Bosch GST 150 CE User Manual – Page 165

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Lietuviškai |
165
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Apkalpošana un t
ī
r
ī
šana
»
Lai var
ē
tu str
ā
d
ā
t droši un bez trauc
ē
jumiem, uzturiet
t
ī
ru elektroinstrumentu, t
ā
ventil
ā
cijas atveres un dar-
binstrumenta stiprin
ā
jumu.
Ja nepieciešams nomain
ī
t elektrot
ī
kla kabeli, tas j
ā
veic firmas
Bosch elektroinstrumentu servisa centr
ā
vai Bosch pilnvarot
ā
elektroinstrumentu remonta darbn
ī
c
ā
, jo t
ā
tiks saglab
ā
ts va-
jadz
ī
gais darba droš
ī
bas l
ī
menis.
Regul
ā
ri t
ī
riet z
āģ
a asmens stiprin
ā
jumu. Šim nol
ū
kam iz
ņ
e-
miet z
āģ
a asmeni un viegli uzsitiet ar elektroinstrumentu pa
cietu, l
ī
dzenu virsmu.
Regul
ā
ri iesmidziniet z
āģ
a asmens stiprin
ā
jum
ā
paaugstin
ā
-
tas pl
ū
stam
ī
bas e
ļļ
u (skat
ī
t att
ē
lu 16 lappus
ē
194).
Regul
ā
ri kontrol
ē
jiet vadotnes rull
ī
ša st
ā
vokli. Ja rull
ī
tis ir no-
lietojies, tas j
ā
nomaina firmas Bosch pilnvarot
ā
elektroinstru-
mentu remonta darbn
ī
c
ā
.
Laiku pa laikam iee
ļļ
ojiet vadotnes rull
ī
ti ar pilienu e
ļļ
as (skat
ī
t
att
ē
lu 17 lappus
ē
194).
Klientu konsult
ā
ciju dienests un
konsult
ā
cijas par lietošanu
Klientu konsult
ā
ciju dienesta darbinieki atbild
ē
s uz J
ū
su jau-
t
ā
jumiem par izstr
ā
d
ā
juma remontu un apkalpošanu, k
ā
ar
ī
par rezerves da
ļ
u ieg
ā
di. Izkl
ā
juma z
ī
m
ē
jumus un inform
ā
ciju
par rezerves da
ļā
m var atrast ar
ī
interneta vietn
ē
:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsult
ā
ciju grupa cent
ī
sies Jums pal
ī
dz
ē
t vis-
lab
ā
kaj
ā
veid
ā
, sniedzot atbildes uz jaut
ā
jumiem par m
ū
su iz-
str
ā
d
ā
jumiem un to piederumiem.
Pieprasot konsult
ā
cijas un pas
ū
tot rezerves da
ļ
as, noteikti
pazi
ņ
ojiet 10 z
ī
mju izstr
ā
d
ā
juma numuru, kas atrodams uz
elektroinstrumenta mar
ķē
juma pl
ā
ksn
ī
tes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrum
entu servisa centrs
Dzelzavas iel
ā
120 S
LV-1021 R
ī
ga
T
ā
lr.: 67146262
Telefakss: 67146263
Atbr
ī
vošan
ā
s no nolietotajiem
izstr
ā
d
ā
jumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesai
ņ
ojuma
materi
ā
li j
ā
nog
ā
d
ā
otrreiz
ē
jai p
ā
rstr
ā
dei apk
ā
rt
ē
jai videi ne-
kait
ī
g
ā
veid
ā
.
Neizmetiet elektroinstrumentu sadz
ī
ves atkritumu tvertn
ē
!
Tikai ES valst
ī
m
Saska
ņā
ar Eiropas Savien
ī
bas direkt
ī
vu
2012/19/ES par nolietotaj
ā
m elektriska-
j
ā
m un elektroniskaj
ā
m ier
ī
c
ē
m un š
ī
s direk-
t
ī
vas atspogu
ļ
ojumiem nacion
ā
laj
ā
likum-
došan
ā
, lietošanai neder
ī
gie elektroinstru-
menti j
ā
sav
ā
c atseviš
ķ
i un j
ā
nog
ā
d
ā
otrrei-
z
ē
jai p
ā
rstr
ā
dei apk
ā
rt
ē
jai videi nekait
ī
g
ā
veid
ā
.
Ties
ī
bas uz izmai
ņā
m tiek saglab
ā
tas.
Lietuviškai
Bendrosios darbo su elektriniais
į
rankiais saugos nuorodos
Perskaitykite visas šias saugos nuo-
rodas ir reikalavimus.
Jei nepaisysite
žemiau pateikt
ų
saugos nuorod
ų
ir reikalavim
ų
, gali trenkti
elektros sm
ū
gis, kilti gaisras ir galite
sunkiai susižaloti arba su-
žaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje gal
ė
tum
ė
te jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste va
rtojama sąvoka „Elektrinis
į
rankis“
apib
ū
dina
į
rankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitini-
mo laidu), ir akumuliatorinius
į
rankius (be maitinimo laido).
Darbo vietos saugumas
»
Darbo vieta turi b
ū
ti švari ir gerai apšviesta.
Netvarkin-
ga arba blogai apšviesta darb
o vieta gali tapti nelaiming
ų
atsitikim
ų
priežastimi.
»
Nedirbkite su elektriniu
į
rankiu aplinkoje, kurioje yra
degi
ų
skysči
ų
, duj
ų
ar dulki
ų
.
Elektriniai
į
rankiai gali ki-
birkščiuoti, o nuo kibirkšči
ų
dulk
ė
s arba susikaupę garai
gali užsidegti.
»
Dirbdami su elektriniu
į
rankiu neleiskite šalia b
ū
ti ži
ū
-
rovams, vaikams ir lankytojams.
Nukreipę d
ė
mes
į
į
kitus
asmenis galite nebe
suvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
»
Elektrinio
į
rankio maitinimo laido kištukas turi atitikti
tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu b
ū
du negali-
ma modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapteri
ų
su
į
žemintais elektriniais
į
rankiais.
Original
ū
s kištukai, tiks-
liai tinkantys elektros tinklo
kištukiniam lizdui, sumažina
elektros sm
ū
gio pavoj
ų
.
»
Saugokit
ė
s, kad neprisiliestum
ė
te prie
į
žemint
ų
pa-
virši
ų
, pvz., vamzdži
ų
, šildytuv
ų
, virykli
ų
ar šaldytuv
ų
.
Kai j
ū
s
ų
k
ū
nas yra
į
žemintas, padid
ė
ja elektros sm
ū
gio rizika.
»
Saugokite elektrin
į
į
rank
į
nuo lietaus ir dr
ė
gm
ė
s.
Jei
į
elektrin
į
į
rank
į
patenka vandens, padid
ė
ja elektros sm
ū
gio
rizika.
»
Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirt
į
, t. y. ne-
neškite elektrinio
į
rankio pa
ė
mę už laido, nekabinkite
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 165 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM