Bosch GST 150 CE User Manual – Page 163

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Latviešu |
163
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Pieg
ā
des komplekts
Fig
ū
rz
āģ
is, pretplais
ā
šanas aizsargs un putek
ļ
u uzs
ū
kšanas
komplekts.
Paral
ē
l
ā
vadotne, sl
ī
dkurpe, darbinstruments un citi att
ē
lotie
vai aprakst
ī
tie piederumi neietilpst standarta pieg
ā
des kom-
plekt
ā
.
Pilns p
ā
rskats par izstr
ā
d
ā
juma piederumiem ir sniegts m
ū
su
piederumu katalog
ā
.
Pielietojums
Elektroinstruments ir paredz
ē
ts koka, plastmasas, met
ā
la,
keramikas un gumijas pl
ā
ņ
u saz
āģē
šanai un izz
āģē
šanai,
stingri piespiežot balstpl
ā
ksni pie z
āģē
jam
ā
priekšmeta virs-
mas. Tas ir lietojams taisniem un liektiem z
āģē
jumiem, k
ā
ar
ī
sl
ī
piem z
āģē
jumiem ar z
āģē
šanas le
ņķ
i l
ī
dz 45 °. Elektroinstru-
ment
ā
iestiprin
ā
mi tikai t
ā
di z
āģ
a asme
ņ
i, ko šim nol
ū
kam ie-
teikusi ražot
ā
jfirma.
Tehniskie parametri
Izstr
ā
d
ā
juma tehniskie parame
tri ir sniegti tabul
ā
, kas apl
ū
ko-
jama lappus
ē
183.
Š
ā
di parametri tiek nodrošin
ā
ti pie nomin
ā
l
ā
elektrobaroša-
nas sprieguma [U] 230 V. Iek
ā
rt
ā
m, kas paredz
ē
tas citam
spriegumam vai ir modific
ē
tas atbilstoši nacion
ā
lajiem stan-
dartiem, šie parametri var atš
ķ
irties.
Atbilst
ī
bas deklar
ā
cija
M
ē
s ar pilnu atbild
ī
bu pazi
ņ
ojam, ka sada
ļā
„Tehniskie para-
metri“ aprakst
ī
tais izstr
ā
d
ā
jums atbilst š
ā
diem standartiem
vai normat
ī
vajiem dokumentiem: EN 60745, k
ā
ar
ī
direkt
ī
-
v
ā
m 2011/65/ES, 2014/30/ES un 2006/42/EK, EN 50581.
Tehnisk
ā
lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Inform
ā
cija par troksni un vibr
ā
ciju
Izstr
ā
d
ā
juma tehniskie parametri ir sniegti tabul
ā
, kas apl
ū
ko-
jama lappus
ē
183.
Kop
ē
j
ā
vibr
ā
cijas pa
ā
trin
ā
juma v
ē
rt
ī
ba (vektoru summa trijos
virzienos) ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745.
Šaj
ā
pam
ā
c
ī
b
ā
nor
ā
d
ī
tais vibr
ā
cijas l
ī
menis ir izm
ē
r
ī
ts atbil-
stoši standart
ā
EN 60745 noteiktajai proced
ū
rai un var tikt
lietots elektroinstrumentu savstarp
ē
jai sal
ī
dzin
ā
šanai. To var
izmantot ar
ī
vibr
ā
cijas rad
ī
t
ā
s papildu slodzes iepriekš
ē
jai no-
v
ē
rt
ē
šanai.
Šeit nor
ā
d
ī
tais vibr
ā
cijas l
ī
menis ir attiecin
ā
ms uz elektroin-
strumenta galvenajiem pielieto
juma veidiem. Ja elektroin-
struments tom
ē
r tiek izmantots citiem pielietojuma veidiem,
kop
ā
ar cit
ā
diem piederumiem vai kop
ā
ar atš
ķ
ir
ī
giem darb-
instrumentiem, k
ā
ar
ī
tad, ja tas nav pietiekoš
ā
apjom
ā
apkal-
pots, instrumenta rad
ī
tais vibr
ā
cijas l
ī
menis var atš
ķ
irties no
šeit nor
ā
d
ī
t
ā
s v
ē
rt
ī
bas. Tas var b
ū
tiski palielin
ā
t vibr
ā
cijas ra-
d
ī
to papildu slodzi zin
ā
mam darba laika posmam.
Lai prec
ī
zi izv
ē
rt
ē
tu vibr
ā
cijas rad
ī
to papildu slodzi zin
ā
mam
darba laika posmam, j
āņ
em v
ē
r
ā
ar
ī
laiks, kad elektroinstru-
ments ir izsl
ē
gts vai ar
ī
darbojas, taču faktiski netiek izman-
tots paredz
ē
t
ā
darba veikšanai. Tas var b
ū
tiski samazin
ā
t vib-
r
ā
cijas rad
ī
to papildu slodzi zin
ā
mam darba laika posmam.
Veiciet papildu pas
ā
kumus, lai pasarg
ā
tu str
ā
d
ā
jošo personu
no vibr
ā
cijas kait
ī
g
ā
s iedarb
ī
bas, piem
ē
ram, savlaic
ī
gi veiciet
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, nov
ē
r-
siet roku atdzišanu un pareizi pl
ā
nojiet darbu.
Mont
ā
ža un lietošana
Šeit sniegtaj
ā
tabul
ā
ir par
ā
d
ī
tas darb
ī
bas un to m
ē
r
ķ
i elektroinstrumenta mont
ā
žas un lietošanas laik
ā
. Paskaidrojumi par dar-
b
ī
b
ā
m un to m
ē
r
ķ
iem ir sniegti nor
ā
d
ī
tajos att
ē
los. Atkar
ī
b
ā
no darb
ī
bas veida, nor
ā
d
ī
jumi ir piem
ē
rojami daž
ā
d
ā
s kombin
ā
cij
ā
s.
Iev
ē
rojiet droš
ī
bas noteikumus.
/
II
Elektroaizsardz
ī
bas klases
II
simbols (pilna izol
ā
cija)
L
pA
Trokš
ņ
a spiediena l
ī
menis
L
wA
Trokš
ņ
a jaudas l
ī
menis
KIzkliede
a
h
Kop
ē
j
ā
vibr
ā
cijas pa
ā
trin
ā
juma
v
ē
rt
ī
ba
Simbols
Noz
ī
me
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Darb
ī
ba un t
ā
s m
ē
r
ķ
is
Att
ē
ls
Iev
ē
rojiet šo
Lappuse
Z
āģ
a asmens iestiprin
ā
šana
1
184
Z
āģ
a asmens iz
ņ
emšana
2
184
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 163 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM