Bosch GST 150 CE User Manual – Page 168

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

168
| Lietuviškai
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Tiekiamas komplektas
Siaurapj
ū
klis, apsauga nuo paviršiaus
išdraskymo ir nusiurbi-
mo rinkinys.
Lygiagrečioji atrama, slydimo padas, darbo
į
rankis ir kiti pa-
vaizduoti ar aprašyti priedai
į
tiekiamą standartin
į
komplektą
ne
į
eina.
Visą papildomą
į
rangą rasite m
ū
s
ų
papildomos
į
rangos pro-
gramoje.
Elektrinio
į
rankio paskirtis
Prietaisas skirtas stabiliai
į
tvirtintoms medin
ė
ms, plastiki-
n
ė
ms, metalin
ė
ms, keramin
ė
ms ir gumin
ė
ms detal
ė
ms pjauti.
Prietaisas tinka tiesiems ir fig
ū
riniams pj
ū
viams iki 45 ° kam-
pu. B
ū
tina naudoti rekomenduojamus pj
ū
klelius.
Techniniai duomenys
Gaminio techniniai duomenys pateikti lentel
ė
je, 183 psl.
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji
į
tampa [U] 230 V.
Jei
į
tampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai
šaliai gaminamas modelis,
šie duomenys gali skirtis.
Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“
aprašytas gaminys atitinka žemiau
pateiktus standartus ir nor-
minius dokumentus: EN 60745 pagal Direktyv
ų
2011/65/ES,
2014/30/ES, 2006/42/EB, EN 50581 reikalavimus.
Technin
ė
byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Jud
ė
jimo kryptis
Reakcijos j
ė
gos kryptis
Kitas veiksmas
Pjuven
ų
p
ū
timo
į
renginys
Nusiurbimas
Į
strižo pj
ū
vio kampas
Mažas judesi
ų
skaičius/greitis
Didelis judesi
ų
skaičius/greitis
Į
jungimas
Išjungimas
Į
jungimo-išjungimo jungiklio užfiksa-
vimas
Draudžiamas veiksmas
Teisingas rezultatas
Pjovimo metu spauskite nesmarkiai,
kad pasiektum
ė
te geriausi
ų
ir tiks-
liausi
ų
rezultat
ų
.
Pjaudami metalą, išilgai pj
ū
vio linijos
užpurkškite aušinimo ar tepimo prie-
mon
ė
s
Gaminio numeris (10-ženklis)
P
1
Nominali naudojamoji galia
n
0
Tuščiosios eigos judesi
ų
skaičius
Maks. pjovimo gylis
Mediena
Simbolis
Reikšm
ė
Aliuminis
Metalas
Medienos drožli
ų
plokšt
ė
Svoris pagal
„EPTA-Procedure 01:2014“
/
II
Apsaugos klas
ė
s
II
simbolis (visiškai
izoliuota)
L
pA
Garso sl
ė
gio lygis
L
wA
Garso galios lygis
KPaklaida
a
h
Vibracijos bendroji vert
ė
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Simbolis
Reikšm
ė
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 168 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM