Bosch GST 150 CE User Manual – Page 164

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

164
| Latviešu
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Asmens app
ū
tes iesl
ē
gšana
3
184
Uzs
ū
kšanas ier
ī
ces pievienošana
4
185 – 186
Z
āģē
šanas le
ņķ
a iest
ā
d
ī
šana
5
186 – 187
Sl
ī
dkurpes mont
ā
ža
6
188
Pretplais
ā
šanas aizsarga mont
ā
ža
7
188
Sv
ā
rsta iedarbes regul
ē
šana
8
189
Asmens kust
ī
bu biežuma
priekšiest
ā
d
ī
šana
9
189
Iesl
ē
gšana un izsl
ē
gšana
10
190
Kontakt
ē
jiet darbinstrumentu ar
apstr
ā
d
ā
jamo priekšmetu tikai laik
ā
,
kad elektroinstruments darbojas
11
191
E
ļļ
ošana met
ā
la apstr
ā
des laik
ā
12
191
Z
āģē
šana ar asmens iegremd
ē
šanu
13
191 – 192
Paral
ē
l
ā
s vadotnes mont
ā
ža un
lietošana
14
192 – 193
Piederumu izv
ē
le
195 – 197
Darb
ī
ba un t
ā
s m
ē
r
ķ
is
Att
ē
ls
Iev
ē
rojiet šo
Lappuse
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 164 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM