Bosch GST 150 CE User Manual – Page 169

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Lietuviškai |
169
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Informacija apie triukšmą ir vibraciją
Gaminio matavim
ų
vert
ė
s pateiktos lentel
ė
je, 183 psl.
Triukšmo ir vibracij
os bendrosios vert
ė
s (trij
ų
krypči
ų
atstoja-
masis vektorius) nustatytos pagal EN 60745.
Šioje instrukcijoje pateiktas vibr
acijos lygis buvo išmatuotas
pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir
j
į
galima naudoti elektriniams
į
rankiams palyginti. Jis skirtas
vibracijos poveikiui laikinai
į
vertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atsp
indi pagrindinius elektrinio
į
rankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis
į
rankis nau-
dojamas kitokiai paskirči
ai, su kitokia papildoma
į
ranga arba
jeigu jis nepakankamai techniškai priži
ū
rimas, vibracijos lygis
gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laiko-
tarp
į
gali žymiai padid
ė
ti.
Norint tiksliai
į
vertinti vibracijos poveik
į
per tam tikrą darbo
laiką, reikia atsižvelgti ir
į
laiką, per kur
į
elektrinis
į
rankis buvo
išjungtas arba, nors ir veik
ė
, bet nebuvo naudojamas. Tai
į
ver-
tinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumaž
ė
s.
Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite pa-
pildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrini
ų
ir darbo
į
ran-
ki
ų
techninę prieži
ū
rą, rank
ų
šildymą, darbo eigos organizavi-
mą.
Montavimas ir naudojimas
Lentel
ė
je pateikta elektrinio
į
rankio montavimo ir naudojimo veiksm
ų
apžvalga. Paveiksl
ė
liai reiškia veiksmui skirtus nurodymus.
Priklausomai nuo naudojimo atvejo, kombinuo
jami skirtingi nurodymai. Atkreipkite d
ė
mes
į
į
saugos nuorodas.
Veiksmas
Pav.
Atkreipkite d
ė
mes
į
Puslapis
Pj
ū
klelio
į
d
ė
jimas
1
184
Pj
ū
klelio iš
ė
mimas
2
184
Pjuven
ų
p
ū
timo
į
renginio
į
jungimas
3
184
Nusiurbimo
į
renginio prijungimas
4
185 – 186
Pjovimo kampo nustatymas
5
186 – 187
Slydimo pado montavimas
6
188
Apsaugos nuo išdraskymo
montavimas
7
188
Švytuoklinio judesio nustatymas
8
189
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 169 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM