Bosch GST 150 CE User Manual – Page 167

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Lietuviškai |
167
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Naudokite tik neapgadintus, nepriekaištingos b
ū
kl
ė
s
pj
ū
klelius.
Sulinkę ar atšipę pj
ū
kleliai gali netinkamai pjau-
ti, l
ū
žti ar sukelti atatranką.
»
Išjungus prietaisą, pj
ū
klelio negalima stabdyti j
į
šonu
spaudžiant prie ruošinio.
Taip galite sugadinti arba sulau-
žyti pj
ū
klel
į
arba sukelti atatranką.
»
Prieš prad
ė
dami darbą, tinkamais
ieškikliais patikrin-
kite, ar po norimais apdirbti paviršiais n
ė
ra pravest
ų
elektros laid
ų
, duj
ų
ar vandentiekio vamzdži
ų
. Jei
abejojate, galite pasikviesti
į
pagalbą vietinius komu-
nalini
ų
paslaug
ų
teik
ė
jus.
Kontaktas su elektros laidais
gali sukelti gaisro bei elektros sm
ū
gio pavoj
ų
. Pažeidus du-
jotiekio vamzd
į
, gali
į
vykti sprogimas. Pažeidus vandentie-
kio vamzd
į
, galima padaryti daugybę nuostoli
ų
.
»
Į
tvirtinkite ruošin
į
.
Tvirtinimo
į
ranga arba spaustuvais
į
tvirtintas ruošinys yra užfiksuojamas žymiai patikimiau nei
laikant ruošin
į
ranka.
»
Prieš pad
ė
dami elektrin
į
į
rank
į
b
ū
tinai j
į
išjunkite ir pa-
laukite, kol jo besisukančios dalys visiškai sustos.
Dar-
bo
į
rankis gali užstrigti, tuomet kyla pavojus nesuvaldyti
prietaiso.
»
Prieš atliekant bet kokius elektrinio
į
rankio reguliavi-
mo ar prieži
ū
ros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
»
Pj
ū
klelis neturi b
ū
ti ilgesnis nei reikia numatytam pj
ū
-
viui atlikti. Mažo spindulio kreiv
ė
ms pjauti naudokite
siaurą pj
ū
klel
į
.
»
Patikrinkite, ar pj
ū
klelis
į
tvirtintas patikimai.
Netvirtai
į
statytas pj
ū
klelis gali iškristi ir jus sužeisti.
»
Išimdami pj
ū
klel
į
laikykite prietaisą taip, kad iššokda-
mas pj
ū
klelis nesužeist
ų
žmoni
ų
ar gyv
ū
n
ų
.
»
Medžiag
ų
, kuri
ų
sud
ė
tyje yra švino, kai kuri
ų
r
ū
ši
ų
me-
dienos, mineral
ų
ir metal
ų
dulk
ė
s gali b
ū
ti kenksmin-
gos sveikatai, sukelti alergines reakcijas, kv
ė
pavimo
tak
ų
ligas ir (arba) v
ė
ž
į
.
Medžiagas, kuriose yra asbesto,
leidžiama apdoroti tik specialistams.
Jei yra galimyb
ė
, naudokite apdirbamai medžiagai tin-
kančią dulki
ų
nusiurbimo
į
rangą.
Pasir
ū
pinkite geru darbo vietos v
ė
dinimu.
Rekomenduojama d
ė
v
ė
ti kv
ė
pavimo tak
ų
apsauginę
kaukę su P2 klas
ė
s filtru.
Laikykit
ė
s j
ū
s
ų
šalyje galiojanči
ų
apdorojamoms medžia-
goms taikom
ų
taisykli
ų
.
»
Saugokite, kad darbo vietoje nesusikaupt
ų
dulki
ų
.
Dul-
k
ė
s lengvai užsidega.
»
Atkreipkite d
ė
mes
į
į
tinklo
į
tampą! Elektros tinklo
į
tampa turi atitikti elektrinio
į
rankio firmin
ė
je lentel
ė
je
nurodytą
į
tampą. 230 V pažym
ė
tus elektrinius
į
rankius
galima jungti ir
į
220 V
į
tampos elektros tinklą.
»
Kad tausotum
ė
te energiją, elektrin
į
į
rank
į
į
junkite tik tada,
kai naudosite.
»
Ant korpuso užd
ė
tas apsauginis lankelis
(žr. 15 pav., 193 psl.) di
rbant saugo nuo netik
ė
to prisi-
lietimo prie pj
ū
klelio, tod
ė
l j
į
nuimti draudžiama.
»
Prieš prad
ė
dami pjauti medieną, drožli
ų
plokštes, sta-
tybines medžiagas ir pan.,
patikrinkite ar jose n
ė
ra sve-
timk
ū
ni
ų
, pvz., vini
ų
, varžt
ų
ar kt., jei yra – pašalinkite.
»
Metodu, kai pj
ū
klelis panyra
į
ruošin
į
, pjaukite tik
minkštus ruošinius, pvz., medieną, gipso kartoną ir
pan. Pjaudami metodu, kai pj
ū
klelis panyra
į
ruošin
į
,
naudokite tik trumpus pj
ū
klelius.
»
Slydimo padas saugo pavirši
ų
nuo
į
dr
ė
skim
ų
. Apsauga
nuo paviršiaus išdraskymo
pjaunant medieną saugo pa-
virši
ų
nuo išdraskymo. Apsaug
os nuo išdraskymo ne-
naudokite atlikdami
į
strižus pj
ū
vius.
»
Elektrinio
į
rankio nustatymus pritaikykite prie atlieka-
mo darbo. Jei, pvz., apdoro
jate metalą arba pjaunate
mažo spindulio kreiv
ė
mis, sumažinkite judesi
ų
skaiči
ų
ir švytavimą.
»
Pjaudami mažus arba plonus ruošinius b
ū
tinai naudoki-
te stabilią atramą arba pjovimo stalel
į
(papildoma
į
ran-
ga).
»
Esant ekstremalioms darbo
sąlygoms, jei yra galimyb
ė
,
visada naudokite nusiurbimo
į
rengin
į
. Ventiliacines an-
gas dažnai prap
ū
skite ir prijunkite nuot
ė
kio srov
ė
s ap-
saugin
į
išjungikl
į
(FI).
Apdorojant metalus elektrinio
į
ran-
kio viduje gali nus
ė
sti laidžios dulk
ė
s. Gali b
ū
ti pažeidžia-
ma elektrinio
į
rankio apsaugin
ė
izoliacija.
Simboliai
Kad skaitydami suprastum
ė
te naudojimo instrukciją, svarbu
žinoti žemiau pateikt
ų
simboli
ų
reikšmę. Prašome
į
siminti
simbolius ir j
ų
reikšmes. Teisingai interpretuodami simbolius,
geriau ir saugiau naudosit
ė
s elektriniu
į
rankiu.
Simbolis
Reikšm
ė
GST 150 CE: siaurapj
ū
klis su elek-
troniniu s
ū
ki
ų
skaičiaus stabilizato-
riumi
Pilkai pažym
ė
ta sritis: rankena
(izoliuotas paviršius
į
rankiui laikyti)
GST 150 BCE: siaurapj
ū
klis su elek-
troniniu s
ū
ki
ų
skaičiaus stabilizato-
riumi ir lanko formos rankena
Pilkai pažym
ė
ta sritis: rankena
(izoliuotas paviršius
į
rankiui laikyti)
Perskaitykite visas saugos nuorodas
ir reikalavimus
Prieš prad
ė
dami bet kokius elektri-
nio
į
rankio prieži
ū
ros ar remonto
darbus, iš kištukinio lizdo ištraukite
kištuką
M
ū
v
ė
kite apsaugin
ė
mis pirštin
ė
mis
Papildoma informacija
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 167 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM