Bosch GST 150 CE User Manual – Page 166

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

166
| Lietuviškai
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
ant laido, netraukite už jo, je
i norite iš kištukinio lizdo
ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveikt
ų
karštis, jis neišsitept
ų
alyva ir jo nepažeist
ų
aštrios de-
tal
ė
s ar judančios prietaiso dalys.
Pažeisti arba susipynę
laidai gali tapti elektros sm
ū
gio priežastimi.
»
Jei su elektriniu
į
rankiu dirbate lauke, naudokite tik to-
kius ilginamuosius laidus, ku
rie tinka ir lauko darbams.
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus,
sumaž
ė
ja elektros sm
ū
gio pavojus.
»
Jei su elektriniu
į
rankiu neišvengiamai reikia dirbti
dr
ė
gnoje aplinkoje, naudokite nuot
ė
kio srov
ė
s saugi-
kl
į
.
Dirbant su nuot
ė
kio srov
ė
s saugikliu sumaž
ė
ja elektros
sm
ū
gio pavojus.
Ž
moni
ų
sauga
»
B
ū
kite atid
ū
s, sutelkite d
ė
mes
į
į
tai, ką j
ū
s darote ir,
dirbdami su elektriniu
į
rankiu, vadovaukit
ė
s sveiku
protu. Nedirbkite su elektriniu
į
rankiu, jei esate pavar-
gę arba vartojote narkotik
ų
, alkoholio ar medika-
ment
ų
.
Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu
į
ran-
kiu gali tapti sunki
ų
sužalojim
ų
priežastimi.
»
Visada dirbkite su asmens apsaugos priemon
ė
mis ir
apsauginiais akiniais.
Naudojant asmens apsaugos prie-
mones, pvz., respiratori
ų
ar apsauginę kaukę, neslystan-
čius batus, apsaugin
į
šalmą, klausos apsaugos priemones
ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą
elektrin
į
į
rank
į
, sumaž
ė
ja rizika susižeisti.
»
Saugokit
ė
s, kad elektrinio
į
rankio ne
į
jungtum
ė
te atsi-
tiktinai. Prieš prijungdami elektrin
į
į
rank
į
prie elektros
tinklo ir/arba akumuliatoriau
s, prieš pakeldami ar neš-
dami
į
sitikinkite, kad jis yra išjungtas.
Jeigu nešdami
elektrin
į
į
rank
į
pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą
į
jungsite
į
elektros tinklą, kai jungiklis yra
į
jungtas, gali
į
vyk-
ti nelaimingas atsitikimas.
»
Prieš
į
jungdami elektrin
į
į
rank
į
pašalinkite reguliavimo
į
rankius arba veržlinius raktus.
Prietaiso besisukančioje
dalyje esantis
į
rankis ar raktas gali sužaloti.
»
Stenkit
ė
s, kad k
ū
nas visada b
ū
t
ų
normalioje pad
ė
tyje.
Dirbdami stov
ė
kite saugiai ir visada išlaikykite pusiau-
svyrą.
Tvirtai stov
ė
dami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą
gal
ė
site geriau kontroliuoti elektrin
į
į
rank
į
netik
ė
tose situa-
cijose.
»
D
ė
v
ė
kite tinkamą aprangą. Ned
ė
v
ė
kite plači
ų
drabuži
ų
ir papuošal
ų
. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines
nuo besisukanči
ų
elektrinio
į
rankio dali
ų
.
Laisvus dra-
bužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali
į
traukti besisu-
kančios dalys.
»
Jei yra numatyta galimyb
ė
prijungti dulki
ų
nusiurbimo
ar surinkimo
į
renginius, visada
į
sitikinkite, ar jie yra pri-
jungti ir ar tinkamai naudojami.
Naudojant dulki
ų
nusiur-
bimo
į
renginius sumaž
ė
ja kenksmingas dulki
ų
poveikis.
R
ū
pestinga elektrini
ų
į
ranki
ų
prieži
ū
ra ir
naudojimas
»
Neperkraukite prietaiso. Naudokite j
ū
s
ų
darbui tinka-
mą elektrin
į
į
rank
į
.
Su tinkamu elektriniu
į
rankiu j
ū
s dirb-
site geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
»
Nenaudokite elektrinio
į
rankio su sugedusiu jungikliu.
Elektrinis
į
rankis, kurio nebegalima
į
jungti ar išjungti, yra
pavojingas ir j
į
reikia remontuoti.
»
Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo
į
rankius
ar prieš valydami prietaisą,
iš elektros tinklo lizdo iš-
traukite kištuką ir/arb
a išimkite akumuliatori
ų
.
Ši at-
sargumo priemon
ė
apsaugos jus nuo netik
ė
to elektrinio
į
rankio
į
sijungimo.
»
Nenaudojamą elektrin
į
į
rank
į
sand
ė
liuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje.
Elektriniai
į
rankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyrę asmenys.
»
R
ū
pestingai priži
ū
r
ė
kite elektrin
į
į
rank
į
. Patikrinkite,
ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir nie-
kur nestringa, ar n
ė
ra sul
ū
žusi
ų
ar pažeist
ų
dali
ų
, ku-
rios trikdyt
ų
elektrinio
į
rankio veikimą. Prieš v
ė
l
naudojant prietaisą, pažeis
tos prietaiso dalys turi b
ū
ti
sutaisytos.
Daugelio nelaiming
ų
atsitikim
ų
priežastis yra
blogai priži
ū
rimi elektriniai
į
rankiai.
»
Pjovimo
į
rankiai turi b
ū
ti aštr
ū
s ir švar
ū
s.
R
ū
pestingai
priži
ū
r
ė
ti pjovimo
į
rankiai su aštriomis pjaunamosiomis
briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
»
Elektrin
į
į
rank
į
, papildomą
į
rangą, darbo
į
rankius ir t. t.
naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir
atsižvelkite
į
darbo sąlygas ir
atliekamą darbą.
Naudo-
jant elektrinius
į
rankius ne pagal paskirt
į
, gali susidaryti pa-
vojingos situacijos.
Aptarnavimas
»
Elektrin
į
į
rank
į
turi remontuoti tik
kvalifikuoti specia-
listai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.
Taip ga-
lima garantuoti,
jog elektrinis
į
rankis išliks saugus naudoti.
Saugos nuorodos dirbantiems su
siaurapj
ū
kliais
»
Jei atliekate darbus, kuri
ų
metu darbo
į
rankis gali kliu-
dyti pasl
ė
ptus elektros laidus ar
ba paties elektrinio
į
rankio maitinimo laidą, tai elektrin
į
į
rank
į
laikykite už
izoliuot
ų
ranken
ų
.
Palietus laidą, kuriuo teka elektros sro-
v
ė
, metalin
ė
se prietaiso dalyse gali atsirasti
į
tampa ir ištikti
elektros sm
ū
gis.
Papildomos saugos ir darbo nuorodos
»
Nelaikykite rank
ų
arti pjovimo zonos. Nekiškite rank
ų
po ruošiniu.
D
ė
l kontakto su pj
ū
kleliu kyla pavojus susi-
žeisti.
»
Elektrin
į
prietaisą visuomet pirmiausia
į
junkite ir tik po
to priglauskite prie
apdorojamo ruošinio.
Jei
į
rankis
į
stringa ruošinyje, atsira
nda atatrankos pavojus.
»
Steb
ė
kite, kad pjovimo metu atramin
ė
plokšt
ė
priglus-
t
ų
prie ruošinio visu paviršiumi.
Pakreipus pj
ū
klel
į
, jis ga-
li nul
ū
žti arba sukelti atatranką.
»
Baigę darbą prietaisą išjunkite ir pj
ū
klel
į
ištraukite iš
ruošinio tik tuomet, kai jis visiškai sustos.
Taip išvengsi-
te atatrankos pavojaus ir gal
ė
site saugiai pad
ė
ti prietaisą.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 166 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM