Bosch GST 150 CE User Manual – Page 161

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Latviešu |
161
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Apkalpošana
»
Nodrošiniet, lai elektroi
nstrumenta remontu veiktu
kvalific
ē
ts person
ā
ls, nomai
ņ
ai izmantojot ori
ģ
in
ā
l
ā
s
rezerves da
ļ
as un piederumus.
Tikai t
ā
iesp
ē
jams pan
ā
kt
un saglab
ā
t vajadz
ī
go darba droš
ī
bas l
ī
meni.
Droš
ī
bas noteikumi fig
ū
rz
āģ
iem
»
Veicot darbu, kura laik
ā
darbinstruments var skart
sl
ē
ptus elektriskos vadus vai
paša instrumenta elektro-
kabeli, turiet elektroi
nstrumentu tikai aiz izol
ē
taj
ā
m
noturvirsm
ā
m.
Darbinstrumentam skarot spriegumneso-
šus vadus, spriegums non
ā
k ar
ī
uz elektroinstrumenta me-
t
ā
la da
ļā
m, k
ā
rezult
ā
t
ā
lietot
ā
js var sa
ņ
emt elektrisko trie-
cienu.
Citi droš
ī
bas noteikumi un nor
ā
d
ī
jumi
darbam
»
Netuviniet rokas z
āģē
juma trasei. Neturiet rokas zem
z
āģē
jam
ā
priekšmeta.
Ķ
erme
ņ
a da
ļ
u saskaršan
ā
s ar z
āģ
a
asmeni var b
ū
t par c
ē
loni savainojumam.
»
Kontakt
ē
jiet darbinstrumentu ar apstr
ā
d
ā
jamo priekš-
metu tikai p
ē
c elektroinstrumenta iesl
ē
gšanas.
Tas
ļ
aus
izvair
ī
ties no atsitiena, kas va
r notikt, darbinstrumentam
iestr
ē
gstot apstr
ā
d
ā
jamaj
ā
priekšmet
ā
.
»
Z
āģē
šanas laik
ā
sekojiet, lai balstpl
ā
ksne cieši piegul
ē
-
tu z
āģē
jam
ā
priekšmeta virsmai.
Noliecot z
āģ
a asmeni
s
ā
nu virzien
ā
, tas var sal
ū
zt, k
ā
ar
ī
var notikt atsitiens.
»
P
ē
c z
āģē
šanas izsl
ē
dziet elektroinstrumentu un tikai
tad izvelciet z
āģ
a asmeni no z
āģē
juma, vispirms nogai-
dot, l
ī
dz asmens piln
ī
gi apst
ā
jas.
Tas
ļ
aus izvair
ī
ties no
atsitiena, un elektroinstrumentu b
ū
s iesp
ē
jams droši no-
vietot.
»
Lietojiet tikai neboj
ā
tus z
āģ
a asme
ņ
us.
Saliekti vai neasi
z
āģ
a asme
ņ
i var sal
ū
zt, negat
ī
vi ietekm
ē
t z
āģē
juma kvalit
ā
-
ti vai izrais
ī
t atsitienu.
»
P
ē
c instrumenta izsl
ē
gšanas nem
ēģ
iniet bremz
ē
t z
āģ
a
asmeni ar s
ā
nu spiedienu.
Š
ā
das r
ī
c
ī
bas d
ēļ
z
āģ
a asmens
var tikt boj
ā
ts vai sal
ū
zt, k
ā
ar
ī
var notikt atsitiens.
»
Lietojot piem
ē
rotu met
ā
lmekl
ē
t
ā
ju, p
ā
rbaudiet, vai ap-
str
ā
des vietu neš
ķē
rso sl
ē
ptas komun
ā
lapg
ā
des l
ī
ni-
jas, vai ar
ī
griezieties p
ē
c konsult
ā
cijas viet
ē
j
ā
komu-
n
ā
l
ā
s saimniec
ī
bas iest
ā
d
ē
.
Darbinstrumenta saskarša-
n
ā
s ar elektrop
ā
rvades l
ī
niju var izrais
ī
t aizdegšanos vai
b
ū
t par c
ē
loni elektriskajam triecienam. Boj
ā
jums g
ā
zes
p
ā
rvades l
ī
nij
ā
var izrais
ī
t spr
ā
dzienu. Darbinstrumentam
skarot
ū
densvada cauruli, var tikt boj
ā
tas materi
ā
l
ā
s v
ē
rt
ī
-
bas, k
ā
ar
ī
str
ā
d
ā
još
ā
persona var sa
ņ
emt elektrisko trie-
cienu.
»
Nostipriniet apstr
ā
d
ā
jamo priekšmetu.
Iestiprinot ap-
str
ā
d
ā
jamo priekšmetu skr
ū
vsp
ī
l
ē
s vai cit
ā
stiprin
ā
juma ie-
r
ī
c
ē
, str
ā
d
ā
t ir droš
ā
k, nek
ā
tad, ja tas tiek tur
ē
ts ar rok
ā
m.
»
Pirms elektroinstrumenta no
vietošanas nogaidiet, l
ī
dz
tas piln
ī
gi apst
ā
jas.
Kust
ī
b
ā
esošs darbinstruments var ie-
str
ē
gt, izsaucot kontroles zaud
ē
šanu p
ā
r elektroinstru-
mentu.
»
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas
izvelciet t
ā
elektrokabe
ļ
a kontaktdakšu no barojoš
ā
elektrot
ī
kla kontaktligzdas.
»
Z
āģ
a asmenim nav j
ā
b
ū
t gar
ā
kam, nek
ā
tas nepiecie-
šams z
āģē
jumu veidošanai paredz
ē
taj
ā
dzi
ļ
um
ā
. Veido-
jot liektus z
āģē
jumus ar mazu liekuma r
ā
diusu, lietojiet
šauru z
āģ
a asmeni.
»
P
ā
rbaudiet, vai z
āģ
a asmens ir stingri iestiprin
ā
ts.
Slik-
ti iestiprin
ā
ts z
āģ
a asmens var izkrist no stiprin
ā
juma un
savainot str
ā
d
ā
jošo personu.
»
Z
āģ
a asmens iz
ņ
emšanas laik
ā
turiet elek-
troinstrumentu t
ā
, lai kr
ī
tošais z
āģ
a asmens nesa-
vainotu cilv
ē
kus vai m
ā
jdz
ī
vniekus.
»
Dažu materi
ā
lu, piem
ē
ram, svinu saturošu kr
ā
su, atse-
viš
ķ
u š
ķ
ir
ņ
u koksnes, miner
ā
lu un met
ā
lu putek
ļ
i var
b
ū
t kait
ī
gi vesel
ī
bai un izrais
ī
t aler
ģ
iskas reakcijas, k
ā
ar
ī
elpošanas ce
ļ
u slim
ī
bas un/vai v
ē
zi.
Azbestu saturo-
šus materi
ā
lus dr
ī
kst apstr
ā
d
ā
t vien
ī
gi personas ar
ī
paš
ā
m
profesion
ā
l
ā
m iema
ņā
m.
Pielietojiet apstr
ā
d
ā
jamajam materi
ā
lam vispiem
ē
rot
ā
-
ko putek
ļ
u uzs
ū
kšanas metodi.
Darba vietai j
ā
b
ū
t labi ventil
ē
jamai.
Darba laik
ā
ieteicams izmantot masku elpošanas ce
ļ
u
aizsardz
ī
bai ar filtr
ē
šanas klasi P2.
Iev
ē
rojiet j
ū
su valst
ī
sp
ē
k
ā
esošos priekšrakstus, kas attie-
cas uz apstr
ā
d
ā
jamo materi
ā
lu.
»
Nepie
ļ
aujiet putek
ļ
u uzkr
ā
šanos darba viet
ā
.
Putek
ļ
i var
viegli aizdegties.
»
Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! Spriegu-
mam elektrot
ī
kl
ā
j
ā
atbilst v
ē
rt
ī
bai, kas nor
ā
d
ī
ta instru-
menta mar
ķē
juma pl
ā
ksn
ī
t
ē
. Elektroinstrumenti, kas
paredz
ē
ti 230 V spriegumam, var darboties ar
ī
no
220 V elektrot
ī
kla.
»
Lai taup
ī
tu ener
ģ
iju, iesl
ē
dziet elektroinstrumentu tikai
tad, kad tas tiek lietots.
»
Uz korpusa nostiprin
ā
tais kontakta
izsargs (skat
ī
t
att
ē
lu 15 lappus
ē
193) darba laik
ā
nov
ē
rš nejaušu pie-
skaršanos z
āģ
a asmenim, t
ā
p
ē
c to nedr
ī
kst no
ņ
emt no
elektroinstrumenta.
»
Pirms koka, skaidu pl
ā
ņ
u, b
ū
vmateri
ā
lu u.c. materi
ā
-
lu z
āģē
šanas p
ā
rbaudiet, vai z
āģē
jamais materi
ā
ls ne-
satur sveš
ķ
erme
ņ
us, piem
ē
ram, naglas, skr
ū
ves u.c.,
un vajadz
ī
bas gad
ī
jum
ā
atbr
ī
vojiet materi
ā
lu no tiem.
»
Pielietojiet z
āģē
šanas pa
ņē
mienu ar iegremd
ē
šanu ti-
kai m
ī
kstu materi
ā
lu, piem
ē
ram, koka, saus
ā
apmetu-
ma u. c. l
ī
dz
ī
gu materi
ā
lu z
āģē
šanai. Lietojiet z
āģē
ša-
nai ar iegremd
ē
šanu tikai
ī
sus z
āģ
a asme
ņ
us.
»
Sl
ī
dkurpe
ļ
auj pasarg
ā
t apstr
ā
d
ā
jam
ā
priekšmeta virs-
mu no skr
ā
p
ē
jumiem. Pretplais
ā
šanas aizsargs nov
ē
z
āģē
juma malu plais
ā
šanu un atl
ū
šanu, z
āģē
jot koka
priekšmetus. Neizmantojiet pretplais
ā
šanas aizsargu,
veidojot sl
ī
pos z
āģē
jumus.
»
Izv
ē
lieties elektroinstrumenta iest
ā
d
ī
jumus atbilstoši
veicam
ā
darba raksturam. Piem
ē
ram, apstr
ā
d
ā
jot me-
t
ā
lu, vai veidojot liektus z
āģē
jumus ar mazu liekuma r
ā
-
diusu, samaziniet asmens kust
ī
bu biežumu un sv
ā
rsta
iedarbi.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 161 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM