Bosch GST 150 CE User Manual – Page 170

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

170
| Lietuviškai
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Prieži
ū
ra ir valymas
»
Kad gal
ė
tum
ė
te gerai ir saugiai dirbti, pasir
ū
pinkite,
kad elektrinis
į
rankis, ventiliacin
ė
s angos bei
į
ranki
ų
į
tvaras b
ū
t
ų
švar
ū
s.
Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, d
ė
l saugumo sumetim
ų
tai
turi b
ū
ti atliekama Bosch
į
mon
ė
je arba
į
galiotose Bosch elek-
trini
ų
į
ranki
ų
remonto dirbtuv
ė
se.
Reguliariai valykite pj
ū
klelio
į
tvarą. Išimkite pj
ū
klel
į
ir išpurty-
kite prietaisą, lengvai pastuksendami juo
į
lyg
ų
pagrindą.
Pj
ū
klelio
į
tvarą reguliariai apipurškite slydimo alyva
(žr. 16 pav., 194 psl.).
Reguliariai tikrinkite kreipiamąj
į
ritin
ė
l
į
. Jei jis susid
ė
v
ė
jo – j
į
reikia pakeisti
į
galiotos Bosch elektrini
ų
į
ranki
ų
remonto tar-
nybos dirbtuv
ė
se.
Kreipiamąj
į
ritin
ė
l
į
kartais patepkite lašeliu alyvos
(žr. 17 pav., 194 psl.).
Klient
ų
aptarnavimo skyrius ir
naudotoj
ų
konsultavimo tarnyba
Klient
ų
aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus
į
klausimus,
susijusius su j
ū
s
ų
gaminio remontu, technine prieži
ū
ra bei at-
sargin
ė
mis dalimis. Detalius br
ė
žinius ir informaciją apie at-
sargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotoj
ų
konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-
sakys
į
klausimus apie m
ū
s
ų
gaminius ir papildomą
į
rangą.
Ieškant informacijos ir už
sakant atsargines dalis b
ū
tina nuro-
dyti dešimtženkl
į
gaminio užsakymo numer
į
.
Lietuva
Bosch
į
ranki
ų
servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļ
ranki
ų
remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: [email protected]
Š
alinimas
Elektrinis
į
rankis, papildoma
į
ranga ir pakuot
ė
yra pagaminti
iš medžiag
ų
, tinkanči
ų
antriniam perdirbimui, ir v
ė
liau privalo
b
ū
ti atitinkamai perdirbti.
Nemeskite elektrini
ų
į
ranki
ų
į
buitini
ų
atliek
ų
konteinerius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES d
ė
l
elektros ir elektronin
ė
s
į
rangos atliek
ų
ir
šios direktyvos perk
ė
limo
į
nacionalinę tei-
sę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai
į
rankiai turi b
ū
ti surenkami atskirai ir perdir-
bami aplinkai nekenksmingu b
ū
du.
Galimi pakeitimai.
Išankstinis judesi
ų
skaičiaus
nustatymas
9
189
Į
jungimas arba išjungimas
10
190
Prie ruošinio artinkite tik
į
jungtą
elektrin
į
į
rank
į
11
191
Tepimas apdorojant metalą
12
191
Į
pjovimas ruošinio viduryje
13
191 – 192
Lygiagrečiosios atramos montavimas
ir naudojimas
14
192 – 193
Papildomos
į
rangos pasirinkimas
195 – 197
Veiksmas
Pav.
Atkreipkite d
ė
mes
į
Puslapis
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 170 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM