi plandošas dr
ē
bes un rotaslietas. Netuvi-
niet matus, ap
ģē
rbu un aizsargcimdus elektroinstru-
menta kust
ī
gaj
ā
m da
ļā
m.
Elektroinstrumenta kust
ī
gaj
ā
s
da
ļā
s var ie
ķ
erties va
ļī
gas dr
ē
bes, rotaslietas un gari mati.
»
Ja elektroinstrumenta konstrukcija
ļ
auj tam pievienot
ā
r
ē
jo putek
ļ
u uzs
ū
kšanas vai sav
ā
kšanas/uzkr
ā
šanas
ier
ī
ci, sekojiet, lai t
ā
b
ū
tu pievienota un pareizi dar-
botos.
Pielietojot putek
ļ
u uzs
ū
kšanu vai sav
ā
kšanu/uz-
kr
ā
šanu, samazin
ā
s to kait
ī
g
ā
ietekme uz str
ā
d
ā
još
ā
s per-
sonas vesel
ī
bu.
Saudz
ē
joša apiešan
ā
s un darbs ar
elektroinstrumentiem
»
Nep
ā
rslogojiet elektroinstrume
ntu. Katram darbam iz-
v
ē
lieties piem
ē
rotu elektroinstrumentu.
Elektroinstru-
ments darbojas lab
ā
k un droš
ā
k pie nomin
ā
l
ā
s slodzes.
»
Nelietojiet elektroins
trumentu, ja ir boj
ā
ts t
ā
iesl
ē
-
dz
ē
js.
Elektroinstruments, ko nevar iesl
ē
gt un izsl
ē
gt, ir
b
ī
stams lietošanai un to nepieciešams remont
ē
t.
»
Pirms elektroinstrumenta apkopes, regul
ē
šanas vai
darbinstrumenta nomai
ņ
as atvienojiet t
ā
kontakt-
dakšu no barojoš
ā
elektrot
ī
kla vai iz
ņ
emiet no t
ā
akumulatoru.
Š
ā
di iesp
ē
jams nov
ē
rst elektroinstrumenta
nejaušu iesl
ē
gšanos.
»
Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglab
ā
jiet to pie-
m
ē
rot
ā
viet
ā
, kur elektroinstruments nav sasniedzams
b
ē
rniem un person
ā
m, kuras neprot ar to r
ī
koties vai
nav iepazinuš
ā
s ar šiem noteikumiem.
Ja elektroinstru-
mentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraud
ē
t
cilv
ē
ku vesel
ī
bu.
»
R
ū
p
ī
gi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. P
ā
r-
baudiet, vai kust
ī
g
ā
s da
ļ
as darbojas bez trauc
ē
jumiem
un nav iespiestas, vai k
ā
da no da
ļā
m nav salauzta vai
boj
ā
ta, vai katra no t
ā
m pareizi funkcion
ē
un pilda tai
paredz
ē
to uzdevumu. Nodrošiniet, lai boj
ā
t
ā
s da
ļ
as tik-
tu savlaic
ī
gi nomain
ī
tas vai remont
ē
tas pilnvarot
ā
re-
monta darbn
ī
c
ā
.
Daudzi nelaimes gad
ī
jumi notiek t
ā
p
ē
c,
ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pien
ā
c
ī
gi ap-
kalpots.
»
Savlaic
ī
gi not
ī
riet un uzasiniet griezošos darbinstru-
mentus.
R
ū
p
ī
gi kopti elektroinstrumenti, kas apg
ā
d
ā
ti ar
asiem griez
ē
jinstrumentiem,
ļ
auj str
ā
d
ā
t daudz raž
ī
g
ā
k un
ir viegl
ā
k vad
ā
mi.
»
Lietojiet vien
ī
gi t
ā
dus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus
utt., kas atbilst šeit
sniegtajiem nor
ā
d
ī
jumiem,
ņ
emot v
ē
r
ā
ar
ī
konkr
ē
tos
darba apst
ā
k
ļ
us un pielietojuma
ī
patn
ī
bas.
Elektro-
instrumentu lietošana citiem m
ē
r
ķ
iem, nek
ā
tiem, kuriem
to ir paredz
ē
jusi ražot
ā
jfirma, ir b
ī
stama un var novest pie
neparedzam
ā
m sek
ā
m.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 160 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM