Bosch GST 150 CE User Manual – Page 162

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

162
| Latviešu
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Z
āģē
jot nelielus vai pl
ā
nus priekšmetus, vienm
ē
r no-
vietojiet tos uz stabila palikt
ņ
a vai uz z
āģē
šanas galda
(papildpiederums).
»
Str
ā
d
ā
jot ekstrem
ā
los apst
ā
k
ļ
os vienm
ē
r izmantojiet
putek
ļ
u uzs
ū
kšanas ier
ī
ci, ja vien tas ir iesp
ē
jams. P
ē
c
iesp
ē
jas biež
ā
k izp
ū
tiet elektroinstrumenta ventil
ā
ci-
jas atveres ar saspiestu gaisu un pievienojiet to elek-
trot
ī
klam caur nopl
ū
des str
ā
vas (FI-) aizsargreleju.
Iz-
mantojot elektroinstrumentu met
ā
la apstr
ā
dei, t
ā
korpusa
iekšpus
ē
var uzkr
ā
ties str
ā
vu vadoši putek
ļ
i. Tas var nelab-
v
ē
l
ī
gi ietekm
ē
t elektroinstrumenta aizsargizol
ā
cijas sist
ē
-
mu.
Simboli
T
ā
l
ā
k apl
ū
kotie simboli ir svar
ī
gi, lai las
ī
tu un pareizi izprastu
šo lietošanas pam
ā
c
ī
bu. Iegaum
ē
jiet šos simbolus un to noz
ī
-
mi. Simbolu pareiza interpret
ā
cija
ļ
aus viegl
ā
k un droš
ā
k lie-
tot elektroinstrumentu.
Simbols
Noz
ī
me
GST 150 CE: fig
ū
rz
āģ
is ar elektro-
nisko gaitas stabilizatoru
Pel
ē
k
ā
kr
ā
s
ā
iekr
ā
sot
ā
virsma:
rokturis (ar izol
ē
tu noturvirsmu)
GST 150 BCE: fig
ū
rz
āģ
is ar elektro-
nisko gaitas stabilizatoru un lokveida
rokturi
Pel
ē
k
ā
kr
ā
s
ā
iekr
ā
sot
ā
virsma:
rokturis (ar izol
ē
tu noturvirsmu)
Uzman
ī
gi izlasiet visus droš
ī
bas
noteikumus un nor
ā
d
ī
jumus
Pirms jebkura darba ar elektroins-
trumentu atvienojiet t
ā
kontaktdak-
šu no elektrot
ī
kla kontaktligzdas
N
ē
s
ā
jiet aizsargcimdus
Papildu inform
ā
cija
Kust
ī
bas virziens
Reakcijas virziens
N
ā
košais darb
ī
bas solis
Asmens app
ū
tes ier
ī
ce
Uzs
ū
kšana
Z
āģē
šanas le
ņķ
is
Neliels darb
ī
bas
ā
trums/asmens
kust
ī
bu biežums
Liels darb
ī
bas
ā
trums/asmens
kust
ī
bu biežums
Iesl
ē
gšana
Izsl
ē
gšana
Iesl
ē
dz
ē
ja fiks
ē
šana
Aizliegta darb
ī
ba
Pareiza darb
ī
ba
Lai pan
ā
ktu optim
ā
lus apstr
ā
des
rezult
ā
tus un nodrošin
ā
tu augstu
z
āģē
juma precizit
ā
ti, z
āģē
šanas
laik
ā
ieturiet m
ē
renu spiedienu.
Z
āģē
jot met
ā
lu, p
ā
rkl
ā
jiet z
āģē
juma
trasi ar nelielu daudzumu dzes
ē
još
ā
vai e
ļļ
ojoš
ā
l
ī
dzek
ļ
a
Izstr
ā
d
ā
juma numurs (10 z
ī
mju)
P
1
Nomin
ā
l
ā
pat
ē
r
ē
jam
ā
jauda
n
0
Darbinstrumenta kust
ī
bu biežums
br
ī
vgait
ā
Maks. z
āģē
šanas dzi
ļ
ums
Koks
Alum
ī
nijs
Met
ā
ls
Skaidu pl
ā
ksne
Svars atbilstoši
EPTA-Procedure 01:2014
Simbols
Noz
ī
me
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 162 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM